يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت144 متر

68000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609981834300734
شماره آگهی:
140168460000630267
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده:20/26سهم مشاع( معادل بيست وبيست وشش صدم )مشاع از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان مسكوني عرصه و اعيان آپارتمان به شماره شصت و هفت هزار و دويست و پنجاه و سه (67253) فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج (2395) اصلي قطعه صد و بيست و پنج تفكيكي بلوك 15 مفروز و مجزي شده ششصد هزار و نهصد و هشتاد و شش فرعي از اصلي مذكور ناحيه يك بخش ده حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران به مساحت يكصد و چهل و چهار متر و شصت و پنج (65 /144) بابت محكوم به مجموعا”مبلغ13/777/372/262ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0102381/ ج 1 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي پرويز شفيعي به پرداخت مبلغ 2/500/000/000ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 54/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ13/777/372/262ريال در حق محكوم له آقاي قربان نوروزي پامساري و پرداخت مبلغ688/868/613 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه متعلق به محكوم عليه توقيف؛ خودروي موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع : پرونده كلاسه به شماره بايگاني 0102381

قرار كارشناسي: ارزيابي ملك مسكوني به پلاك ثبتي 67253 /2395

در اجراي قرار كارشناسي پرونده اجرائي به شماره بايگاني 0102381 موضوع دعوي مطروحه درخصوص قرار فوق الذكر ، پس از مطالعه پرونده در دفتر محترم اجراي احكام و بررسي مدارك ارائه شده و معاينات فني به عمل آمده و بازديد از محل در معيت محكوم عليه واقع در تهران، شهرك اكباتان، فاز 2 ، بلوك 15، ورودي 2، طبقه پنجم واحد 303، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند.

الف )مشخصات ثبتي : (براساس مدارك تسليمي)

طبق تصوير سند ابرازي عرصه و اعيان آپارتمان به شماره شصت و هفت هزار و دويست و پنجاه و سه (67253) فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج (2395) اصلي قطعه صد و بيست و پنج تفكيكي بلوك 15 مفروز و مجزي شده ششصد هزار و نهصد و هشتاد و شش فرعي از اصلي مذكور ناحيه يك بخش ده حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران به مساحت يكصد و چهل و چهار متر و شصت و پنج (65 /144) دسيمترمربع واقع در طبقه 5 و 6 ، بانضمام پاركينگ و انباري شماره هاي 101 در زيرزمين به مساحت 40 /22 مترمربع ، با قدر السهم از عرصه و مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن .

شش دانگ عرصه و اعيان آپارتمان مذكور تحت سند مالكيت با شماره چاپي 727027 سري الف سال 1400 بنام آقاي پرويز شفيعي مي باشد.

ب – مشخصات آپارتمان : (براساس بازديد بعمل آمده)

آپارتمان مورد ترافع بصورت دوبلكس در طبقه پنجم و ششم داراي سالن پذيرايي ، آشپزخانه باز و سه اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي ايراني و دستشويي ، يك سرويس حمام دوش و وان ، كابينت آشپزخانه MDF ، فرش كف آشپزخانه سراميك و بدنه ديوار كاشي ، فرش كف سالن پذيرايي و اطاق خواب ها سراميك ، بدنه ديوارها رنگ و نقاشي ، سقف داراي ابزار حجمي، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، پنجره ها پروفيل آلومينيوم ، سيستم سرمايش و گرمايش چيلر ، فن كوئل و موتورخانه مركزي ميباشد.

ج- اعياني و مشخصات ساختمان:اعياني احداث شده در عرصه در مجموع 14 طبقه شامل 6 طبقه مسكوني دوبلكس بروي همكف ، طبقه همكف با بهره برداري لابي، و طبقه منفي با بهره برداري پاركينگ و انباري ، نماي ساختمان بتن اكسپوز ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، فرش كف راهرو ها سنگ و بدنه ديوار نقاشي و سيمان، داراي دو دستگاه آسانسور، داراي كنتور آب ،گاز و برق سه فاز مشترك ، برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد.

د – حدود رسيدگي :1 -گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ، معاينه محل ابرازي متقاضي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست ، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود.

2- اين گزارش با توجه به قرار صادره در شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي مفتح تهران تنظيم شده و قابل استناد در جاي ديگر نمي باشد.

نظريه كارشناسي :به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و موارد مشابه و وضع و موقعيت مكاني ، مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش ششدانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (67253 /2395) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات با كليه امكانات و امتيازات موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ديون احتمالي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال سند و تحويل ملك و فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط بر صحت و اعتبار مدارك ابرازي و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرايط روز برابر مبلغ 68/000/000/000 ريال معادل شش ميليارد و هشتصد ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

مورد مزايده:20/26سهم مشاع( معادل بيست وبيست وشش صدم )مشاع از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان مسكوني عرصه و اعيان آپارتمان به شماره شصت و هفت هزار و دويست و پنجاه و سه (67253) فرعي از دو هزار و سيصد و نود و پنج (2395) اصلي قطعه صد و بيست و پنج تفكيكي بلوك 15 مفروز و مجزي شده ششصد هزار و نهصد و هشتاد و شش فرعي از اصلي مذكور ناحيه يك بخش ده حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران به مساحت يكصد و چهل و چهار متر و شصت و پنج (65 /144) بابت محكوم به مجموعا”مبلغ13/777/372/262ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/12/02 ساعت9/00 الي9/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02