يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 98/ 117 متر

65000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609982160300679
شماره آگهی:
140168460000562047
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/12
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

جهت وصول مطالبات دادنامه و اجراييه شماره 9810422160300158-1398/05/22 صادره از شعبه 38 دادگاه حقوقي تهران محکوم له شرکت اطلاعات و فناوری کویر کومش بطرفیت محکوم علیهم 1. شرکت ایده سازان آریانا 2. حسام خواجه پور فرزند محمد هادی که طی آن محکوم علیهم متضامناً به پرداخت مبلغ 47/642/787/418 ریال در حق محکوم له و مبلغ 2/382/139/370 ریال بابت نیم عشر دولت گردیده است که در این راستا شش دانگ ملک مشاع به پلاک ثبتی: 9777 فرعی از 3104 بخش 11 تهران که پنج دانگ آن متعلق به آقای محمد هادی خواجه پور یک دانگ آن متعلق به خانم سهیلا مرزبند می باشد و حسب استعلام ثبتی در اجاره نبوده و هیچ شخصی نسبت بدان هیچ حقی اعم از انتفاع و یا ارتفاق نداشته و از طریق ارجاع امر به کارشناسی مورد ارزیابی کارشناس قرار گرفته که مراتب ارزیابی کارشناسی به شرح ذیل میباشد:

در اجراي قرار كارشناسي پرونده كلاسه 1/983442 موضوع ارزيابي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در پلاك ثبتي 9777 فرعي از 3104 اصلي بخش يازده تهران به محل ملك مورد نظر واقع در تهران، بلوار ميرداماد، خ رازان شمالي، كوچه دوم، پلاك 11 ضلع غرب طبقه سوم مراجعه، پس از بازديد و انجام بررسي‌هاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي‌رساند :

 

مشخصات سند مالكيت :

 

شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 98/ 117 متر مربع قطعه چهارم تفكيكي به شماره ملك 9777 فرعي از 3104 اصلي مفروز و مجري شده از 4264 فرعي از اصلي مذكور به شماره چاپي 323614 سري ب و شماره ثبت 20457 دفتر 627 صفحه 319 واقع در بخش 11 تهران ثبت گرديده است. از متراژ مذكور مقدار 39 /6 متر مربع آن بالكن است به انضمام يك باب انباري شماره 4 تفكيكي به مساحت 19 / 6 متر مربع با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن.

 

(بررسي صحّت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه، وكالتنامه و… و در زهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي‌باشد و توسط مراجع مربوطه استعلام‌هاي لازم اخذ گردد)

 

مشخصات ملك :

 

ملك بصورت شمالي، نماي آجر، داراي سه طبقه روي همكف و زير زمين، در مجموع هشت واحد مسكوني كه واحد مورد كارشناسي واقع در ضلع غرب طبقه سوم مي‌باشد، درب ورودي ضد سرقت، هال و پذيرايي با كف پاركت، دو اتاق خواب با كف سراميك، آشپزخانه بسته با كابينت ام دي اف، سرويس بهداشتي ايراني و حمام، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه مركزي مي‌باشد، ساختمان فاقد آسانسور و واحد داراي قدرالسهم قابل توجه از عرصه مي‌باشد.

 

نظريه كارشناسي :

 

با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل مؤثر ارزش شش دانگ يك دستگاه آپارتمان مسكوني مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها، ارگانها، بانكها، شهرداري و هريك از اشخاص حقيقي و حقوقي و… و بدون در نظر گرفتن وجود هرگونه خلافي احتمالي در ملك و هرگونه بازداشتي و… به نظر اينجانب 65،000،000،000 ريال معادل شش ميليارد و پانصد ميليون تومان برآورد و اعلام نظر مي‌گردد.

جهت وصول مطالبات محکوم علیه مقرر گردید در تاریخ 1401/11/02 راس ساعت 12:30 مراسم مزایده جهت فروش اموال مذکور با قیمت پایه کارشناسی در اتاق مزایده واقع در طبقه اول مجتمع قضایی شهید صدر انجام گردد . اشخاص حقیقی و حقوقی که ممنوع المعامله نباشند می توانند جهت خرید ؛ متقاضی شرکت در مزایده گردیده و با در دست داشتن چک تضمینی و یا وجه نقد و پر کردن فرم پیشنهادی مبلغ خود را اعلام نمایند ؛ شخص متقاضی در صورت برنده شدن (شخصی که بالاترین پیشنهاد قیمت را اعلام نموده ) موظف است ده/10 درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس به حساب سپرده 2171299040008 بانک ملی شعبه شهید فهمیده تهران واریز و قبض آن را تحویل اجرای احکام نماید و نود /90 درصد باقیمانده را نیز ظرف حداکثر یکماه به حساب مذکور واریز و قبض آن را تحویل نماید ؛ در غیر اینصورت برابر قانون اجرای احکام مدنی برخورد خواهد شد . شایان ذکر است پنج روز قبل از برگزاری مراسم مزایده امکان بازدید برای متقاضیان امکانپذیر می باشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/02