يك دستگاه آپارتمان 193 متر

67000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920003396338
شماره آگهی:
140168460000602020
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول -دستور فروش

باسمه تعالي

نظر به اين که طي دادنامه ي صادره ي شماره ي 140168390009107650 مورخه ي 1401/06/30 صادره از شعبه 82 خواهان خانم سلنا افشار با ولایت آقای محمدرضا افشار فرزند نصرت اله علیه خانم ملوک السادات فاطمیان فرزند احمد مبنی بر دستور فروش ملک مشاع که در اين راستا ملک موضوع دستور فروش از طريق ارجاع امر به کارشناس مورد ارزيابي کارشناسي قرار گرفته که مراتب ارزيابي کارشناسيو مزایده به شرح ذيل است.

در اجراي قرار كارشناسي پرونده اجرايي به شماره بايگاني 0101178 موضوع دعوي مطروحه در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 1491 فرعي از 6931 اصلي بخش 2 تهران ، پس از مطالعه پرونده در دفتر اجراي احكام محترم و بررسي مدارك ارائه شده و بازديد از ملك مورد ترافع در معيت نمايندگان طرفين پرونده واقع در آدرس تهران، خيابان مطهري ، نرسيده به شريعتي، كوچه آرمان ، پلاك 4، طبقه دوم، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند.

مشخصات ثبتي :(با توجه به روگرفت مدارك ابرازي) طبق تصوير سند ابرازي عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به شماره 1491 فرعي از 6931 اصلي قطعه سه تفكيكي مفروز و مجزي شده از 429 فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبت ملك شمال شرق تهران استان تهران به مساحت يكصد و نود و سه متر و شصت و سه (63 /193) دسيمترمربع واقع در طبقه دوم كه مقدار 88 /5 مترمربع آن سطح بالكن است، ، با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن .

حقوق ارتفاقي ملك : با حق استفاده از پاركينگ مشاعي براي پارك يكدستگاه اتومبيل

مشخصات آپارتمان: آپارتمان داراي سالن پذيرايي ، آشپزخانه و سه اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي ، يك دستگاه حمام دوش بهمراه سرويس فرنگي ، فرش كف سالن پذيرايي سراميك و اطاق خواب ها موزائيك ، بدنه ديوارها نقاشي، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، كابينت آشپزخانه ام دي اف ، سيستم گرمايش شوفاژ ، رادياتور و سرمايش كولر آبي ميباشد.

اعياني و مشخصات ساختمان:با عنايت به تصوير صورت مجلس تفكيكي به شماره 12356 مورخ 13 /07 /1357 و بازديد بعمل آمده اعياني احداث شده در عرصه يك ساختمان 4 طبقه شامل طبقه همكف مشتمل بر يك واحد مسكوني به مساحت 06 /83 مترمربع و پاركينگ مشاعي و سه طبقه مسكوني بروي همكف جمعاً در 4 واحد با مساحت كل 35 /727 مترمربع در عرصه اي به مساحت 13 /365 مترمربع مي باشد .

موقعيت ملك نسبت به گذر غربي ( تودلي)، نماي ساختمان پلاستر سيماني و سنگ ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، بدنه ديوار راه پله اندود گچ و رويه نقاشي، نرده هاي راه پله پروفيل آهني ، فرش كف همكف موزائيك و بدنه ديوار پلاستر سيماني، كنتور آب ، گاز مشترك و برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد.

نظريه كارشناسي :با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش شش دانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (1491 /6931 ) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات با كليه امكانات و امتيازات موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ديون احتمالي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال سند و تحويل ملك و فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط بر صحت و اعتبار مدارك ابرازي و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرايط روز برابر مبلغ 67،000،000،000 ريال معادل شش ميليارد و هفتصد ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.

مقرر شده مقدار ششدانگ پلاک ثبتي موصوف در روز چهارشنبه مورخ 1401/11/19 راس ساعت 10:00 صبح از طريق مزايده در اتاق مزايده مجتمع قضائي شهيد صدر واقع در تهران ميدان شيخ بهايي خيابان شيخ بهائي انتهاي کوچه 12 متري اول اتاق مزايده واقع در طبقه اول مجتمع قضائي شهيد صدر به فروش برسد . مزايده از پايه قيمت کارشناسي شروع شده و فردي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد بعنوان برنده مزايده تلقي شده و موظف است مبلغ ده درصد قيمت پيشنهادي ( نقدا ويا طي يک فقره چک بين بانکي معتبر ) را في المجلس پرداخت نموده و الباقي ثمن را ظرف مدت يک ماه از تاريخ مزايده به صندوق سپرده دادگستري توديع نموده و قبض آن را تحويل دادگاه نمايد والا مبلغ ده درصد پرداختي به نفع صندوق دولت ضبط گرديده و مزايده تجديد ميگردد .طالبين شرکت در مزايده بعنوان خريدار ميتوانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده با هماهنگي اين اجراي احکام از ملک موصوف بازديد بعمل آورند .ضمنا کليه هزينه هاي مربوط به خريدار طبق تعرفه به عهده خريدار يا برنده مزايده مي باشد واين اجراي احکام هيچگونه مسئوليتي در قبال تحويل ملک به برنده مزايده ندارد وتحويل مستلزم تقديم دادخواست مي باشد.

نصرتي-مدير اجراي احکام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/19