يك دستگاه خودروي سواري سمند

320000000

توضیحات

9909982165601044

140068460000497212
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/06

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده خودرو

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0000602/ج3 با موضوع محكوميت آقاي معروف خاني به پرداخت مبلغ265/000/000 ريال بابت اصل خواسته و همچنين مبلغ 8/630/000ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ 5/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي مسعود شامي و پرداخت هزينه اجرايي در حق دولت؛ در راستاي  استيفاء محكوم به يك دستگاه خودروي سواري سمند x7به شماره 665س15ايران 20به رنگ نقره اي متاليك مدل 1383 به شماره موتور12483006910وبه شماره شاسي83202523 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 در پرونده كلاسه0000602 ان شعبه محترم از اتومبيل موضوع قرار با مشخصات سواري سمند x7به شماره 665س15ايران 20به رنگ نقره اي متاليك مدل 1383 به شماره موتور12483006910وبه شماره شاسي83202523درپاركينگ ميعاد غرب بازديد شد ازناحيه جلو راست اثار تصادف دارد سپروسيني ولبه كاپوت جلو سمت راست به عقب جا خورده است چراغ جلو راست شكسته ورنگ گلگير جلو راست پوسته كرده است سيني جاي فنها شكسته است درب جلو راست به داخل فرو رفته است از ناحيه عقب چپ نيز اثار تصادف دارد سپر وسيني وگلگير عقب چپ ودرب صندوق عقب به جلو جمع شده است سيني كف صندوق عقب تاب برداشته وشاسي عقب جاخورده است رنگ سقف پوسته كرده است شيشه جلو ترك برداشته است لاستيكها با75%اج است قيمت پايه اتومبيل مزكوربا وضعيت موجود حدود مبلغ 320000000ريال معادل سي ودو مليون تومان براورد ميشودضمنا موتور بعلت دشارژ شدن باطري روشن نميشود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1400/11/03 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست في المجلس، ده درصد قيمت كارشناسي را طي يك فقره چك بانكي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در صورت عدم پرداخت الباقي ثمن مورد مزايده در مهلت مقرر، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/03 ساعت 10/30 الي 10/45 صبح