يك دستگاه آپارتمان واقع در لواسان كوچك

68000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982218200242
شماره آگهی:
140191460000542467
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني شهرستان لواسانات
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

آگهی مزایده اموال غیر منقول

در راستای ماده 138 از قانون اجرای احکام مدنی و مستفاد از نظریه های کارشناسی، آگهی مزایده پلاک ثبتی بدین شرح، تنظیم و اعلام می گردد:

موضوع مزایده: شماره پرونده 9909982218200242 شماره بايگاني پرونده 0000370 پلاك ثبتي 1205 فرعي از 23 اصلي بخش 11 واقع در لواسان، واقع در لواسان، بلوار امام خميني، ميدان نارون، خيابان نگارستان اول پلاك 110

محكوم له : شركت خدماتي تيراژه

محكوم عليه: خانم مهين مصطفوي

الف- مشخصات ثبتي:

يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 1205 فرعي از 23 اصلي بخش 11 واقع در لواسان كوچك، بلوار امام خميني، ميدان نارون، خيابان نگارستان اول پلاك 110 واقع در طبقه دو به مساحت 94/60مترمربع به نام خانم مهين مصطفوي به شماره ملي 1375522949 نام پدر جليل مالك شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 783858 سري ه سال 1398 ثبت و صادر گرديده است.

ملك مذكور داراي محدوديت قانوني بوده بطوريكه كل آپارتمان موصوف به موجب سند رهني به شماره 27876 مورخ 1400/06/30 دفتر اسناد رسمي شماره 2 لواسان در قبال مبلغ 11/500/000/000 ريال به مدت 36 ماه در رهن بانك ملت شعبه لواسان مي باشد.

 مازاد رهني دارد به موجب يك سند رهني ديگر به شماره 27877 مورخ 1400/06/30 يعني در همان روز ترهين اوليه، مازاد ملك مذكور به مبلغ 2/600/000/000ريال به مدت 36 ماه در دفتر اسناد رسمي 2 لواسان در رهن بانك ملت قرار گرفت.

ب- مشاهدات عيني:

در بازديد كه از ملك مورد كارشناسي بعمل آمد مشاهده گرديد كه ملك موصوف در يك ساختمان 4 طبقه استقرار مكاني دارد كه ملك مذكور در مجاورت دو معبر مي باشد كه واحد هاي اول و دوم مسكوني از راه پله اصلي ساختمان از معبر پائين دست دسترسي دارد و واحد سوم از راه پله اصلي ساختمان و يك دسترسي اختصاصي از كوچه بالا دارد. آپارتمان مذكور داراي 2 اتاق خواب، سالن، آشپزخانه و سرويس هاي بهداشتي و حمام مي باشد. پوشش كف آن سراميك، ديوار داري پوشش نقاشي و داراي درب و پنجره فلزي مي باشد . سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش شوفاژ و شومينه گازي مي باشد.

 داراي انشعابات آب و برق و گاز مي باشد.

 پايانكار ساختمان ارائه نشد و قدمت بنا حدود بيست سال مي باشد.

ج- نظريه كارشناسي:

با عنايت به موارد فوق و ديگر عوامل تاثير گذار در قضيه، تحقيقات محلي و با در نظر گرفتن مساحت، بر، ابعاد و موقعيت مكاني و زماني ملك و حق و حقوق متعلقه و صرفنظر از اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي و حقوقي و فارغ از موارد بازداشتي و احتمال هرگونه مغايرتهاي مربوطه به حدود ثبتي و نداشتن هر گونه منعي از جهات قانوني و شرعي و بدهي هاي احتمالي بابت ماليات و عوارض شهرداري، بانك ها و اشخاص و ساير بدهي هاي مشابه و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد، بنظر اينجانب ارزش تمامي ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 1205 فرعي از 23 اصلي بخش 11 واقع در لواسان كوچك، بلوار امام خميني، ميدان نارون، خيابان نگارستان اول پلاك 110 واقع در طبقه دو به مساحت 94/60 مترمربع به مبلغ شصت و هشت ميليارد (68/000/000/000) ريال معادل شش ميليارد و هشتصد ميليون تومان تعيين و اعلام ميگردد

توضيحاَ با توجه به اينكه اصل اسناد به رويت اينجانب نرسيده است ارزيابي صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي يا حقوقي صورت گرفته است. لذا قبل از هرگونه نقل و انتقال يا اقدام ديگر ميبايست موقعيت ملك با اسناد تطبيق داده شده و استعلامهاي لازم از مراجع لازم اخذ گردد.

 گزارش كارشناسي براساس مستندات و مندرج در متن تنظيم شده است. بديهي است هر گونه تغيير در اسناد و يا ارائه مدارك جديد اين گزارش تغيير خواهد يافت.

 ارزيابي اعلام شده به قيمت روز و في الحال بوده و با عنايت به اين كه قيمت ها تابع شرايط روز ميباشد، قطعا هر شوك مرتبط بر بازار در آينده (دور و نزديك) بر عدم قطعيت قيمت اعلام شده موثر بوده و انتظار تغيير قيمت كاملا اجتناب ناپذير خواهد بود. لذا با توجه به توضيحات فوق ارزيابي بر اساس شرايط حاكم بر بازار ارزش املاك در منطقه استقرار مورد ارزيابي ميباشد. ضمنا مالک در ملک سکونت دارد.

 

مزایده شش دانگ موصوف پلاک ثبتی مذکور در مورخه 1401/11/04 ساعت 10 صبح در نشانی لواسان ابتدای بلوار امام خميني (ره) جنب هایپر استار، دفتر اجرای احکام مدنی حوزه قضایی بخش لواسانات، از قیمت پایه کارشناسی مورد مزایده مذکور، شروع شده و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد، برنده مزایده است. ضمناً ده درصد بهای ملک مذکور، في المجلس از برنده اخذ و الباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده می بایست توسط برنده مزایده به حساب صندوق دولت واریز شود. در غير اين صورت ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند یک هفته قبل از مزایده به دفتر اجرای احکام مراجعه نمایند تا امکان بازدید و رویت ملک برای ایشان فراهم گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04