يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول سمت شرق به مساحت 71.17 متر

14200000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980213601039
شماره آگهی:
140168460000582634
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

اگهی مزایده اموال غیر منقول

بموجب پرونده کلاسه 0100669/3ج و دادنامه صادره از شعبه185 دادگاه عمومی تهران محکوم له شهرام غفاری و محکوم علیه حانم میخوش فرزند قدرت و محکومیت به مبلغ 8/988/400/000 ریال در حق محکوم له و مبلغ 415/970/000 ریال هزینه اجرایی در حق صندوق دولت (وفق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به اندازه محکوم به و نیم عشر اجرایی ) دایر بر توقیف و فروش اموال متعلق به محکوم علیه اموال مذکور توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است در ساعت 11 در در مورخ 1401/11/02 محل دفتر مزایده م ق ش مطهری واقع در طبقه سوم اجرای احکام متمرکز از طریق مزایده از به اندازه محکوم به ونیم عشر اجرایی که کارشناس کل ملک را ششدانگ به قیمت 14/200/000/000 ریال نظریه کارشناسی کرده است و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده محکوم علیه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده انماینددر این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند مال مورد مزایده و بهای ان طبق نظر کارشناس بدین شرح است طرفين پرونده اقاي شهرام غفاري به طرفيت آقاي خاتم ميخوش مبني بر ارزيابي آپارتمان مسكوني به استحضار مي‌رساند به محل وقوع ملك به آدرس تهران ، فلاح خيابان ابوذر- خيابان اسدي كوچه ايجي پلاك 49 و 51 و 53 و 55 مراجعه گرديد و از واحد مسكوني تعرفه شده توسط محكوم له در حضور خواهان و مامور نيروي انتظامي بازديد به عمل آمد و گزارش كارشناسي به شرح ذيل مي‌باشد.مشخصات ملك مورد كارشناسي عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول سمت شرق به مساحت 71.17 متر مربع كه 4.53 متر مربع آن بالكن است به شماره 67682 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزي شده از 57716 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 تفكيكي بخش 10 ثبتي تهران است.عرصه ملك از نوع دو نبش است. نماي ساختمان سنگ مي باشد.طبقه همكف اختصاص به پاركينگ دارد. ساختمان داراي اسانسور مي باشد. كف راه پله سنگ و بدنه سراميك شده است. واحد مذكور داراي يك اتاق خواب، آشپزخانه با كابينت، هال، حمام و سرويس بهداشتي است. كف واحد سراميك و بدنه نقاشي شده است. سيستم گرمايش پكيج با رادياتور و سيستم سرمايش كولر ابي است. داراي انشعاب برق و گاز مستقل و اب مشترك است. براساس استعلام اداره ثبت به شماره 40185601078028546 مورخ 1401/8/16 واحد فاقد انباري و پاركينگ است با توجه با موقعيت ملك و تعداد واحدها و موقعيت واحد و قدمت بنا و عرض معبر و مقدار عرصه و جميع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارزش ششدانگ آپارتمان تعرفه شده با پلاك ثبتي 67682 فرعي از 2398 اصلي مفروز و مجزي شده از 57716 فرعي از اصلي مذكور قطعه 2 تفكيكي بخش 10 ثبتي تهران به مساحت 71.17 مترمربع براي قيمت پايه مزايده کل ملک ششدانگ برابر مبلغ 14.200.000.000 ريال معادل يك ميليارد و چهارصد و بيست ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02