يك دستگاه خودرو سواري نيسان ماكسيما نقره اي مدل84

580000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164201597
شماره آگهی:
140168460000659022
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده :يك دستگاه خودرو سواري نيسان ماكسيما نقره اي به شماره شاسي 409531 و به شماره موتور30597280 با مدل 1384

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه0100624 / ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه خانم موژان سادات نوري نجفي به پرداخت مبلغ27/950/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 51/159/771/428ريال بابت خسارت تاخيرتاديه (باكسرمبلغ9/340/000/000ريال پرداختي توسط محكوم عليه درتاريخ1401/08/30 )ومبلغ976/250/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 1/263/000/000ريال بابت حق الوكاله وكيل مجموعا”مبلغ57/435/348/498ريال در حق محكوم له آقاي الياس ايماني و پرداخت مبلغ2/871/767/424 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو سواري نيسان ماكسيما نقره اي به شماره شاسي 409531 و به شماره موتور30597280 با مدل 1384 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

***مشخصات خودرو: خودرو سواري نيسان ماكسيما نقره اي به شماره انتظامي521ن65 ايران20و به شماره شاسي 409531 و به شماره موتور30597280 با مدل 1384 كه خودرو مذكور از قسمت هاي دورتادوررنگ شدگي داردوشاسي جلووعقب سالم است .***نشاني محل خودرو : پاركينگ مفتح

***قيمت مورد مزايده: با توجه به شرايط خودرو و در نظر داشتن عرف روز بازار در صورت عدم وجود موانع قانوني ديگر و بدون در نظر گرفتن هر گونه بدهي و تعهد به اشخاص به مبلغ 580/000/000 تومان برآورد گرديده است.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/12/10ساعت9/30 الي9/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/10