يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 87 متر

26500000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909982164201423
شماره آگهی:
140168460000634441
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده: ( سهم الارث آقاي عليرضاعقبائي به مبلغ5/152/777/777ريال ) ازسه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 44384/124 بخش 11 تهران-بابت مطالبات محكوم به مبلغ6/947/845/303ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0000934/ ج 2 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي عليرضا عقبائي به پرداخت مبلغ 4/000/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 2/787/845/303ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ10/000/000ريال بابت هزينه دادرسي كه مبلغ130/000/000ريال ازالباقي هزينه دادرسي ازمحل محكوم به اخذمي گرددو همچنين پرداخت مبلغ20/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ6/947/845/303ريال در حق محكوم له آقاي فيروزه عقبائي و پرداخت مبلغ347/392/265 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه سه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 44384/124 بخش 11 تهران متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

موضوع: ارزيابي ملك بشماره پلاك ثبتي 44384/124 بخش 11 تهران

درخصوص پرونده كلاسه 0000934 موضوع پرونده اجرايي موكل خانم فيروزه عقبايي مشخصات و نتيجه ارزيابي كارشناس ملك به نشاني : تهران – بلوار فردوس غربي – خيابان رامين جنوبي- كوچه آلاله – پلاك 11- طبقه پنجم شرقي -واحد14 بازديد و پس از معاينه محلي و بررسي هاي ضروري گزارش كارشناسي را بشرح زير باستحضار مي رساند:مشخصات ثبتي ملك: بموجب تصوير سند مالكيت و استعلام ثبت: شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در سمت شرق طبقه پنجم به مساحت (87/97 متر مربع) قطعه 14 تفكيكي به شماره 44384 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك 1317 فرعي از اصلي مذكور واقع بخش 11 حوزه ثبت كن استان تهران، بانضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ قطعه 14 تفكيكي بمساحت 11 مترمربع واقع در همكف و ششدانگ يكباب انباري به مساحت 26/2 مترمربع قطعه 1 واقع در زير زمين ، با قدرالسهم از عرصه مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك اپارتمانها و ايين نامه اجرايي ان سهيم است و داراي سند مالكيت بشماره چاپي 815271 سري ب سال 91، تاريخ ثبت 8/4/1392 ، ذيل شماره ثبت 368927 ، در صفحه 110 ، دفتر جلد 1394 املاك به ميزان مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ طبق سند انتقال قطعي شماره 51892 در تاريخ 7/12/91 توسط دفترخانه رسمي 453 تهران بنام اقاي علي عقبايي ثبت و صادر گرديده است.

مشخصات ساختمان: اپارتمان مورد نظر واقع در ساختماني هفت طبقه شمالي با اسكلت بتني و نماي خارجي سنگ به قدمت ساخت حدود 12 سال واقع در زميني بمساحت 6/473 مترمربع است.

طبقه زير زمين بمنظور فضاي پاركينگ و انباري ها و اتاق تاسيسات و طبقه همكف فضاي پاركينگ و انباري ها و طبقات اول تا پنجم ، در هر طبقه سه واحد مسكوني و جمعاً مشتمل بر 15 واحد مسكوني است.

واحد فوق در طبقه پنجم سمت شرق به مساحت 87/97 مترمربع مشتمل بر هال و سالن ، دو اتاق خواب، اشپزخانه اپن و سرويسهاي بهداشتي مي باشد.

كف اتاقها لمينت و پوشش كف هال و پذيرايي سنگ ، ديوارها رنگ و كاغذ ديواري، درهاي داخلي و كمد چوبي و پنجره ها دوجداره يوپي وي سي است. سرويسهاي بهداشتي با كف سراميك و ديوارها كاشيكاري شده ، سرمايش كولر ابي و گرمايش شوفاژاست.

ساختمان داراي يك دستگاه اسانسور و ايفون تصويري و در پاركينگ ريموت دار ميباشد.

حدود رسيدگي: رسيدگيهاي بعمل امده و اعلام نظر كارشناسي به شرح اتي مبني بر تصاوير اسناد و مدارك و اطلاعات موجود در پرونده وابزاري مي باشد . چنانچه بعد از تحرير اين گزارش و ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي بر اسناد قابل قبول ديگري ارائه گرددو مستندات و اطلاعات جديد تاثيري بر نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي داشته باشدمسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نموده و رسيدگي به انها خارج از حدود اقدامات انجام شده حاضر مي باشد و پس از انجام تشريفات قانوني مجددابررسي و در مورد انها اظهار نظر خواهد شد. همچنين مسئوليت ناشي از هرگونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي ، نسخ اصلي و رونوشتها و انكار و ترديد به دلايل يا اسناد ارائه شده ، متوجه ابراز كننده اسناد ، مدارك اطلاعات و دلايل مي باشد.

نظريه كارشناسي: با توجه به موقعيت مكاني و زماني و عوامل موثر در قيمت گذاري و صرف نظر از احراز اصالت اسناد و اثبات هرگونه مالكيت و انتساب ان به هر شخص حقيقي يا حقوقي و فارغ از هرگونه موارد ديون ، بدهي ، رهن و تعهدات ذيربط ملك به اشخاص حقيقي و حقوقي و مغايرتهاي ثبتي و در صورت نداشتن معارض و موانع قانوني جهت انتقال ملك در يكي از دفاتر رسمي كشور، از نظر اينجانب قيمت روز شش دانگ عرصه و اعيان اپارتمان به پلاك ثبتي 44384/124 بخش 11 تهران بمساحت 87/97 مترمربع بانضمام يك واحد پاركينگ و انباري بقدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات به مبلغ پنجاه و سه ميليارد ريال (53/000/000/000)معادل پنج ميليارد و سيصد ميليون تومان ارزيابي و همچنين ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ ان به مبلغ 26/500/000/000 ريال معادل دوميليارد و ششصد و پنجاه ميليون تومان ارزيابي و اعلام ميگردد.

مورد مزايده: ( سهم الارث آقاي عليرضاعقبائي به مبلغ5/152/777/777ريال ) ازسه دانگ مشاع از ششدانگ مشاع يك دستگاه آپارتمان به شماره پلاك ثبتي 44384/124 بخش 11 تهران-بابت مطالبات محكوم به مبلغ6/947/845/303ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/12/02 ساعت9/15 الي9/30 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02