يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت55.87 متر

6700000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000123423
شماره آگهی:
140168460000642057
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالی

(( آگهي مزايده اموال غیر منقول ))

در خصوص پرونده اجرائی بکلاسه 0100217/178 ج موضوع اجرائیه به شمارة 140168420000050247-1401/01/20 مبنی بر محکومیت محکوم علیه سحر کریمی امیر کیاسر به پرداخت مبلغ 6/600/000/000 ریال بابت محکومٌ به و حق الوکاله وکیل در حق محکومٌ له حسین بیگدلی و همچنین پرداخت نیم عشر اجرائی که بر عهده محکوم علیه میباشد که این اجرا در راستای استیفای مطالبات محکوم له سه دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی شماره 36347 فرعی از 1 اصلی بخش 12 تهران ملکی محکوم علیه توقیف و به شرح آتی توسط کارشناس رسمی دادگستری قیمت گذاری و ارزیابی شده است که این اجرا نسبت به فروش آن به میزان محکوم به اقدام مینمایددر ضمن پلاک یاد شده به موجب نامه شماره 2611/560-1401/04/21 صادره از بانک مسکن شعبه شاد آباد تهران بشماره سند رهنی 7495-1398/12/04 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 1641 به میزان 2/960/99/240 ریال تا تاریخ 1401/04/21 در رهن بانک مسکن میباشد که برنده مزایده بدواً میبایست نسبت به تسویه حقوق رهنی بانک اقدام نماید سپس نسبت به رفع اثر و انتقال اجرائی اقدام خواهد شد:

ملك مورد مزایده واقع در تهران ، شهرك فردوس ، خ امام زمان (عج) ، كوچه ستارپناه ،پلاك 8 و 10،طبقه 4 ،واحد8،ملك مورد تعرفه يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت55.87 مترمربع در طبقه چهارم يك مجتمع مسكوني 4 طبقه روي پيلوت جمعا به تعداد 8 واحد ،مجهز به آسانسور و با قدمت 11 سال با سازه بتني واقع و مشتمل بر پذيرايي و يك اتاق خواب با پوشش كف سراميك وديوار با پوشش كاغذ ديواري و سقف هال با ابزار گچي نورپردازي شده ، آشپزخانه اپن با كف و ديوار سراميك و كابينت هاي گلس و سرويسهاي بهداشتي جدا از هم با پوشش كف و ديوار سراميك ، دربهاي چوبي معمولي و پنجره هاي فلزي با شيشه دو جداره و سيستم سرمايشي كولر آبي و سيستم گرمايشي پكيج و رادياتور و و داراي يك واحد انباري و فاقد پاركينگ ميباشد. و داراي امتيازات آب مشترك و برق وگاز اختصاصي ميباشد.رسيدگيهاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي به شرح آتي مبتني بر بررسي تصاوير مدارك و اطلاعات موجود در پرونده ومدارك ابرازي بوده،بديهي است چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي ،مدارك ومستندات واطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد،مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي به آنها خارج از حدود و شمول اقدامات انجام شده ميباشد.همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه جعل يا مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشتها ، متوجه ابراز كننده مدارك،اطلاعات و دلايل ميباشد.ضمنا مسئوليت صحت و سقم و اظهارات و اصالت اسناد و مدارك ابرازي ،استعلام ثبتي،واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ،وكالتنامه و …. و در رهن يا بازداشت بودن ملك ،وجود هر گونه تعارض يا تداخل ثبتي با اينجانب نميباشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم ميبايست اخذ گردد با عنايت به موارد صدرالذكر و با درنظر گرفتن عمر و كيفيت ساختمان،موقعيت مكاني ملك ، تاسيسات و انشعابات موجود و صحت مدارك ابرازي وبدون داشتن بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي وعدم منع قانوني جهت نقل وانتقال ملك وفك رهن وجميع عوامل موثردرقضيه و صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ارزش شش دانگ ملك مورد تعرفه تهران با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن به مبلغ13.400.000.000ريال و ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 6.700.000.000ريال معادل ششصدو هفتاد ميليون تومان برآورد و اعلام ميگردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/12/15ساعت 12 در محل دفترمزایده واقع در طبقه سوم واحد اجرای احکام متمرکز مجتمع قضایی شهید مطهری از طریق مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی ظرف یکماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده طرفین پرونده است و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده بازدید نمایند./

واحد اجرای احکام شعبه 178 دادگاه عمومی تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/15