يك دستگاه خودروسواري سواري پرايد

750000000

توضیحات

9809982163600992

140068460000494017
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران

1400/10/05

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده يك دستگاه خودروسواري سواري پرايد 111SE مدل: 1394

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 9901181/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي حسين صالحي به پرداخت مبلغ 686/000/000ريال بابت اصل خواسته ومبلغ777/191/591ريال بابت خسارت تاخيرتاديه و  مبلغ 24/010/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ4/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي ياسر رياحي مهرآبادو پرداخت مبلغ 73/159/579ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو سواري سواري پرايد 111SE مدل: 1394 . رنگ: سفيد . سوخت: بنزين . شماره موتور: 54132262 . شماره شاسي: 5934516 . شماره پلاك: 167 ي21 ايران 99 متعلق  به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

 پرونده كلاسه بايگاني 9901181  بازديد از وسيله نقليه مورد نظر بررسي لازم معمول كه نتيجه به شرح زير اعلام ميگردد. لازم به ذكر است كه نظريه اين هيأت قبلاً و در مردادماه 1400 تقديم شده بود كه با امعان نظر به اخطار اخير آن شعبه اجرا عيناً و به صورت سيستمي به شرح زير مجدداً ارسال ميگردد. الف) مشخصات وسيله نقليه بر اساس سوابق شماره گذاري: /سواري پرايد 111SE مدل: 1394 . رنگ: سفيد . سوخت: بنزين . شماره موتور: 54132262 . شماره شاسي: 5934516 . شماره پلاك: 167 ي21 ايران 99 ب) بازديد از خودرو: از خودرو در پاركينگ گلها واقع در تهرانسر بازديد شد. موتور خاموش است ( فاقد باتري). بدنه سالم. داراي روكش صندلي ؛ و دزدگير . لاستيك ها حدود 65 درصد . فاقد بيمه نامه شخص ثالث. پ) ارزش وسيله نقليه: با توجه به مراتب فوق و بررسي به عمل آمده؛ ارزش پايه خودرو با در نظر گرفتن مدل آن و عرف بازار در حال حاضر مبلغ 750/000/000 ريال معادل هفتاد و پنج ميليون تومان برآورد مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1400/10/15 ساعت 10/45 الي 11 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران – شهرزیبا –میدان الغدیر – خ مخابرات – جنب کانون اصلاح و تربیت – مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/15 ساعت 10/45 الي 11 صبح