يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف41 متر

12000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980226600939
شماره آگهی:
140168460000615035
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول

بموجب پرونده اجرائی کلاسه 0101703صادره ازشعبه 6 دادگاه عمومی تهران دعوی مطالبه وجه بطرفیت اکبرمقدمی فرزند هوشنگ محکوم علیه محکوم است به پرداخت مبلغ 1/402/748/414 ریال بابت کل محکوم به ومبلغ 70/137/420 ریال بابت نیم عشراجرایی و مبلغ 18/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی (جمعا به مبلغ 1/491/385/834 ریال)که دراین خصوص حسب معرفی شخص ثالث پلاک ثبتی 299/6 قطعه یک بخش 5 توسط این اجراء توقیف وبوسیله کارشناس رسمی دادگستری بشرح ذیل توصیف اجمالی وارزیابی گردیده است.

با احترام، بازگشت به ابلاغيه شماره 140168100046556232 مورخ 1401/08/10آن شعبه محترم در خصوص كارشناسي و ارزيابي آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 299/6 قطعه 1 بخش 5 حوزه ثبتي مولوي تهران اينجانب پس از اخذ تصوير اسناد و مدارك مربوطه، در معيت و راهنمايي آقاي حامد گلچاي از محل وموقعيت ملك واقع در تهران خيابان خيام شمالي كوچه آشتياني كوچه بازارچه معير پلاك 134 كد پستي 1199745961 بازديد به عمل آورده و با توجه به اسناد و مدارك ابرازي و بررسي‌ها و تحقيقات ميداني، نظريه كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:

الف- مشخصات ثبتي ملك و اسناد ارائه شد:

الف-1 مشخصات سند:

شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به شماره 299/6 قطعه 1 تفكيكي مفروز و مجزي شده از 0 فرعي از اصلي مذكور ناحيه – بخش 5 حوزه ثبت ملك مولوي تهران به مساحت 41.09 متر مربع واقع در طبقه همكف به انضمام يكباب انباري قطعه 2 تفكيكي به مساحت 1.85 متر مربع واقع در طبقه باقدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن حدود آپارتمان مورد نظر مطابق سند و سند از نوع اصلي به شماره 635145 سري ج سال 1400 به نام حامد گلچاي فرزند ابوالقاسم به مستند مالكيت انتقال قطعي شماره 88953 مورخ 1401/6/14 دفتر خانه شماره 59 تهران ثبت و در تاريخ 1401/07/25 به شماره شناسه يكتا 140120301042018647 صادر گرديده است.

ب-1: مشخصات ملك:

ملك مورد نظر يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه همكف يك ساختمان 8 واحدي شامل 4 طبقه 2 واحدي و يك طبقه زير زمين بانماي سنگ و پنجره هاي فلزي تك جداره واقع شده است. ساختمان داري اسكلت فلزي با قدمت حدود 20 ساله و بدون آسانسور است. ساختمان در يك زمين جنوبي احداث شده است. آپارتمان مورد نظر داراي يك عدد اتاق خواب و يك هال و پذيرايي و آشپزخانه كابينت ام دي اف و يك سرويس بهداشتي با داراي توالت ايراني و دوش حمام است. كف آپارتمان مورد نظر به صورت سراميك و ديوار آن كاغذ ديواري قديمي مورد استفاده است. سيستم سرمايش كولر آبي گرمايش رادياتور با موتورخانه مركزي است. آپارتمان مورد نظر داراي انشعاب برق مستقل و آب مشترك و گاز مشترك است.

ج-توضيحات :

ج-1 لازم به ذكر است با افزايش غير متعارف و نوسانات شديد قيمت ها از جمله مسكن و مستغلات و عدم ثبات قيمت­ها، ارزيابي انجام شده بر اساس نرخ رايج در منطقه و بررسي هاي كارشناسانه در مقطع زماني حال انجام گرفته است. آثار مالي ناشي از مسائل قضايي و حقوقي و مالي از جمله ترهين توثيق و يا توقيف در اين گزارش ملحوظ نگرديده است.

ج-2 ارزيابي فوق با فرض عدم وجود موانع قضايي و حقوقي و قانوني جهت انتقال اسناد مالكيت به نام شخص ثالث حقيقي و حقوقي انجام پذيرفته است. اين ارزيابي با فرض عدم وجود بدهي مالك و يا مالكين به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث تهيه گرديده است.

ج-3 قبل از انجام هر گونه عمليات حقوقي و مالي و قانوني، اخذ استعلام از ارگان ها و سازمان هاي ذيربط از جمله شهرداري و ثبت، الزاميست. در صورت تغيير شرايط يا مشخصات و مساحت هاي مندرج در اين گزارش، نياز به تجديد ارزيابي مي­باشد.

د – نظريه كارشناسي

ارزش كل ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات و لواحق موصوفه و متصوره منجمله انباري به پلاك ثبتي 299/6 واقع در بخش 5 به مساحت 41.09 متر مربع با در نظر گرفتن مفروضات مندرج و تصوير اسناد ارائه شده و با فرض عدم بدهي ناشي از رابطه موجر و مستاجر و فارغ از ترهين به اشخاص حقيقي و حقوقي و در صورت عدم وجود معارض و در صورت وجود قابليت انتقال اسناد مالكيت به غير، با توجه به موقعّيت و منطقۀ وقوع و عوامل موٌثر در قيمت و صرف نظر از احراز مالكيت و اصالت اسناد ابرازي و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارزش اين ملك به صورت تخليه بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي (مانند مصادره­اي بودن) و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در نهايت با فرض اينكه خريدار در زمان تحويل اين پلاك ثبتي در وضع موجود نياز به پرداخت ديگري به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث نداشته باشد، جمعاٌ به نرخ عادله روز برابر با((12000000000ريال)) معادل ((يك ميليارد و دويست ميليون تومان)) تعيين و اعلام مي‎گردد.

بنابراین مقررگردید 745هزارم دانگ از یک دانگ از شش دانگ ملک فوق الذکردرروز یکشنبه مورخه 1401/11/23 ازساعت 12 الی 12/30 ازطریق مزایده حضوری درمحل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی واقع درتهران خبابان سپهبدقرنی بفروش برسد.مزایده ازقیمت پایه کارشناسی (149/438/583 ریال) شروع وبه کسی که بالاترین قیمت راپیشنهادنمایدفروخته خواهدشد.ده درصدمبلغ پیشنهادی فی المجلس ازخریداراخذومابقی ثمن راخریدارمکلف است حداکثرظرف مهلت یکماه ازتاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریزوقبض آن رابه این اجراء تحوبل نمایددرغیراینصورت ده درصددریافتی به نفع دولت ضبط خواهدگردید.

اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23