يك دستگاه راديوگرافي ديجيتال مارك SYFM مدل SC-2000

9700000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980229501148
شماره آگهی:
140191460000564865
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان پرديس
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول

صورتجلسه مزایده نوبت اول به موجب پرونده شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس به شماره 9902019 له شرکت سینا پخش ژن با مدیر عاملی سید ابراهیم هاشمی با وکالت خانم شیدا روستائی علیه خدمات درمانی اقلیم شفای پردیس با وکالت خانم لیلا کریمی شهر بابک به محکومیت پرداخت مبلغ 5.632.448.608 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 281.622.430 ریال بابت نیم عشر دولتی که در قبال مطالبات فوق اموال محکوم علیه بشرح ذیل عبارت است: الف- يك دستگاه راديوگرافي ديجيتال مستعمل، سالم و در حال كار مارك SYFM مدل SC-2000 ساخت 2013 كشور كره جنوبي با شماره سريال SC21307030 به همراه متعلقات: تخت شناور، بوكي استند، تيوب توشيبا، ژنراتور، ميز كنترل و پرينتر (شماره سريال اين متعلقات در صورتجلسه كلانتري درج شده) به مبلغ 7.500.000.000 ریال

ب- يك دستگاه پانوركس (OPG) مستعمل، سالم و در حال كار با مارك Vatech مدل PCH-2500 توليد 2013 كشور ايتاليا به شماره سريال 2184-047 به همراه يك كامپيوتر.به مبلغ 2.200.000.000 ریال

که جمع کلیه وسایل فوق الذکر توسط کارشناسان محترم به مبلغ 9.700.000.000 ریال برآورد واعلام گردیده است و مقرر شده در مورخ 1401/11/12 از ساعت 11 الی 12 ظهر در شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس از طریق مزایده بفروش برسد .مزایده از قیمت پایه به مبلغ 9.700.000.000 ریال شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند فروخته میشود و بلافاصله 10درصد آن نقدا وفی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد والباقی آنرا مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری پردیس پرداخت نماید وقبض آنرا تحویل اجرای احکام مدنی نماید در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی ده درصد بنفع صندوق دولت ضبط ومزایده باطل وتجدید خواهد شد .طالبین می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده جهت بازید از اموال در این اجرا حاضر شوند تا موجبات بازدید فراهم گردد.

محمد عزیزی مقدم

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان پردیس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12