يك دستگاه خودرو يك دستگاه اتومبيل پژو 206 SD سفيد

1800000000

توضیحات

9509982163700487

140068460000493825
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده يك دستگاه خودرو يك دستگاه اتومبيل پژو 206 SD سفيد به شماره انتظامي 32د588 ايران 30 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 961817/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه خانم پروانه زبان فهم به پرداخت مبلغ1/800/000/000 ريال بابت الباقي اصل خواسته و  مبلغ 15/879/400ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 0ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي  اميرحسين مهدي زاده نائيني و پرداخت مبلغ0 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو سواري  يك دستگاه اتومبيل پژو 206 SD سفيد به شماره انتظامي 32د588 ايران 30متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. درخصوص پرونده به شماره كلاسه 9509982163700487 موضوع محكوميت خانم پروانه زبان فهم به پرداخت 2/665/000/000 ريال در حق موكل اينجانب اقاي امير حسين مهديزاده نائيني بموجب پرونده اجرايي كلاسه بايگاني 961817 و با توجه به ارائه فيش واريزي نقدي بعنوان بخشي از محكوم به و پرداخت هزينه اجرايي وهمچنين معرفي يك دستگاه اتومبيل پژو 206 SD سفيد به شماره انتظامي 32د588 ايران 30 توسط محكوم عليه نظر كارشناس محترم جناب سرهنگ رضا آقا بابايي به شرح ذيل بحضور تقديم است : مشخصات اتومبيل اتومبيل از نوع سواري پژو 206 TU5 – SDبا رنگ سفيد صدفي روغني با مدل 1392 به شماره انتظامي 32د588 ايران با شماره شاسي 639318 وشماره موتور 160B0055422 مي باشد بازديد از اتومبيل از اتومبيل فوق بازديد گرديد هردو گلگير جلو چپ و راست تعويضي است الباقي مواضع اتاق سالم است كيلومتر كاركرد 174000 مي باشد، لاستيك ها در شرايط 60 درصد هستند داخل كابين مطلوب و سرحال مي باشد قيمت با نظر به مجموع موارد مطروحه ودر نظر داشتن عرف در بازار وميزان پيمايش اتومبيل و فراز و فرود قيمت‌ها در حال حاضر وروز كارشناسي قيمت اين اتومبيل معادل مبلغ 180/000/000 ميليون تومان برابريكصدو هشتاد ميليون تومان ارزيابي مي گردد سرهنگ رضا آقا بابايي كارشناس رسمي لذا مراتب به شرح فوق بحضور اعلام و متمني است اقدامات لازم و مقتضي در جهت انجام تشريفات مزايده مبذول فرمائيد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/10/20 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/20 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح