يك دستگاه سواري سمند ال ايكس به شماره پلاك 491 ه 13 – ايران19

رایگان

توضیحات

140250920000564840

140250460000183958
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1402/10/30

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه  0200413  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه    محکوم له: آقای بهادر افضلي هرسيني محکوم عليه: آقای رسول جمشيدي نيا دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک: ارزيابي يك دستگاه  سواري  سمند ال ايكس به شماره پلاك 491 ه 13 – ايران19 در پاركينگ سهند واقع در آريا شهر نوع : سواري  سيستم :  سمند    تيپ : LX XU7  مدل :  1401 رنگ :  سفيد  سوخت : بنزين    ظرفيت : جمعا” 5 نفر  تعداد محور : 2  تعداد چرخ : 4  تعدادسيلندر : 4    شماره شاسي : 101308      شماره موتور : 1679079  وضعيت شاسي : سالم  وضعيت موتور : سالم  وضعيت اتاق : سالم وضعيت دستگاه انتقال نيرو و فرمان و سيستم تعليق : سالم قابليت شماره گذاري :  دارد وضعيت لاستيك ها،صندلي ها وجلو داشبورت : سالم  قيمت روز كارشناسي با توجه به نوسانات بازار در حوضه جغرافيايي مبلغ 5/000/000/000 ريال معادل پانصد ميليون تومان تعيين مي گردد .

توضيحات : خودرو  شماره فوق داراي بيمه نامه شخص ثالث  نزد شركت بيمه پارسيان ،كارت طلايي يك ستاره از تاريخ نصب پلاك (1400/12/25 تا لحظه بازديد بوده ) است.

در ضمن مورد مزایده توسط کارشناس رسمی به تاریخ  28/ 9/ 1402  کارشناسی و  ارزیابی شده است و مزایده برای روز    شنبه    مورخ 28/ 11/ 1402  ساعت 11صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک  مرکزی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری