يك دستگاه خودروسواريbx5 هاچ بك با سيستم بودگوارد مدل 2018 و رنگ سفيد

265575730

توضیحات

شماره پرونده:
9809982164400728
شماره آگهی:
140168460000544429
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده:يك دستگاه خودروسواريbx5 هاچ بك با سيستم بودگوارد مدل 2018 و رنگ سفيد با شماره شاسي LXVJ2GFC1JA0103369 و بدون پلاك (شماره انتظامي)

در خصوص پرونده اجرائي 1- كلاسه 0000983/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه شركت كيان موتور وارنا به پرداخت مبلغ1/456/950/000 ريال بابت خسارات قراردادي و هزينه دادرسي وحق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ72/847/500 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ 2-بابت پرونده اجرائي كلاسه 0004406/2ج 2 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ265/575/730ريال در حق محكوم له آقاي مرتضي فلكي و پرداخت مبلغ13/278/786 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت3-بابت پرونده اجرائي شوراي حل اختلاف ناحيه22تهران به كلاسه 0001979 محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ365/635/000ريال و پرداخت مبلغ15/101/000 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت( مجموعا”مبلغ 2/088/160/730ريال درحق محكوم له آقاي مرتضي فلكي(وهمچنين مجموع نيم عشردولتي 101/227/286ريال ) 4- بابت پرونده اجرائي تامين خواسته به كلاسه 0100259/1/ج خوانده محكوم است به پرداخت مبلغ2/000/000/000ريال درحق خواهان آقاي علي دوست محمدي در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو سواري 1- نوع سواري هاچ بك با سيستم بورگوارد و تيپ bx5 و مدل 2018 و رنگ سفيد با شماره شاسي LXVJ2GFC1JA0103369 و بدون پلاك (شماره انتظامي)سواري هاچ بك با سيستم بودگوارد تيپ bx5 و مدل 2018 و رنگ سفيد با شماره شاسي LXVJ2GFC1JA0103369 و بدون پلاك (شماره انتظامي) متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروهاي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/03