يك دستگاه آپارتمان واقع در شهرك شريعتي خيابان شهيد زلفي

15000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007146637
شماره آگهی:
140168460000547826
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني مجتمع قضايي بعثت تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

موضوع مزایده فروش ملک تقسیم ترکه آپارتمان به پلاک ثبتی فرعی 5244از اصلی 14 مفروز

 

باسلام 

محکوم له 1- عباس حمدی

محکو علیه 1-مهرویه نعمتی 2- رعنا حمدی 3- اکبر حمدی 4- لیلا حمدی 5- ندا حمدی

 

به موجب درخواست اجراي حكم به شماره 140168990021074710و شماره دادنامه مربوطه 140168390003073847 محكوم عليهم محكومند بر فروش ملک موصوف از طریق مزایده و پس از کسر هزینه های اجرا تقسیم مابقی مطابق با حصه وراث (در خصوص پلاک ثبتی شماره 5244 فرعی از 14 اصلی مفروز و مجزا شده از 270 فرعی از اصلی مذکور قطعه 622 ) و همچنین هزینه اجرا درحق صندوق دولت

 

احتراما” در خصوص پرونده 140068920007146637كلاسه بايگاني 0101672 موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي به شماره فرعي 5244 از اصلي 14مفروز و مجزي شده از پلاك فرعي از اصلي مذكور قطعه دوم، به ادرس تهران شهرك شريعتي خيابان شهيد زلفي(24 متري ماهان)كوچه شهيد خداوردي اصل محرمي،پلاك 34 طبقه اول مراجعه گرديد و پس از عدم امكان بازديد از داخل ملك مجددا در معيت نيروي انتظامي به محل ملك مراجعه گرديد و متاسفانه كسي درب واحد طبقه اول را باز نكرد.اما از واحد مشابه طبقه دوم بازديد به عمل آمد، نهايتا با دستور مقام محترم قضائي ارزيابي بر اساس بازديد واحد مشابه و بررسيهاي لازم صورت گرفته است .اينك گزارش و نظريه كارشناسي به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

 

مشخصات ثبتي ملك:

 

طبق استعلام ثبتي وضعيت پلاك ثبتي شماره فرعي 5244 از اصلي 14مفروز و مجزي شده از پلاك فرعي از اصلي مذكور بخش 12 ناحيه 2 يك دستگاه آپارتمان مسكوني(وضعيت خاص طلق) به مساحت 56.35 مترمربع واقع درطبقه اول كه 2.90 متر مربع آن بالكن است. شخصات منضمات ملك عبارت است از شش دانگ پاركينگ قطعه دوم به مساحت 12.50 و شش دانگ يكباب انباري به مساحت 3.60 متر مربع قطعه 2 طبقه زير زمين ذيل ثبت 232675 صفحه 367 دفتر 1025 به نام رحيم زهتاب ثبت سپس مع الواسطه طبق سند صلح 178713 مورخه 25/04/81 دفتر 390 تهران به ابراهيم حمدي متقل شده است. 0

 

مشخصات ملك :

 

يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه اول يك ساختمان شمالي مي باشد. .(به دليل عدم امكان بازديد از داخل آپارتمان طبقه اول حسب دستور مقام محترم قضايي ارزيابي از طريق روئيت و مقايسه ملك مشابه و بررسي مدارك و كسب اطلاع از مشاور املاك منطقه صورت گرفته است و چناچه بعدا مداركي دال بر عدم صحت موارد فوق ارائه گردد و يا هر گونه مدارك جديد و مغاير با مدارك فوق و موثر بر قيمت ارائه شود در صورت لزوم و با دستور مقام محترم قضايي با بازديد مجدد و بررسي مجدد مدارك گزارش تكميلي ارائه مي شود.).نماي ساختمان از نوع سنگ مي باشد.

 

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي ،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و ….و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هرگونه تعارض ، تداخل ثبتي يا لغزش با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

 

نظريه كارشناسي:

 

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن كليه عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان پلاك ثبتي شماره فرعي 5244 از اصلي 14مفروز و مجزي شده از پلاك فرعي از اصلي مذكور بخش 12 ناحيه 2 ،بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و …و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و … به نظر اينجانب 15/000/000/000ريال (پانزده ميليارد ريال)يك ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي گردد

در روز سه شنبه تاریخ 1401/10/27 از ساعت 11 الی 12 صبح از طریق مزایده در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت بفروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالا ترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود . مبلغ 10% از ثمن فروش نقدا فی المجلس از خریدار اخذ و الباقی ثمن می بایست ظرف یکماه از سوی خریدار به این شعبه تودیع گردد ، در صورت عدم پرداخت الباقی ثمن ، مزایده تجدید و مبلغ 10 % ثمن پرداخت شده پس از کسر هزینه های اجرایی بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد . کلیه علاقمندان جهت شرکت در مزایده میتوانند 5 روز قبل از مزایده به دفتر شعبه اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت مراجعه تا زمینه بازدید آنان از ملک موصوف فراهم گردد .%

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی بعثت

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/27