يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال شرق طبقه چهارم به مساحت115

17933370000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982160701244
شماره آگهی:
140168460000581420
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/19
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده فروش ملک ( اموال غیر منقول)

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000009/2 ج له پژمان ميركريمي با وکالت خانم پروین حیدری فارسانی و علیه 1- بين المللي تكين تجارت اسپاد 2- مرضيه احمدنيان با وکالت خانم زهرا امجدی سوینی که به موجب دادنامه و اجرائیه صادره از شعبه42 داد گاه عمومی حقوقی تهران محکوم علیها به صورت تضامنی محکوم اند به پرداخت مبلغ هفده میلیارد ریال و دستمزد کارشناسی مرحله اجرا در حق محکوم له و نیز پرداخت مبلغ 853/970/000 ریال نیم عشر در حق صندوق دولت که پلاک ثبتي 10641 فرعي از 67 اصلي بخش 11 تهران متعلق به محکوم علیه خانم مرضيه احمدنيان توقیف و به هیئت سه نفره کارشناسان محترم دادگستری ارجاع و بشرح ذیل ارزیابی و توصیف اجمالی گردیده است.

موضوع: گزارش كارشناسي ملك پلاك ثبتي 10641 فرعي از 67 اصلي بخش 11 تهران

بازگشت به ابلاغ امر كارشناسي در پرونده فوق الذكر، به استحضار عالي مي رساند پرونده مطالعه و از محل ملك به نشاني تهران ولنجك خيابان بيستم، پلاك 14 مجتمع مسكوني ماهان، واحد شمال شرقي طبقه چهارم به شماره 18 بازديد و گزارش هيئت كارشناسان به شرح ذيل تقديم مي گردد:

1 – مدارك و مستندات:1 – 1 – طبق تصوير استعلام ثبتي به شماره 140085601056028347 مورخ سوم مهرماه 1400 واحد ثبتي حوزه شميران خطاب به آن مقام محترم سند مالكيت شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال شرق طبقه چهارم به مساحت يكصد و پانزده متر و بيست و هشت دسيمترمربع كه مقدار 3/33 مترمربع آن بالكن سمت جنوبي و مقدار 2/55 مترمربع بالكن پيشرفته سمت شمال است قطعه 18 تفكيكي شماره 10641 فرعي از 67 اصلي مفروز و مجزي شده از 5141 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام شش دانگ پاركينگ به مساحت 11/25 مترمربع قطعه 30 تفكيكي واقع در شرق زيرزمين دوم و شش دانگ يك باب انباري به مساحت 4/25 مترمربع قطعه 18 تفكيكي واقع در شرق زيرزمين اول ذيل ثبت 350035 دفتر 1388/2 صفحه 70 بنام اميرعباس رقت ثبت و سند صادر گرديده است سپس به موجب سند 118921 مورخ 86/8/21 دفترخانه 378 تهران به نرگس نوروزي منتقل گرديده و سپس به موجب سند 11415 مورخ 97/9/25 دفترخانه 1340 تهران به مرضيه احمدنيان منتقل كه پس از ابطال سند اوليه بنامش سند مالكيت تك برگي تحت چاپي 390498 در دفتر الكترونيك بنام ايشان صادر گرديده است و ملك بازداشت است.

ضمناً طبق تصوير نامه شماره 140085601056020785 مورخ 1400/05/17 سرپرست واحد ثبتي شميران ملك داراي دو مورد بازداشت دائم و به موجب دستور شعبه 9 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 11 (وليعصر) و شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران است.

1 – 2 – طبق تصوير صورتمجلس تفكيكي شماره 38106 مورخ 1377/12/10 پلاك ثبتي 67/5141 ولنجك شميران بخش 11 تهران، كل ساختمان داراي پايان كار به شماره 21371 مورخ 77/11/7 از شهرداري منطقه يك تهران بوده و در ان عرصه مشاعي كل 1077 مترمربع قيد شده است كه در آن ساختماني با 30 واحد آپارتمان 30 واحد پاركينگ 30 واحد انباري و ساير قسمت هاي مشاعي احداث گرديده است.

2 – وضع موجود:در بازديد از محل ملاحظه گرديد واحد موضوع كارشناسي در شمال شرق طبقه چهارم (بلوك شمالي) ساختماني 10 طبقه شامل دو طبقه زيرزمين همكف و 7 طبقه روي آن كه به صورت بلوك شمالي و جنوبي مي باشد واقع است. بلوك شمالي 9 طبقه و بلوك جنوبي 10 طبقه مي باشد. ساختمان داراي اسكلت فلزي سقف تيرچه بلوك نماي سنگ و سيمان آسانسور لابي ورودي با كف و بدنه سنگ مجموعه ورزشي غيرفعال و راه پله است.

واحد موضوع كارشناسي كه در هنگام بازديد در دست بهسازي بود و در مرحله اواسط نازك كاري عمليات اجرائي متوقف شده است داراي نشيمن، دو اتاق خواب و آشپرخانه باز سرويس بهداشتي و حمام است كه در حال حاضر فاقد پوشش كف و ديوار دربها و كمدهاي داخلي پنجره شيرآلات بهداشتي، كابينت كليد و پريز است. فن كوئل سقفي جديد نصب شده است. اين واحد داراي اختلاف سطح مي باشد.

نظريه هيئت كارشناسان: محاسبات ارزيابي فارغ از احراز و انتساب مالكيت و در صورت عدم وجود هرگونه بدهي ديون و تعهدات معارض و مدعي بازداشتي و منع قانوني نقل و انتقال رسمي مي باشد.

با توجه به موارد فوق الذكر تصوير مدارك و مستندات مضبوط در پرونده موقعيت مكاني و زماني وضعيت واحد آپارتماني مصالح بكاررفته- توقف عمليات بهسازي در اين مرحله- دسترسي- عرض گذر- امكانات و ساير عوامل مؤثر در موضوع- ارزش شش دانگ مورد ثبت موصوف به پلاك ثبتي شماره 10641 فرعي از 67 اصلي واقع در ولنجك شميران بخش 11 تهران شامل يك دستگاه آپارتمان واقع در شمال شرق طبقه چهارم بلوك شمالي به مساحت 115/28 مترمربع به انضمام پاركينگ و انباري به صورت تخليه با كاربري مسكوني در وضع موجود و شرايط زماني و مكاني حاضر به مبلغ يكصد و سه ميليارد ريال معادل ده ميليارد و سيصد ميليون تومان برای پایه مزایده برآورد و اعلام نظر میگردد.

بنابراین مقرر گردید به میزان محکوم به و هزینه های اجرای جمعا به مبلغ 17/933/370/000 ریال معادل 13/794 سهم از صد سهم مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی فوق برابر نظر هیئت سه نفره کارشناسی منعکس در پرونده از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز دوشنبه مورخ 1401/11/10 راس ساعت11 در اتاق مزایده واقع در تهران خیابان شیخ بهایی شمالی 12 متری اول مجتمع قضائی صدر طبقه اول اتاق مزایده به فروش میرسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء (آخرین مبلغ پیشنهادی ) فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن را در صندوق دادگستري نزد بانک ملی ایران شعبه شهید فهمیده کد 342 توديع و فیش آنرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و تائید مراحل انجام مزایده و صدور حكم تمليك توسط دادگاه مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار باقیمانده وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/

مدیر شعبه 2 اجرای احکام مدنی صدرتهران زمانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10