يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 90.67 متر

50000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002671467
شماره آگهی:
140168460000592220
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کلاسه30 / 0104592 / ج

به موجب دادنامه به شماره 1401683900070844348- 1401/05/29 درخواست خانم اعظم حاجی بابائی علویجه با وکالت آقایان رضا نجفی محسن خلیلی دیلمده به طرفیت محمد عسگری علویجه دستور فروش ملک مشاعی به پلاك ثبتي 433286 فرعی از 2395 اصلی مفروز و مجزی 429586 قطعه 18 واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران ، به نشاني تهران در ستارخان ، روبروي برق آلستوم ، خيابان صحرايي ، خيابان دستبند غربي ، نبش كوچه دست نشان ، پلاك 4 واحد 17 مراجعه ، با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي به مبلغ 50/000/000/000 ريال (پنج ميليارد تومان) برآورد و اعلام نظر گردیده است .مشخصات موجود ملک : عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 433286 فرعي از 2395 اصلي قطعه 18 تفكيكي مفروز و مجزا شده از 429586 فرعي از اصلي مذكور ناحيه يك بخش 10 حوزه ثبت ملك شهرآرا تهران استان تهران به مساحت 90.67 مترمربع واقع در سمت جنوب شرقي طبقه ششم كه 2.44 مترمربع آن پيشرفتگي و 4.5 مترمربع آن بالكن و بالكن پيشرفته است بانضمام انباري مسكوني قطعه يك تفكيكي به مساحت 2.93 مترمربع واقع در سمت شمال غربي زيرزمين يك ، بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 9 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت شمال غربي زيرزمين يك با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن كه دو جلد سند مالكيت تك برگ سه دانگ مشاع از ششدانگ آن به شماره هاي چاپي 936634 سري ب/95 و 936633 سري ب/95 ثبت و صادر شده است. محدوديت : محدوديت دفتر املاك : رهني شماره 27924 مورخ 1396.08.02 دفترخانه اسناد رسمي شماره 50 شهر شهرري استان تهران كه بنفع بانك مسكن شعبه معلم به مبلغ 460/000/000 ريال به مدت 144 ماه ثبت شده است .(حسب نامه 1368 / 2817 – 1401/10/21 با بانک مذکور مکاتبه و پاسخ دریافت گردیده است . ) عرصه ملك ساختمان طلق پلاك 429586 فرعي از 2395 اصلي بخش 10 ناحيه 01 به مساحت 399.44 مترمربع كه مطابق صورتمجلس تفكيكي با شماره رايانه 139420301080001158 مورخ 1394.12.04 اجراي مقررات شده است . ملاحضات : سند قبلي از نوع اصلي به شماره 238469 سري الف/ 95 به علت تغيير مالكيت ابطال گرديد ، كه دو برگ سند تك برگ سه دانگ مشاع از ششدانگ به شماره هاي چاپي936633 سري ب/95 و 936634 سري ب/95 و شماره هاي دفتر الكترونيكي 139620301080020131 و 139620301080020132 صادر شده است . متن شرط معامله به شرط مي باشد …. 439586 فرعي از 2395 اصلي ، حاصل تجميع پلاك هاي 61937 و 64107 فرعي است . ساختمان سه بر ، نما سنگ و آجر ، داراي آسانسور ، مجموعه 18 واحدي ، حدود 7 سال ساخت ، آپارتمان داراي هال و پذيرايي و دو اتاق خواب ، كف سنگ و ديوارها گچ و رنگ است . آشپزخانه كف سنگ ، سرويس و حمام كف سراميك ، ديوار كاشي و كابينت MDF ، سرمايش و گرمايش داكت اسپليت و به هنگام بازديد حسب الاظهار در اختيار مالكين قرار داشت .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ 1401/11/10 از ساعت 13/00 الی13/30 در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید مدنی واقع در خیابان کریمخان زند ابتدای خ ایرانشهر شمالی طبقه اول واحد اجرای احکام شعبه 30 حقوقی تهران ، از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود. ده درصد ثمن معامله فی المجلس (بالاترین قیمت پیشنهادی ) از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان زند کد 164 واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید. درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده، ملک مذکور به نام خریدار منتقل خواهد شد. کسانیکه که تمایل به شرکت در مزایده و بازدید ملک موصوف را دارند می توانند 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام این شعبه مراجعه تا مقدمات بازدید آنها فراهم گردد. لازم به ذکر است این شعبه هیج تعهدی در خصوص تخلیه و تحویل ملک موصوف ندارد.

دادورز شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یغمائیان

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/10