يك دستگاه آپارتمان مسكوني جنت آباد،سيمون بوليوار

7720000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920005036959
شماره آگهی:
140168460000628703
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0103901/ج1 مبني بر فروش ملك مشاعي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 18083 / 122 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (آقايان مرتضي خاني – اميرحسين اشعري ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع:ارزيابي ملك باپلاك ثبتي18083/122 باشماره بايگاني پرونده 0103901 وشماره پرونده 140168920005036959

ازگشت به ابلاغيه با شماره بايگاني 0103901 باتاريخ صدور 03 / 10 / 1401،موضوع ارزيابي ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني با پلاك ثبتي 18083 / 122 كه باتوجه به مفادقراركارشناسي صادره و براساس اطلاعات حاصل از اوراق ومستندات ابرازي تهيه و تنظيم گرديده،به استحضارمي رساند، به محل وقوع ملك به نشاني:تهران، جنت آباد،سيمون بوليوار، خيابان مهديه،كوچه نسترن3،پلاك 26،طبقه اول(واحد جنوبي)، مراجعه گرديدو ضمن بازديد از ملك موضوع كارشناسي، مطالعه مداركارائه شده وبررسي ساير مدارك ابرازي و تحقيق محلي وبررسي ميداني نتيجه كارشناسي و ارزيابي ملك به شرح ذيل به استحضار مي رسد: 1)مشخصات ثبتي ملك: ششدانگ مشاع عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان با پلاك ثبتي 18083 فرعي از 122 اصلي مفروز و مجزي شدهاز 17509 فرعي از اصلي مذكور، باكاربري مسكوني،بخش ثبتي 11تهران، داراي 2ورق سندمالكيت تك برگي ابرازي ذيل: يك مميز چهارده صدم دانگ از ششدانگ مشاع عرصه و اعيان به شماره ورقه مالكيت 676651 به شماره دفترالكترونيكي 139620301023031566مورخ 22 / 06 / 1396اداره ثبت اسناد واملاك كن تهران به مالكيت آقاي اميرحسين اشعري ثبت و صادر گرديده است.

چهار مميز هشتادوشش صدم دانگ از ششدانگ مشاع عرصه و اعيان به شماره ورقه مالكيت 676650 به شماره دفترالكترونيكي 139620301023031565مورخ 22 / 06 / 1396 اداره ثبت اسناد واملاك كن تهران به مالكيت آقاي مرتضي خاني ثبت و صادر گرديده است.

ملك داراي تصوير گواهي پايانكار ساختمان ابرازي به شماره 52177850 مورخ 09/03/1395صادره از شهرداري منطقه 5 تهران مي باشد.

واحدموردنظر با كاربري مسكوني قطعه 2 تفكيكي،به مساحت 97 / 102مترمربع درسمت جنوب طبقه اول ساختمان واقع گرديده و داراي پاركينگ مسكوني قطعه 13 تفكيكي به مساحت 11مترمربع واقع در سمت غرب زيرزمين يك است.مقدار 00 / 3 مترمربع از مساحت واحد بالكن مي باشد.

2)وضعيت موجود ساختمان و مشاعات آن در زمان بازديد: آپارتمان موضوع كارشناسي بانماي سنگ دونبش بوره بطوريكه ازسمت شمال به گذر موسوم به كوچه نسترن 3(دسترسي ورودي ساختمان و مشرف به سيمون بوليوار) و از غرب به كوچه مهديه درمحدوده سيمون بوليوار واقع گرديده است.ساختمان مذكور در 8طبقه شامل زيرزمين و همكف باكاربري ورودي مجموعه ،پاركينگ و انباري وطبقات اول تا ششم هركدام درقالب 2 واحد و ساختمان مجموعاً مشتمل بر12دستگاه آپارتمان باكاربري مسكوني بصورت شمالي و جنوبي مي باشد.

فضاهاي مشاعي ساختمان شامل كف و ديوارهاي فضايراه پله بانرده هاي فلزي و پاگردها و راهروها تا سقف پوشيده شده از سنگ وسقف داراي پوشش اندود گچ و نقاشي همراه با هالوژن است.درب ورودي ساختمان تك لنگه فلزي نفررو و پاركينگي همراه با ريموت كنترلاست.ملك موضوع كارشناسي داراي آسانسور بوده و واحد موضوع كارشناسي درسمت جنوب طبقهاول ساختمان واقع گرديده باكاربري مسكوني داراي 2 اتاق خواب (داراي كمدديواري)،سالن، آشپزخانه بازباكابينت هاي ام دي اف

، تراس،حمام وسرويس بهداشتي ايراني باروشويي مي باشد.كف واحدداراي پوشش سنگ،ديوار ها اندود گچ و نقاشي،ديوارهاي اتاق خوابها داراي پوشش اندودگچ همراه با نقاشي اند.سقف واحد پوشيده شده از اندود گچ و نقاشي همراه با گچبري وهالوژن بوده،كف آشپزخانه داراي پوشش سراميك و ديوارها پوشيده شده با كاشي و سقف آنداراي پوشش اندود گچ و نقاشي بوده همچنين كف و ديوارهاي سرويس هاي بهداشتي تا سقفپوشيده شده با كاشي مي باشند.درب ورودي واحدضدسرقت،پنجره ها ازمصالح UPVC با شيشه دوجداره وسيستم گرمايش پكيج يونيت و سرمايش كولرآبي مي باشد.

واحد موضوع كارشناسي داراي كنتور برق و گاز اختصاصي بوده ودر حال حاضر تخليه است.

4)حدود و شمول رسيدگي:چنانچه بعد از تنظيم اين گزارش و ارئه نظريهكارشناسي به شعبه،مدارك مستندات و اطلاعاتجديد متكي به اسناد قابل قبول ديگري از طرف هر يك از طرفين ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و مفاد نظريه كارشناسي صادره موثر واقع شود،از اين بابت مسئوليتي متوجهاين نظريه نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده مي باشدكه در صورت لزوم و صلاحديد و دستور آن مقام محترم قضايي و پس از اجراي تشريفاتقانوني،قابل بررسي و اظهار نظر مجدد و ارائه گزارش تكميلي خواهد بود.

5)نظريه كارشناسي:با عنايت بهموارد مشروحه فوق وبا در نظرگرفتن عوامل موثر در قضيه،ارزش ششدانگ عرصه و اعيان يكواحد مسكوني به مساحت 97 / 102 مترمربع با پلاك ثبتي 18083 / 122،باكليه متعلقات وامتيازات وانشعابات آن وبدون درنظر گرفتن بدهي هاي بانكي مربوطه و با فرض نداشتنتعهد،بدهي و ديون احتمالي به شهرداري،بقيه بانكها،شركت هاي دولتي وغير دولتي وكليه شخص و يا اشخاص حقيقي و حقوقي و نداشتن معارض ومنع قانوني ازنظرنقل وانتقالوصرف نظرازاحراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي ياحقوقي و با فرض اصالت مدارك ارائهشده وموجوددرپرونده بصورت تخليه:

تمامي ششدانگ جهت پايه مزايده مبلغ – / 000 / 000 / 200 / 77 ريال معادل هفت ميلياردو هفتصد و بيست ميليون تومان برآوردو اعلام مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/24ساعت 9/45الي10/00 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24