يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم بمساحت341متر

14740000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980241601057
شماره آگهی:
140168460000566221
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/00861/119ج از شعبه 119دادگاه حقوقی تهران -دادنامه14002370مورخ 1400/1/28-اجراییه14003732مورخ 1400/3/2 -محکوم له آقای کامران بی پروای خیابانی فرزند مجتبی – -محکوم علیه آقای هوشنگ عسکران فرزند بلال -محکوم به 1/500/000/000ریال -خسارت تاخیر 1/383/471/074-هزینه دادرسی 50/500/000ریال -هزینه کارشناسی 240/000/000ریال -نیم عشراجرای دولت 158/698/553 – حسب ارزیابی پلاک ثبتی قطعه7تفکیکی 8/6627مفروز و مجزی از 454بخش تهران – و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

عطف به ابلاغ كارشناسي پرونده به شماره بايگاني 0000861 دعوي محكوم له آقاي كامران بي پرواي خياباني به طرفيت آقاي هوشنگ عسكران ، پس از مطالعه پرونده و

اطلاع از قرار صادره ، مبني بر مطالعه پرونده و در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي نسبت به ارزيابي پلاك ثبتي 6627 فرعي از 8 اصلي بخش 11 تهران اقدام و نظريه كتبي ومستدل خود را به اين اجرا اعلام نمايد ، باهماهنگي محكوم عليه به آدرس تهران نياوران ( باهنر) بعد از پمپ بنزين ( غرب به شرق از سه راه ياسر) خيابان رفيعي پلاك شش عمارت گلستان، مراجعه وپس از معاينه ملك و انجام بررسيهاي لازم ، نتيجه به شرح ذيل گزارش مي گردد:

مشخصات ثبتي:

حسب تصوير سند ارائه شده توسط محكوم له به شماره سريال 442457 ملك مورد تعرفه ، عبارت است از سه دانگ مشاع از شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه دوم مياني شرقي به شماره 6627 ( شش هزار وششصد و بيست و هفت ) فرعي از 8 ( هشت) اصلي قطعه هفت تفكيكي مفروز ومجزي شده از 454 ( چهار صد و پنجاه و چهار) فرعي از اصلي مذكور ، بخش يازده تهران بمساحت341متر و 19 دسيمتر مربع كه مقدار 5.51 متر مربع آن بالكن است . بانضمام سه دانگ يك باب انباري قطعه ده تفكيكي واقع در زير زمين و بانضمام سه دانگ دو واحد پاركينگ قطعات 26 و 27 تفكيكي به مساحت يازده مترمربع واقع در همكف ، با قدر السهم از عرصه وساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن. بموجب تصوير نامه مسئول دفتر بازداشتي حوزه ثبت ملك شميران به شماره رايانه 140005801056001467 مورخ 1400/03/26 ( موجود درپرونده) پلاك ثبتي شماره 6627 فرعي از 8اصلي بخش يازده واقع در طبقه دوم بمساحت341 متر و 19 دسيمتر مربع با شماره دفتربازداشتي الكترونيك 140005801056001599 مورد ثبت شماره 376598 در صفحه 95 دفتر

1511 دفاتر شميران مميز دو ، حوزه ثبت ملك شميران مالك آقاي هوشنگ عسكران شماره ملي 0045610363 نام پدر جلال مالك سه دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان داراي سندمالكيت اصلي به شماره چاپي 442457 در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است .ت مالكين : محدوديت آقاي هوشنگ عسكران يك مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 139905801014005175 مورخ1399/10/16صادره از اداره چهارم اجراي اسنادرسمي تهران به نفع– بازداشت مي باشد . ثبت دفتر املاك رهني شماره 33234 مورخ 1391/07/23كه به نفع بانك ايران زمين ثبت شده ، مازاد دارد رهني شماره 35513 مورخ 1392/10/09 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 269 شهر تهران استان تهران كه به نفع بانك ايران زمين به مبلغ 12000000000ريال به مدت ده سال ثبت شده .

مشخصات ظاهري ملك:

آپارتمان مورد تعرفه درطبقه دوم مجموعه اي با 24 واحد( طبق پايانكار ،مسكوني) در قسمت مياني شرقي با قدمت حدود بيست و سه سال با نماي جنوبي سنگ و سيمان و نماي شمالي سنگي ، داراي سيستم اطفاء حريق (جعبه و كپسولهاي آتش نشاني )، دو ربين هاي مدار بسته ، گاز و آب مشترك ، برق مستقل براي واحد، آبنما ( غير فعال) و آلاچيق و فضاي بازي بچه ها و فضاي سبز و باروي كيو در داخل حياط ، سرايداري، (مجموعه استخر و سونا و …. فعال ) و ورودي مجموعه از لابي با كف سنگ ، بدنه كاغذ ديواري و چوب و آينه كاري ، و سقف داراي نور مخفي و نور پردازي شده ، قرار دارد. اين آپارتمان داراي چهار اتاق خواب و يك پذيرائي و نشيمن با كف سنگ، بدنه و سقف گچ و رنگ ، داراي سه سرويس حمام مجهز به فرنگي با كف سراميك بدنه سراميك و كاشي و سقف كاذب ويك سرويس ايراني و فرنگي جنب درب ورودي مي باشد. آشپزخانه اپن با كف سراميك ، بدنه كاشيكاري وسقف گچ و رنگ وداراي كابينت و انباري در كنار آشپزخانه مي باشد،گرمايش وسرمايش مركزي و فن كويل زميني و داراي دو عدد شومينه مي باشد. كف بام ايزوگام بود.

تبصره 1: اين گزارش با توجه به قرار صادره در اين شعبه تهيه شده و قابل استناد در ساير شعب ،دادگاه ها ،ودادسرا ها نمي باشد.

تبصره 2: اين گزارش يا توجه به اسناد و مدارك موجود و بازديد انجام شده تهيه گرديده است و درصورت ارائه هرگونه مدرك جديد، با تائيد مقام محترم قضائي قابل بازنگري بوده ونظريه اصلاحي و يا تكميلي ارائه خواهد شد.

نظريه كارشناسي:

با عنايت به موارد مشروحه ،شامل مساحت ،موقعيت ، قدمت ،كيفيت ، كاربري و درنظرگرفتن جميع جهات موثردرارزيابي،با فرض صحت اسنادومدارك ارائه شده توسط طرفين وموجود در پرونده ،بدون درنظرگرفتن هرگونه ديون احتمالي به افراد حقيقي وحقوقي،دوائردولتي،بانكها،شهرداري، دارائي و… و صرف نظر از مسائل حقوقي مترتب بر ملك ، ارزش سه دانگ مشاع از شش

دانگ پلاك ثبتي مورد تعرفه در حالت تخليه ، به مبلغ چهارده ميليارد و هفتاد و چهار ميليون تومان جهت فروش درشعبه اول اجراي احكام مجتمع شهيد باهنر ارزيابي و اعلام ميگردد.بنابراين با فروش هريك سهم از يك هزار سهم ازسه دانگ از ششدانگ پلاك ثبتي مورد تعرفه، مبلغ چهارده ميليون و هفتاد و چهار هزارتومان ،معادل يكصد و چهل ميليون و هفتصد وچهل هزار ريال از ديون محكوم عليه ، ادا ميگردد.

تاریخ مزایده 1401/11/1ساعت 13 الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/1