يك دستگاه آپارتمان مسكوني خواجه عبدالله

48000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980242600206
شماره آگهی:
140168460000560630
شعبه صادر کننده:
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده پلاک ثبتی نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/99001570/129ج از شعبه 129دادگاه حقوقی تهران – دادنامه 98001959مورخ 98/11/6شعبه 35تجدیدنظر -98001150مورخ 98/7/30– اجراییه 9900177مورخ 1399/7/16-محکوم له آقای محمدرسول اف -آقای مهدی بادله – با وکالت خانم – محکوم علیه آقای نصرت اله گودرز بید کرپه فرزند عزت اله -محکوم به 512/250/000ریال – حق الوکاله و هزینه دادرسی 20/144/750ریال – – کارشناسی 20/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 276/197/375ریال – حسب ارزیابی پلاک ثبتی قطعه 6تفکیکی 47/26195مفروز از 26118 بخش 11تهران و فروش به میزان محکوم به ماده 51 قانون اجرای احکام و دارای مورد بازداشتی شعبه 3اجرای احکام به مبلغ 3/400/000/000ریال و نیم عشراجرای دولت 175/819/929ریال نیز با حفظ حقوق بازداشت کننده به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

آدرس جغرافيايي ملك: تهران– خواجه عبدالله ، خيابان رود خانه لاين سمت راست نبش كوچه ششم پلاك 2 واحد 6 

مشخصات ثبتي ملك : باستناد استعلام اخذ شده به شماره 140185601026007923 مورخ 1401.03.18 از اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت قلهك و صورتمجلس تفكيكي به شماره رايانه 13962040126000721 مورخ 1398.12.05 ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه شش تفكيكي به شماره پلاك ثبتي 26195 فرعي از 47 اصلي مفروز و مجزي شده از 26118 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 97.32 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه سوم مي باشد به مالكيت آقاي نصرت اله گودر بيد كرپه ثبت و سند صادر شده است

 

قرار كارشناسي: تعيين ارزش ملك تعرفه شده

 

مشخصات فني و شرح وضعيت ملك: با عنايت به بازديد ومشاهدات ميداني از ملك تعرفه شده يك ساختمان مسكوني مشتمل بر 4 طبقه دو واحدي مسكوني بانضمام طبقه همكف و زيرزمين پاركينگ و انباري و ساير مشاعات مي باشد ملك مورد نظر در طبقه سوم جنوبي واحد 6 قرار دارد و داراي دو اتاق خواب سالن پذيرايي و آشپزخانه اوپن با كابينت ام دي اف ،كف سراميك،پوشش بدنه نقاشي داراي سيستم پكيج رادياتور و كولر آبي وداراي پاركينگ و انباري مي باشد درب واحد چوبي و داراي حفاظ آكاردئوني است برق و گاز احتصاصي و آب مشترك مي باشد ملك دو نبش و جنوبي است نماي ساختمان تركيب سنگ و آجر است داراي آسانسور مي باشد

 

حدود رسيدگي: موضوع اين گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار كارشناسي آن مقام محترم قضايي وهمچنين استماع اظهارات طرفين و ملاحظه وبررسي مدارك موجود در ضم پرونده مي باشد، لذا مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و انكار وترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل مي باشد.چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد ودر نتيجه گيري حاصله موثر واقع شود، مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده ،موضوع با تاييد ودستورآن مقام محترم قضايي قابل بازنگري و رسيدگي مجدد مي باشد

 

نظريه كارشناسي: باعنايت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرارصادره و مشاهدات ميداني واطلاعات مكتسبه از محل ،ملك تعرفه شده داراي قدمت حدود14 سال مي باشد ، لذا با توجه به موقعيت، قدمت ملك،مصالح بكار رفته ،عرف محل ،عرض ملك وساير فاكتورهاي موثر ، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي و بازداشت‌ها و محدوديت‌ها و صرفنظر از كليه بدهي هاي مالياتي، عوارض، وام بانكي و ساير ديون متعلقه به اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري هاي احتمالي، در صورت قابل انتقال بودن، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و مشاعات ومشتركات و متعلقات با توجه به قدرالسهم از عرصه به مبلغ 48،000،000،000 ريال چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان تعيين ميگردد

140168100045535946 1401/08/07 شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

متن

 

رياست محترم شعبه اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد مدني تهران

 

سلام عليكم

 

موضوع : گزارش كارشناسي پرونده به شماره بايگاني اجراي احكام 9901570

 

احتراما پاسخ به قرار كارشناسي پرونده كلاسه بايگاني فوق الاشاره در خصوص ارزيابي ملك تعرفه شده اينجانب كارشناس منتخب ضمن مطالعه اوراق پرونده واطلاع از قرار كارشناسي با هماهنگي طرفين بامراجعه به محل ،بازديد ميداني واقدامات فني لازم را بعمل آورده وگزارش كارشناسي بشرح ذيل تقديم ميگردد

 

محكوم له: احمد گفتاري خيبري

 

محكومه عليه: نصراله گودرز بيد كرپه

 

آدرس جغرافيايي ملك: تهران– خواجه عبدالله ، خيابان رود خانه لاين سمت راست نبش كوچه ششم پلاك 2 واحد 6

 

مشخصات ثبتي ملك : باستناد استعلام اخذ شده به شماره 140185601026007923 مورخ 1401.03.18 از اداره ثبت اسناد و املاك حوزه ثبت قلهك و صورتمجلس تفكيكي به شماره رايانه 13962040126000721 مورخ 1398.12.05 ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني قطعه شش تفكيكي به شماره پلاك ثبتي 26195 فرعي از 47 اصلي مفروز و مجزي شده از 26118 فرعي از اصلي مذكور به مساحت 97.32 مترمربع واقع در سمت جنوبي طبقه سوم مي باشد به مالكيت آقاي نصرت اله گودر بيد كرپه ثبت و سند صادر شده است

 

قرار كارشناسي: تعيين ارزش ملك تعرفه شده

 

مشخصات فني و شرح وضعيت ملك: با عنايت به بازديد ومشاهدات ميداني از ملك تعرفه شده يك ساختمان مسكوني مشتمل بر 4 طبقه دو واحدي مسكوني بانضمام طبقه همكف و زيرزمين پاركينگ و انباري و ساير مشاعات مي باشد ملك مورد نظر در طبقه سوم جنوبي واحد 6 قرار دارد و داراي دو اتاق خواب سالن پذيرايي و آشپزخانه اوپن با كابينت ام دي اف ،كف سراميك،پوشش بدنه نقاشي داراي سيستم پكيج رادياتور و كولر آبي وداراي پاركينگ و انباري مي باشد درب واحد چوبي و داراي حفاظ آكاردئوني است برق و گاز احتصاصي و آب مشترك مي باشد ملك دو نبش و جنوبي است نماي ساختمان تركيب سنگ و آجر است داراي آسانسور مي باشد

 

حدود رسيدگي: موضوع اين گزارش منحصر به موارد مطروحه در قرار كارشناسي آن مقام محترم قضايي وهمچنين استماع اظهارات طرفين و ملاحظه وبررسي مدارك موجود در ضم پرونده مي باشد، لذا مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل ومخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي با نسخ اصلي و انكار وترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده، متوجه ابراز كننده اسناد ومدارك ودلايل مي باشد.چنانچه پس از تحرير اين گزارش مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد ودر نتيجه گيري حاصله موثر واقع شود، مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده ،موضوع با تاييد ودستورآن مقام محترم قضايي قابل بازنگري و رسيدگي مجدد مي باشد

 

نظريه كارشناسي: باعنايت به موارد مطروحه در گزارش بر اساس قرارصادره و مشاهدات ميداني واطلاعات مكتسبه از محل ،ملك تعرفه شده داراي قدمت حدود14 سال مي باشد ، لذا با توجه به موقعيت، قدمت ملك،مصالح بكار رفته ،عرف محل ،عرض ملك وساير فاكتورهاي موثر ، فارغ از موارد ثبتي و حقوقي و بازداشت‌ها و محدوديت‌ها و صرفنظر از كليه بدهي هاي مالياتي، عوارض، وام بانكي و ساير ديون متعلقه به اشخاص حقيقي و حقوقي و واگذاري هاي احتمالي، در صورت قابل انتقال بودن، ارزش ششدانگ عرصه و اعيان و مشاعات ومشتركات و متعلقات با توجه به قدرالسهم از عرصه به مبلغ 48،000،000،000 ريال چهار ميليارد و هشتصد ميليون تومان تعيين ميگردد

تاریخ مزایده 1401/10/28 ساعت 9 الی 9/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید ملک 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/28