يك دستگاه خودروسواري پژو پارس XU7 رنگ نوك مدادي مدل 1393

1750000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809982163700985
شماره آگهی:
140168460000560056
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده يك دستگاه خودروسواري پژو پارس XU7 به شماره انتظامي 361 و 75 ايران 10 به رنگ نوك مدادي مدل 1393 به شماره موتور 40390506/124 و به شماره شاسي NAAND12A4EH114820 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0004403/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي فؤاد محمدي به پرداخت مبلغ 2/459/900/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ43/629/900 ريال بابت هزينه دادرسي وپرداخت مبلغ56/319/000ريال بابت حق الوكاله وكيل و پرداخت مبلغ 15/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ2/573/948/900ريال در حق محكوم له جميله خدابگي و پرداخت مبلغ128/697/445 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودروسواري پژو پارس XU7 به شماره انتظامي 361 و 75 ايران 10 به رنگ نوك مدادي مدل 1393 به شماره موتور 40390506/124 و به شماره شاسي NAAND12A4EH114820 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. درخصوص پرونده كلاسه اجرايي 0004403 و حسب دستور آن مرجع محترم عين نظريه كارشناسي يكدستگاه خودرو بارگذاي و تقديم ميگردد.

در اجراي قرار صادره در پرونده كلاسه 4403 آن شعبه محترم از اتومبيل سواري پژو پارس XU7 به شماره انتظامي 361 و 75 ايران 10 به رنگ نوك مدادي مدل 1393 به شماره موتور 40390506/124 و به شماره شاسي NAAND12A4EH114820 در پاركينگ عرفان غرب بازديد شد از اطراف بدنه آثار برخورد جزئي دارد، گلگير عقب راست مجاورت چراغ خطر اثر برخورد دارد و كمي به داخل فرورفته است لبه انهناي گلگير عقب چپ نيز اثر برخورد دارد و كمي به داخل فرورفته است ، پهلوي لبه گلگير جلو چپ چندين خراش رنگ به وسيله جسم نوك تيز دارد ، پهلوي درب عقب راست نيز چندين خراش رنگ به وسيله جسم نوك تيز دارد ، لاستيك‌ها با 75 % آج است ، موتور به علت نبودن سوئيچ روشن نشد. قيمت پايه اتومبيل مذكور با وضعيت موجود مبلغ 1/750/000/000 ريال معادل يكصد و هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد مي‌شود.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/05 ساعت9/45 الي 10/00صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/05