يك دستگاه خودروي سواري تيبا سفيد 1395

1750000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000021464
شماره آگهی:
140168460000601221
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده: يك دستگاه خودروي سواري تيبا به شماره انتظامي 654 ن 75 ايران 19

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0103518/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه خانم مريم موميوند به پرداخت مبلغ 2/211/441/647ريال بابت اصل خواسته كه پس ازكسرمبلغ دريافتي توسط محكوم له به مبلغ504/000/000 ريال اصل خواسته وخسارت تاخيرتاديه مبلغ1/707/441/647ريال ومبلغ 56/000/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ5/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ1/768/441/647در حق محكوم له آقاي بابك شكري و پرداخت مبلغ 88/422/082ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودروي سواري تيبا به شماره انتظامي 654 ن 75 ايران 19متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در اجراي قرار كارشناسي پرونده كلاسه با موضوع ارزيابي يك دستگاه خودروي سواري تيبا به شماره انتظامي 654 ن 75 ايران 19 كارشناس منتخب ضمن دريافت قرار كارشناسي در حضور خواهان آقاي بابك شكري از خودرو ياد شده در پاركينگ مقابل مجتمع قضايي شهيد مفتح بازديد به عمل آورده و نتيجه را به شرح ذيل تقديم مي نمايم.

1. مشخصات اسنادي خودرو نوع :سواري سيستم :سايپا تيپ تيبا 1 رنگ: سفيد سال ساخت: 1395 شماره موتور : 158342644 شماره شاسي: 5716244

2. وضعيت ظاهري خودرو :خودروي سواري تيبا يادشده مورد بازديد قرار گرفت از نظر بدنه مشخصات خودرو به شرح زير است لاستيك هاي جلو در حد 40 درصد و لاستيك هاي عقب در حد 50 درصد سالم هستند. بدنه خودرو داراي آثار ضربه و خط و خش در چند نقطه مي باشد، درب عقب سمت چپ و گلگير عقب سمت چپ و درب عقب سمت راست داراي آثار ضربه و تصادف بدون بازسازي مي باشد. شيشه ها و آينه ها سالم هستند. داراي روكش صندلي پارچه اي و ضبط فابريك مي باشد با توجه به اين كه شارژ باتري خودرو به دليل توقف طولاني‌مدت تخليه شده است امكان مشاهده كيلومتر كاركرد خودرو و بررسي سلامت فني موتور و گيربكس ميسر نگرديد.

3. ارزيابي قيمت پايه خودرو :قيمت پايه خودرو با فرض سلامت موتور و گيربكس و با توجه به وضعيت ظاهري بيان شده در بالا مبلغ 175 ميليون تومان ارزيابي گرديد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/17 ساعت9/15 الي 9/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17