يك دستگاه خودروسواري سمند LX رنگ سفید مدل87

1650000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164600561
شماره آگهی:
140168460000644127
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزايده اموال منقول – نوبت اول

آگهي مزايده يك دستگاه خودروسواري سمند LX به شماره 284 ي 97 ايران – 22 در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0103123/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي محمود محموديان به پرداخت مبلغ948/488/157 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت دستمزد كارشناس در حق محكوم له آقاي حسن شادفر و پرداخت مبلغ47/424/407 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه خودرو سواري سمند LX به شماره 284 ي 97 ايران – 22 متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. دراجراي قرار كارشناسي صادره به شماره بايگاني0103123 تاريخ 1401/09/28 درخصوص ارزيابي يكدستگاه سواري سمند LX به شماره 284 ي 97 ايران – 22 ازخودروي شماره فوق در پاركينگ مجتمع قضايي شهيد مفتح بازديد بعمل آمد پس از بررسي هاي لازم نظريه كارشناسي به شرح زير اعلام مي گردد :

1- مشخصات خودرو بر اساس اسناد و مدارك شماره گذاري : سواري سمند LX به شماره 284 ي 97 ايران – 22 داراي شماره موتور 12487091627 شماره شاسي NAAC91CC78F160699مدل 1387 رنگ سفيد روغني .

2- وضعيت سواري سمند شماره فوق در زمان بازديد: سپر عقب شكسته است – گلگير جلو راست زدگي دارد – سپر جلو و چهار طرف وسيله نقليه داراي خط و خش مي باشد – تجهيزات ، تزئينات و صندلي ها در حد مدل – لاستيك ها داراي آج حدودا” 80 درصد – موتور روشن شد .

3-نظريه كارشناسي :با توجه به وضعيت فعلي وسيله نقليه قيمت پايه كارشناسي سواري سمند LX به شماره 284 ي 97 ايران – 22 مبلغ 1/650/000/000 ريال معادل صد و شصت و پنج ميليون تومان برآورد و ارزيابي مي گردد .

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/12/03ساعت 9/00 الي 9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري ترجيحا (شعبه كيائي نژاد با كد 210 و طي فيش چهار نسخه اي با شناسه واريز 14002867577 ) واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/03