يك دستگاه خودرووانت پرايد 151 شماره 324 د39ايران88به رنگ مشكي مدل 1395

400000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982163201713
شماره آگهی:
140168460000546623
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده يك دستگاه خودرووانت پرايد 151 شماره 324 د39ايران88به رنگ مشكي مدل 1395 شماره شاسي4958433

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101514/ ج 4 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي ناصر اكبرپور به پرداخت2/922/047/244 مبلغ ريال بابت اصل خواسته وخسارت تاخيرتاديه و مبلغ 1/130/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 10/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي علي اسدي زرگاه و پرداخت مبلغ ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو وانت پرايد 151 شماره 324 د39ايران88به رنگ مشكي مدل 1395 شماره شاسي4958433 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در اجراي قرار صادره در پرونده كلاسه 816 آن شعبه محترم ازوانت پرايد 151 شماره 324 د39ايران88به رنگ مشكي مدل 1395 شماره شاسي4958433 در پاركينگ ميعادغرب بازديد شد آثار تصادف دارد سپر جلو جا خورده است جلو پنجره و چراغ هاي جلو دو طرف شكسته است درب راست و پهلوي گلگيرجلوراست وپهلوي گلگيرعقب راست به داخل فرورفته است درب اتاق بار صافكاري بدون رنگ با كيفيت پايين شده پهلوي گلگيرجلوچپ نيزباكيفيت پايين صافكاري بدون رنگ شده است در محفظه داخل موتور اكثر قطعات لاستيكي وپلاستيكي باز شده و موجود نيست موتوركاملاً باز شده موجودنيست انژكتور هواكش كامل موتور پمپ بنزين دلكو گيربكس ديفرانسيال دينام استارت سيم كشي كامل جعبه فيوز كامپيوتر منبع آب شيشه شوررادياتوراب و كولرولوله هاي مربوطه غربيلك فرمان و قاب بالا و پايين فرمان و راديو پخش نيز موجودنيست وظاهرابه سرقت رفته است با عنايت به مراتب فوق قيمت پايه اتومبيل مذكورباوضعيت موجود به مبلغ 400000000ريال معادل مبلغ چهل مليون تومان براورد ميشود .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/10/17 ساعت9/00 الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17