يك دستگاه آپارتمان ميدان نامجو، خيابان كاوه غربي

22005000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007776669
شماره آگهی:
140168460000553238
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول – نوبت اول

مورد مزايده: به ميزان 16/67سهم مشاع ( معادل شانزده سهم وشصت وهفت صدم سهم مشاع ) از 100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 578 فرعي از 6722 الي بخش 2 تهران)بابت محكوم به مبلغ22/005/000/000ريال

در خصوص پرونده هاي اجرائي به كلاسه 0102243/ ج 2 مبلغ7/500/000/000ريال ودرپرونده 0003490/2ج مبلغ7/000/000/000ريال ودرپرونده 0102159/2ج مبلغ7/500/000/000ريال با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي حسين تاج بخش به پرداخت مبلغ 22/005/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت هزينه دادرسي و پرداخت هزينه دستمزد كارشناس مجموعا”درهرسه پرونده مبلغ22/005/000/000ريال در حق محكوم له آقاي سعيد بهروزي مند و پرداخت مبلغ 1/100/250/000ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

اجراي قرار كارشناسي به شرح : “… كارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده در صورت لزوم اخذ توضيح از طرفين دعوي و نظريه كتبي و مستدل خويش را در مورد راه و ساختمان ظرف مدت 7 روز(در خصوص پلاك ثبتي 578 فرعي از 6722 الي بخش 2 تهران) از تاريخ ابلاغ به كارشناس به…” موضوع پرونده كلاسه 0102243 مطروحه در آن شعبه ، پس از مطالعه قرار كارشناسي صادره ، در تاريخ 18 /08 /1401، در معيت خواهان كارشناسي از محل موضوع كارشناسي بازديد به عمل آمد ، سپس درخواست مدارك و مستندات گرديد كه النهايه ، موارد به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 الف ) مشخصات موضوع كارشناسي:ملك موضوع كارشناسي ، يك باب خانه نيمه تخريب شده مسكوني و فاقد شرايط سكونت مي باشد كه در نشاني محلي: تهران ،ميدان نامجو، خيابان كاوه غربي، كوچه بن بست يكم جنوبي، پلاك 2 واقع گرديده است و بنا به روگرفت سند تك برگي ابرازي، ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين(وضعيت خاص طلق) به شماره پانصد و هفتاد و هشت فرعي از شش هزار و هفتصد و بيست و دو اصلي مفروز و مجزي شده از بيست و نه فرعي از اصلي مذكور بخش دو حوزه ثبت ملك نارمك تهران استان تهران به مساحت (96.03) نود و شش متر و سه دسيمترمربع حدود زمين شمالاً: در دو قسمت اول پي است بطول (4.50) چهار مترو پنجاه سانتيمتر به قطعه يك تفكيكي دوم درب و ديوار است بطول (1.10) يك مترو ده سانتيمتر به كوچه، شرقاً: پي است بطول (16.85) شانزده متر و هشتاد و پنج سانتيمتر به قطعه سه تفكيكي جنوباً: پي است بطول (5.50) پنج متر و پنجاه سانتيمتر به قطعه 27 بانك غرباً: پي است بطول (18.00) هجده متر به قطعه هفت تفكيكي. سند از نوع اصلي به شماره 978454 سري ب سال 96 است.

 ب) مستندات گزارش كارشناسي :1) روگرفت سند تك برگي ابرازي توسط خواهان كارشناسي

 2)ساير مدارك موجود در پرونده

 3)تحقيقات ميداني

 ج) مشاهدات محلي

 در زمان بازديد موارد ذيل مشاهده گرديد : 1) عرصه و ساختمان موضوع كارشناسي، يك باب ساختمان نيمه تخريب و متروكه بدون قابليت سكونت به آدرس تهران، ميدان نامجو، خيابان كاوه غربي،كوچه بن بست اول جنوبي، پلاك 2 واقع گرديده و مشتمل بر سه طبقه، منفي يك، همكف و طبقه يكم است.

 د)حدود رسيدگي و مسئوليت كارشناس:اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي و رسيدگي هاي بعمل آمده مبتني بر بررسي اطلاعات و اسناد ابرازي از سوي خواهان كارشناسي،مدارك موجود در پرونده و استماع اظهارات و معاينه محلي از ساختمان مورد كارشناسي در معيت ايشان مي باشد و چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متّكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه شود كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اين بررسي ها و نظريه كارشناسي نبوده و رسيدگي به آنها خارج از شمول و حدود اقدامات انجام شده مي باشد. و همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشتها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده مدارك، اطلاعات و دلايل بوده و مسئوليت گزارش حاضر به لحاظ صحت اطلاعات و ادعاهاي مندرج در آن و مفروضات مبناي تهيه آن بر عهده ارائه دهنده اطلاعات مذكور مي باشد. ارزيابي بر اساس قيمت هاي منطقه اي و طبق شرايط روز بازار بوده و تغييرات ناگهاني و غير مترقبه و غير قابل پيش بيني مسئوليتي را متوجه كارشناسي نمي نمايد.

 اين گزارش بنا به دستور مقام محترم قضايي جهت استحضار و بهره برداري صرفا در پرونده كلاسه 0102243 مطروحه در شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران تهيه گرديده و با توجه به اينكه براساس مستندات پرونده مذكور تهيه گرديده ، صرفا براي استفاده در پرونده فوق الذكر داراي اعتبار بوده و براي استفاده در ساير موارد فاقد اعتبار مي باشد.

 ه) نظريه كارشناسي :با توجه به موارد فوق الذكر و درنظر گرفتن عوامل موثر در ارزيابي، موقعيت و محل قرارگيري،نوع كاربري ، قدمت بنا(تخريب شده)، فارغ از بحث مالكيت و تعلق آن به اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بدون درنظر گرفتن هرگونه بدهي و ديون مرتبط با ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از ودايع بانكها ، وثيته هاي دادگاه ها ، ودايع قرض الحسنه ناشي از قرارداد اجاره ، ديون مربوط به شهرداري و … و بطور كلي با فرض عدم وجود هرگونه منع قانوني جهت انجام معامله ، ارزش ششدانگ ملك موضوع كارشناسي جهت قيمت پايه مزايده به صورت عرصه و اعيان يك باب خانه مسكوني نيمه تخريب شده جبهه پشت با بر يك متر و ده سانتيمتر به كوچه بن بست غير ماشين رو با مساحت عرصه 96.03 مترمربع واقع در آدرس تهران ،ميدان نامجو، خيابان كاوه غربي، كوچه بن بست اول جنوبي،پلاك 2 با جميع منضمات ، ملحقات ، امتيازات و انشعابات به تقويم زماني تنظيم نظريه كارشناسي به نظر اينجانب مبلغ ((( -/32/000/000/000(سي و دو ميليارد ريال)ريال معادل سه ميلياردو دويست ميليون تومان ))) ارزيابي و پيشنهاد مي گردد.

مورد مزايده: به ميزان 16/67سهم مشاع ( معادل شانزده سهم وشصت وهفت صدم سهم مشاع ) از 100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 578 فرعي از 6722 الي بخش 2 تهران)بابت محكوم به مبلغ22/005/000/000ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/04 ساعت09/15 الي 09/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04