يك دستگاه تزريق پلاستيك

45000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980242000621
شماره آگهی:
140168460000562698
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/0001299/123ج از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9900181مورخ 99/2/24-اجراییه140011931مورخ 1400/2/27 -محکوم له خانم فاطمه مویدی لسکو کلایه فرزند ولی با وکالت آقای علیرضا مویدی راد -محکوم علیه آقای قاسم رضائی- محکوم به 3/250/000/000ریال -خسارت تاخیرتادیه 8/946/691/176ریال – حق الوکاله وکیل 66/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 613/134/558ریال -حسب ارزیابی اموال منقول دستگاه تزریق پلاستیک به شرح کارشناسی ذیل می باشد.

 

احتراما” در اجراي قرار كارشناسي ارجاع شده توسط آن شعبه محترم در پرونده كلاسه به شماره صدرالاشاره ، اينجانب مسعود خضري كارشناس خبره منتخب ، با راهنمايي شخص ثالث آقاي مهدي فلاح پور به آدرس : تهران،كيلومتر 19 جاده مخصوص كرج،خيابان داروسازي سها ،خيابان آذر دوم ،پلاك 25 عزيمت نموديم و از يك دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالا ساخت كشور سوئيس معرفي شده ، به شرح ذيل بازديد و ارزش گذاري بعمل آمد 

 

الف يك دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالا مارك Discjet ساخت شركت NETSTAL سوئيس ،مارك Discjet مدل DJ600-110 داراي اين مشخصات مي باشد

 

اين دستگاه در وضعيت سالم ، آماده بكار و بسيار تميز مي باشد.

ابعاد دستگاه (برحسب سانتيمتر)175100310 مي باشد.

سال ساخت دستگاه سال 2000 ميلادي مي باشد.

شماره سريال دستگاه 121010 و شماره ماشين دستگاه 9N00591 مي باشد.

ابعاد قالب دستگاه در رنج 200-100 ميليمتر مي باشد.

نيروي تزريق دستگاه برابر با 111 كيلونيوتن مي باشد.

كنترل ولتاژ دستگاه 15/24±/5 مي باشد.

اين دستگاه داراي ربات تمام اتوماتيك قطعه بردار مي باشد.

شيربرقي ها و جك هاي برقي اين دستگاه مارك بوش آلمان مي باشد.

واحد مراقبت اين دستگاه مارك FESTO مي باشد.

دستگاه داراي مخزن گاز ازت مي باشد و اين ازت بصورت رفت و برگشت بوده و پرت نمي شود .اين گاز ازت باعث سرعت گرفتن بالاي دستگاه مي شود.

دستگاه داراي فيلتر پاكسازي و تميزكردن روغن هيدروليك دستگاه مي باشد.

حجم روغن هيدروليك دستگاه حدودا برابر با 155 ليتر مي باشد.

وزن اين دستگاه حدودابرابر با سه تن مي باشد.

اين دستگاه داراي مكنده قطعات كوچك تزريق پلاستيك مي باشد.

اكثر قطعات هيدروليك دستگاه مارك بوش آلمان مي باشد.

به محض باز شدن قاب دستگاه ،بوسيله سنسورهاي دستگاه ،دستگاه خاموش مي شود كه اين مسئله باعث امنيت صد در صدي اپراتور دستگاه مي شود.

اين دستگاه داراي سه واحد مراقبت مارك FESTO مي باشد.

 

ارزش دستگاه تزريق پلاستيك سرعت بالاي مارك Discjet مدل Dj600 -110 ساخت سوئيس به شرح مشخصات فوق الذكر با در نظر گرفتن جميع جهات و ارزش عادله برابر با چهل و پنج ميليارد ريال (ريال 45000000000مي باشد.

تاریخ مزایده 1401/10/25ساعت 14 الی 14/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید اموال منقول 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/25