يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه دوم به مساحت 140/31 متر

67000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000703347
شماره آگهی:
140168460000593254
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102950 حسب درخواست خواهان سعید عبادی به خواسته فروش ملک مشاعی به ادرس تهران ، بلوار ابوذر ، خيابان مبارز شرقي ، كوچه اقاقيا ، كوچه احترامي شرقي ، پلاك 14 که جهت تعیین قیمت به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

ملك مذكور عبارتست از ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه دوم به مساحت 140/31 متر مربع كه مقدار 8/66 متر مربع آن پيشرفتگي است به شماره 202922 فرعي از 4476 اصلي قطعه سوم تفكيكي مفروز و مجزي شده از 61072 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك پيروزي تهران بانضمام پاركينگ قطعه 5 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع و پاركينگ قطعه 6 تفكيكي به مساحت 11 متر مربع و يك باب انباري به مساحت 2/53 متر مربع قطعه 2 تفكيكي واقع در سمت جنوبي بام ميباشد

واحد مذكور در طبقه دوم ساختماني دوكله و 6 طبقه ( همكف شامل پاركينگ و تجاري + 5 طبقه تك واحدي روي آن ) با قدمتي حدود 5 سال واقع است . اسكلت ساختمان بتن آرمه با سقف تيرچه بلوك ، نما از سنگ و پنجره ها دو جداره UPVC ميباشد . واحد 3 خوابه ، كف سراميك و ديوارها نقاشي شده ، آشپزخانه اوپن با كابينتهاي هايگلاس ، داراي آسانسور ، 2 واحد پاركينگ و يك انباري در بام ، سيستم گرمايشي پكيج و سيستم سرمايشي كولر آبي است همچنين ملك داراي انشعابات آب ، گاز و برق مستقل ميباشد .

ارزش متعارف روز ششدانگ مورد كارشناسي آپارتمان مسكوني ( موضوع بند الف ) جهت پايه مزايده برابر مبلغ 67/000/000/000 ريال ( معادل شش ميليارد و هفتصد ميليون تومان ) برآورد و پيشنهاد ميگردد .

فلذا مبلغ پایه 67/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده چهار شنبه مورخ 1401/11/12 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12