يك دستگاه خودروسواري پژوهاچ بك

1200000

توضیحات

9709980706000891

140012460000241757
شعبه 8 اجراي احكام حقوقي شهرستان شيراز

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

بموجب پرونده اجرائي كلاسه 9900472  محکوم له: جليل مصلحي محکوم عليه: فريده احمدي موضوع لازم الاجرا: محكوميت مدني- حكم به پرداخت وجه نقد محکوم له تقاضاي فروش اموال توقيفي يك دستگاه خودروسواري پژوهاچ بك تيپ 206TU3 به رنگ سفيد مدل سال 1395 به شماره موتور165A0056091 وشماره شاسي NAAP03EE5GJ820995 محكوم عليه  ،  در  / اجراي ،  اجرائیه صادره  كه نوع و مشخصات آن بشرح ذيل مي باشد معادل مبلغ  1.200.000.000 ريال بابت محكوم به و هزينه دادرسي و  غیره  از طريق مزايده و انتشار آگهي در روزنامه رسمی بصورت سیستم مکانیزه را نموده است به همين سبب در روز  سه شنبه مورخ      1400/10/28    از ساعت 8:30 الي  9  در محل اجراي احکام  هشتم مدني دادگستري شيراز مزايده برگزار خواهد شد متقاضيان مي توانند در مدت پنج روز قبل از تاريخ مزايده اموال را ملاحظه نمايند. قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود براساس نظريه كارشناس رسمي دادگستري  مبلغ  1.200.000.000 ريال و برنده مزايده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد و ده درصد بها را في المجلس بعنوان سپرده به قسمت اجرا تسليم و بقيه بهاي اموال را ظرف مدت 30 روز از تاريخ مزايده پرداخت نمايند. درصورت عدم پرداخت مابقي اموال سپرده توديعي پس از كسر هزينه مزايده بنفع دولت ضبط خواهد شد. اين آگهي نوبت اول مي باشد. ضمنا ده درصد مبلغي كه قادر به خريد مورد مزايده مي باشید بصورت پرداخت از طريق شناسه نزد بانک ملي با شماره 961108100100019709980706000891 و با شماره حساب  ir080100004058012907627341  (حداقل مبلغ 120.000.000 ريال)  بهمراه داشته باشد. لازم بذکر مي باشد شرط حضور در جلسه مزايده حتما همراه داشتن قبض واريزي (به حساب سپرده دادگستري با درج الزامی شناسه واریز و مبلغ به صورت صحیح ) ده درصد قيمت اوليه کارشناسي مورد مزايده مي باشد. در غير اينصورت حق حضور داده نمي شود.

 

مشخصات مورد مزایده:

ارزيابي وتعيين قيمت يك دستگاه خودروسواري پژوهاچ بك تيپ 206TU3 به رنگ سفيد مدل سال 1395 به شماره موتور165A0056091 وشماره شاسي NAAP03EE5GJ820995 سوخت مصرفي بنزين چهار سيلندر دومحور چهار چرخ داراي شماره انتظامي 93 ايران 459 ص 52 كه  درپاركينگ توقيفي فاضل  پلاكت مشخصات خودرو وپرچ هاي پلاكت وهمچنين حك شماره شاسي وموتور سالم وفابريك بودند . شرح توصيفي خودرو : خودرو مورد نظر قريب به 9 ماه است درپاركينگ متوقف مي باشد ودرمعرض تابش نور خورشيد وگردوخاك هوا قرار دارد درهنگام بازديد نقاطي از بدنه خودرو شامل درب جلو سمت راست وسر گلگير جلو سمت چپ وركاب سمت چپ خودرو دراثر تصادف دچار خسارت گرديده بود كه مستلزم تعميرات از قبيل صافكاري ونقاشي است – بعلت توقف طولاني مدت درپاركينگ باتري خودرودچار فرسوده گي گرديده وقابل استفاده نمي باشد به همين دليل خودروروشن نگرديدوكارشناس خودرورا به صورت خاموش بازديد نمود .قفل درب عقب سمت راست خراب بود وبازنگرديد . بنا به اظهارات جناب آقاي احمدي درزمان توقيف خودرو بصورت سالم و روشن به پاركينگ انتقال داده شده است لاكن به لحاظ گذشت مدت زمان طولاني درپاركينگ موتورخودرو نياز به سرويس كامل دارد وسيستم ترمز بايستي سرويس گردد وروغن موتور وگيربكس تعويض شود . لاستيكهاي خودرو دراثر قرار گرفتن دريك مكان وبه مدت طولاني و زياد درمعرض نور وتابش آفتاب دچار فرسوده گي شده وقابل بهره برداري نمي باشد تودوزي وروكش صندلي ها چرم مشكي مستعمل ليكن سالم مي باشد . شيشه ها ي دربها وشيشه جلو وعقب همگي سالم است – آينه هاي جانبي دستي وسالم است – سيستم صوتي شامل راديو وپخش صوت سي دي خور دارد – بعلت برقي بودن درب صندوق عقب ونداشتن باتري درب صندوق عقب بازنشد ولاستيك زاپاس وآچار چرخ وجك به روئيت كارشناس نرسيد .خودرو فاقد بيمه نامه مي باشد .چراغهاي جلو وعقب سالم است . بعلت روشن نشدن خودرو كارشناس از سلامتي سيستم هاي خنك كننده وگرم كننده خودرو اطلاعي ندارد . با توجه به نوسانات قيمت خودروها درحال حاضر درتاريخ بازديد كارشناس 1400/09/11 با عنايت به نواقصات احصاء شده وبا توجه به وضعيت موجود قيمت پايه خودرو فوق الذكر به مبلغ يكصدو بيست ميليون تومان تعيين وارزيابي ميگردد

آدرس محل توقیف: پارکینگ توقیفی فاضل شیراز  .

 

دادورز احكام مدني هشتم دادگستري شيراز  جعفر رضایی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز  سه شنبه مورخ      1400/10/28    از ساعت 8:30 الي  9