يك دستگاه ساختمان ويلايي

15000000000

توضیحات

9809980705700097

140012460000210898
شعبه 7 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/09/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 981382 اجرای احکام مدنی 7  شیراز موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی شیراز خواهان آقای محمدحسين شهريزي تقاضای فروش ملک غیرقابل افراز خوانده  نرگس خورابه  به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ    15000000000 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز شنبه مورخ 1400/9/27 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه تاریخ 1400/5/20  یک  نفره کارشناسان رسمی دادگستری آقای علیرضا شیاوش پور  به مبلغ  15000000000  ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم وما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند

مشخصات ملک مورد مزایده :

شش دانگ يك دستگاه ساختمان ويلايي با عرصه وقفي داراي دو سند تك برگ به صورت دو تا سه دانگ مشاع از شش دانگ اعيان با مشخصات اسنادي به پلاك ثبتي  2086/2433 بخش ثبتي چهار شيراز به مساحت 212/5به شماره سريال 417877 91/ب به نام محمد حسين شهريزي  و سه دانگ مشاع از شش دانگ اعيان به نام نرگس خورابه فرزند صمد  ثبت گرديد داراي پروانه ساختماني شماره 404/52-3-5 مورخه 1380/08/28 به مساحت اعياني احداث شده به متراز 128 متر مربع و داراي پايان كار شماره 834/52 مورخه 1381/03/07 از شهرداري منطقه 5 شيراز به صورت درب از حياط به صورت دو خوابه با اسكلت مصالح بنايي داراي كلاف هاي افقي و عمودي فاقد نماسازي مي باشد . داراي انشعابات آب – برق و تلفن – آشپزخانه اپن – كابينت ام دي اف – داراي سرويس بهداشتي و حمام مستقل – كف هاي سراميك و بدنه تا يك متر سراميك مابقي تا زير سقف نازك كاري با گچ و رنگ – راه پله ارتباطي به پشت بام دارد –فاقد نرده ميباشد – داراي آيفون تصويري – سال ساخت 20 سال – كاربري مسكوني

به آدرس : بلوار رحمت – خيابان مسلم – كوچه 14 – پلاك 10 با كد پستي

اطلاعات بیشتر

مهلت

شنبه مورخ 1400/9/27 از ساعت 8 الی 9 صبح