يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 349/93 متر

220000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920001010350
شماره آگهی:
140168460000600220
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0001092 / ج و دادنامه شماره 140068390012317555صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران خواهان آقای فرود خادم فرزند فریدون بطرفیت خوانده فرید خادم فرزند فریدون مبنی بر دستور فروش ملک مشاع در پلاک ثبتی 5548 /3104 بخش 11 تهران به نشانی مندرج در نظریه کارشناسی که پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف و ارزیابی گردید:

ر خصوص پرونده كلاسه 0001092 موضوع ارزيابي يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 5548 فرعي از 3104 اصلي واقع در بخش11 تهران ، اينجانبان هيات كارشناسان منتخب در معيت وكلاي محترم خواهان و خوانده آقايان بهزاد پزشكي و فرزين كيوان به محل مورد نظر واقع در بزرگراه مدرس ، خيابان ظفر ، خيابان تخارستان ، خيابان نيل ، نبش كوچه ششم ( كوچه خجند ) ، پلاك 7 طبقه دوم مراجعه نموديم ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل تقديم حضور مي گردد :

مشخصات سند مالكيت :

ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم به مساحت 349/93 مترمربع كه مقدار 23/68 مترمربع آن بالكن است به شماره پلاك ثبتي 5548 فرعي از 3104 اصلي مفروز و مجزا شده از 2100 فرعي از اصلي مذكور بانضمام پاركينگ و انباري منضم ثبت وصادر شده است.

طبق گواهي پايان كار به شماره 511/12673 مورخ 1361/05/12 صادره از سوي شهرداري منطقه سه تهران ساختمان شامل زير زمين به مساحت 184 مترمربع در يك طبقه بمنظور استفاده تاسيسات و انباري و طبقه همكف بمساحت 367 مترمربع بمنظور استفاده پاركينگ و 6 طبقه بالاي همكف جمعاً به مساحت 2202 مترمربع بمنظور استفاده مسكوني ، تعداد كل طبقات با زيرزمين هشت طبقه ، تعداد واحد مسكوني شش واحد ، مساحت پاركينگ 384 مترمربع واقع در همكف با ارتفاع 2/20 متر ، مساحت كل طبقات و زيرزمين 2770 مترمربع اعلام شده است .

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد .

مشخصات ملك :

آپارتمان در يك مجموعه شش واحدي واقع شده است . ساختمان دوبر ، نما سنگ ، داراي آسانسور و قديمي ساز مي باشد. ساختمان 8 طبقه مشتمل بر زيرزمين محل انباريها و تاسيسات و طبقه همكف محل پاركينگ و شش طبقه مسكوني تك واحدي بالاي همكف مي باشد. در قسمت جنوب ملك داراي حياط و استخر روباز و قسمتي بصورت باغچه احداث شده است. آپارتمان واقع در طبقه دوم ، داراي هال و پذيرايي و چهار اتاق خواب ، كفها موزائيك و موكت و ديوارها تركيب كاغذ ديواري و گچ و رنگ است ، آشپزخانه كف سراميك ديوار كاشي و كابينت چوبي است . داراي سه سرويس و حمام كف سراميك ديوار كاشي گرمايش و سرمايش چيلر و فن كوئل ، پنجره ها آلومينيومي مي باشد . به هنگام بازديد فاقد سكنه مشاهده گرديد.

نظريه كارشناسي :

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 220/000/000/000 ريال (بيست ودو ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مقرر گردید در تاریخ 1401/11/16 راس ساعت 09 صبح مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16