يك دستگاه ساختمان سه طبقه به مساحت 88 متر

22000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982163100480
شماره آگهی:
140168460000620446
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

*تقسيم تركه*

****مورد مزايده : 1-پلاك ثبتي 49694/2395 به مساحت 176 مترمربع2-پلاك ثبتي136369فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 12156 فرعي از اصلي مذكور قطعه تفكيكي 2 تفكيكي بخش 10 تهران

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه /ج2 مبني بر تقسيم تركه متوفي () 1-پلاك ثبتي 49694/2395 به مساحت 176 مترمربع2-پلاك ثبتي136369فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي شده از 12156 فرعي از اصلي مذكور قطعه تفكيكي 2 تفكيكي بخش 10 تهران و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم ها 1-زهرا وليدي – خديجه وليدي – فاطمه وليدي -آقايان اسماعيل وليدي – علي وليدي – ولي وليدي – حيدر وليدي – محمد وليدي -) در ضمن پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده مالكين است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

***مشخصات ثبتي، ظاهري و فني ملك

، بازگشت به ابلاغ قرار كارشناسي مورخ 1401.8.25 پرونده شماره بايگاني 0003396 موضوع دعوي خانم زهرا وليدي به طرفيت … مبني بر … درخصوص ارزيابي قيمت ملك تعرفه شده واقع در نشاني تهران ، خيابان هاشمي ، خيابان شهيد سليمي، كوچه مصطفي سرتيپي، پلاك 6 طبقه اول به استحضار مي‌رساند كه اينجانب حسين ولايتي كارشناس منتخب شعبه پس از اطلاع از قرار كارشناسي در معيت طرفين دعوي از محل وقوع ملك به نشاني فوق بازديد نموده و نظريه كارشناسي را تقديم مي نمايم.

قرار كارشناسي:ارزيابي قيمت ششدانگ اعيان يك باب آپارتمان واقع در پلاك ثبتي 136369 فرعي از 2395 اصلي مفروز و مجزي از 12156 قطعه دوم تفكيكي بخش 10 تهران به مساحت 88 متر مربع.

مدارك و مستندات :به استناد تصوير يك برگ از صورتمجلس تفكيكي به شماره 25460 مورخ 2536.12.3 (1356) پلاك ثبتي 12156 فرعي از 2395 اصلي و مساحت آپارتمان 88 متر مربع قيد شده است. تصوير سند مالكيت هيچ يك از شركاء مشاعي ابراز و رويت نگرديد.

شرح موضوع:ملك متنازع فيه عبارت است از يك باب آپارتمان مسكوني به مساحت تقريبي 88.00 متر مربع واقع در طبقه اول يك دستگاه ساختمان سه طبقه با قدمت بيش از 40 سال و نماي آجر سفالين ، سازه نيمه فلزي با ستون فولادي و سقف تيرآهن و تاق ضربي مي باشد

راه پله منتهي به طبقات اول و دوم مسكوني با مشخصات كف سنگ موزاييكي و بدنه اندود گچ و فضاي مسكوني طبقه اول شامل هال و پذيرايي با دو باب اتاق با مشخصات كف موزاييك و بدنه اندود گچ و آشپزخانه كف سراميك و بدنه كاشي با كابينت فلزي و سيستم سرمايش كولر آبي اجرا شده است. امتيازات آب شهري و گاز اشتراكي و برق مستقل تامين شده است.

در يوم اجراي قرار كارشناسي ملك تخليه بوده و فاقد بهره برداري مي باشد.

حدود و اختيارات:نظريه كارشناسي فوق در حيطه صلاحيت كارشناس در رشته راه و ساختمان و بر اساس مندرجات و اوراق موجود در پرونده و اظهارات و مستندات ابرازي طرفين دعوي تنظيم وتقديم مي گردد. لذا با توجه به اينكه تشخيص صحت و سقم مدارك ابرازي و هرگونه ادعاي جعل و خدشه به مستندات فوق در صلاحيت اين كارشناس نيست ، چنانچه بعدا مدارك و مستنداتي ارائه گرددكه در نتيجه كارشناسي موثر بوده و مورد قبول رياست محترم دادگاه واقع گردد ، در صورت صدور دستور قضايي اين نظريه قابل تجديد نظر و اصلاح مي باشد.

نظريه كارشناسي:با توجه به توضيحات فوق و بررسي مدارك و مستندات ابرازي و صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به محكوم له يا هر يك از وراث مالك يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و صحت و سقم مدارك ابرازي و فارغ از هر گونه تعارض و بدهي احتمالي به شهرداري ، دارايي و بيمه و بانك ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و … و با توجه به موقعيت وقوع عرصه در بر جنوبي كوچه سرتيپي ، كاربري مسكوني و با در نظر داشتن ديگر جهات موثر در ارزيابي املاك و نرخ روز املاك مشابه در منطقه و در صورت عدم وجود منع قانوني براي نقل و انتقالات ؛ ارزش ششدانگ اعيان پلاك ثبتي 136369 فرعي از 2395 اصلي و با وضع موجود به مبلغ :

22/000/000/000 ريال به حروف : بيست و دو ميليارد ريال معادل دو ميليارد و دويست ميليون تومان ارزيابي و برآورد و اعلام مي گردد.

كروكي محل وقوع ملك و تصاوير مربوطه به آپارتمان جهت مزيد استحضار به پيوست تقديم حضور مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/24 ساعت9/00 الي 9/15صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24