يك دستگاه خودروي رنو تیپ ال90 رنگ مشکی مدل 1391

2250000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000949800
شماره آگهی:
140168460000641629
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو

به موجب اجراییه 187 صادره از شعبه دادگاه حقوقی تهران و به موجب درخواست اجراي حكم به شماره و شماره دادنامه مربوطه 0000051462 نسبت به دعوي بابک شیرزاد رادجلالی عليه میثم قربانی قرابلاغ که محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ1/631/623/036 ریال بابت محکوم به درحق محکوم له بابک شیرزاد راد جلالی وپرداخت مبلغ 81/581/151 ریال بابت نیم عشراجرایی درحق دولت موضوع كلاسه بايگاني0101468 بابررسي مستندات پرونده مطروحه حسب تقاضای محکوم له خودرو محکوم علیه به شماره انتظامی 359 ن 67 – ایران 33 براي ارزيابي يك دستگاه خودروي رنو تیپ ال90 رنگ مشکی مدل 1391 شماره موتور 183844 شماره شاسی 96406 در محل پاركينگ فرودگاه مهرآباد پارکینگ گراهان که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را بدین شرح اعلام مینماید :

ارزش پایه خودرو با توجه به وضعیت ظاهری ، کارایی لاستیک ها و باعنایت به وضعیت موجود و مدل آن ، قیمت پایه خودرو مذکور مبلغ 2/250/000/000 ریال معادل ( دویست و بیست و پنج میلیون تومان ) برآورد می گردد.

مقرر گردید خودرو موصوف در مزایده روز چهارشنبه مورخ 1401/12/3ساعت 10/30 الی 11/30از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت در طبقه اول اتاق مزایده بفروش میرسد مزایده باتوجه به قیمت پایه فوق شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و مبلغ 10 درصد از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ان ظرف یکماه از برگزاری مزایده به حساب دادگستری واریز نماید در غیر اینصور مبلغ ده درصد پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع دولت ضبط خواهد شد

دادورز اجرای احکام مدنی –

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/3