يك دستگاه خودرو سواري پراید

56000000

توضیحات

140012920000010224

140012460000186991
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/08/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000557 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز  موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شیراز محکوم له آقای اشکان باغبان باشی تقاضای فروش اموال توقیفی محکوم علیه آقای ابوالقاسم ستارزاده به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ 2/349/847/584 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودرو بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه مورخ 1400/07/22 کارشناس رسمی دادگستری :آقای محمود فرج پور به مبلغ 560/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 56/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 980108100100010012920000010224 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند .

مشخصات مال مورد مزایده :

يك دستگاه خودرو سواري پراید  به شماره انتظامی 922 م 43 ايران 63 و شماره موتور 51847  و شاسي 88385300 به رنگ نقره ای متالیک ، مدل 1388 با سوخت بنزين لیکن به جزء سقف و گلگير جلو راست – درب عقب راست – ساير قسمتهاي اتاق داراي اثر رنگ می باشد – لاستيك هاي آن حدود 50 % كاركرد که با در نظر داشتن نوع ، مدل و وضعيت قيمت پايه مبلغ 560/000/000 ريال معادل پنجاه و شش ميليون تومان برآورد گردیده است .

محمدحسین عطادوست

مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز چهارشنبه مورخ 1400/09/03 ساعت 9 الي 10 صبح