يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 71.19 متر

17800000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920004535750
شماره آگهی:
140168460000609027
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

به موجب دادنامه 140168390012436187 مورخ1401/08/30 مبنی بر فروش ملک مشاع در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

موضوع: نظريه كارشناسي پرونده شماره 140168920004535750 به شماره بايگاني 0101288

با احترام بازگشت به قرار كارشناسي شماره 140168440001937963 مورخ 1401/09/14 آن شعبه محترم در خصوص دعوي مليحه ايماني خواه به طرفيت مهديه ايماني خواه و فاطمه خانمرادي مبني بر دستور فروش ملك مشاع جهت كارشناسي و ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 4409/1162 مفروز و مجزي شده از 206 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 بخش 7 حوزه ثبت ملك خاوران تهران به نشاني تهران خيابان 17 شهريور پايين تر از ميدان خراسان بن بست برهان پلاك 16 واحد 4 طبقه 4 پس از اخذ تصوير اسناد و مدارك مربوطه اينجانب در مورخ 1401/09/17 اقدام به بازديد از محل ملك به پلاك ثبتي مذكور نموده كه پس از بررسي‌ها و تحقيقات ميداني گزارش ارزيابي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:

كارشناسي و ارزيابي شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 4409/1162 مفروز و مجزي شده از 206 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 بخش 7 حوزه ثبت ملك خاوران تهران

ب- مشخصات ثبتي ملك و اسناد ارائه شده:

ب-1 مشخصات تصوير سند مالكيت

عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني وضعيت خاص طلق به پلاك ثبتي 4409/1162 مفروز و مجزي شده از 206 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 بخش 7 حوزه ثبت ملك خاوران تهران به مساحت 71.19 متر مربع هفتاد و يك متر و نوزده دسيمتر مربع واقع در طبقه چهار بانضمام انباري قطعه 4 تفكيكي به مساحت 2 متر مربع واقع در سمت جنوب غربي همكف با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آيين نامه اجرايي آن با حدود به شرح سند و طبق توضيحات سند و مطابق بخشنامه اداره كل به شماره 23511/91 پلاك فرعي به 1162 تغيير يافته است. با مشخصات مالكيت 1- مالكيت مليحه ايماني خواه فرزند حميد با جز سهم 3 از كل 6 سهم بعنوان مالك سه دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان باستثنا بهاي ثمنيه عرصه و اعيان آن با شماره مستند مالكيت 9609970915600524 مورخ 1396/04/07 موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 236134 سري ه سال 99 با شماره دفتر الكترونيك 140020301054024505 ثبت گرديده است. 2- مالكيت مهديه ايماني خواه فرزند حميد با جز سهم 3 از كل 6 سهم بعنوان مالك سه دانگ مشاع از 6 دانگ عرصه و اعيان باستثنا بهاي ثمنيه عرصه و اعيان آن با شماره مستند مالكيت 9609970915600524 مورخ 1396/04/07 ثبت گرديده است. و مطابق پاسخ استعلام وضعيت ثبتي شماره 140185601054026698 مورخ 1401/09/21 حوزه ثبت ملك خاوران ملك محدوديت ندارد.ملك با شماره شناسايي 12763025 در زير پهنه R251 قرار دارد و عرصه از حد شمالي مجاور گذر 6 متري است. همچنين مساحت تحت پوشش پهنه عرصه برابر 107.1 متر مربع مي باشد. حدود عرصه شمالا 8 متر به گذر شرقا 13.8 متر به پلاك جنوبا 8 متر به پلاك و غربا 12.75 متر به پلاك. گواهي پايان كار ساختماني به شماره 122048905 مورخ 1388/02/08 با كاربري مسكوني صادر گرديده است.

ج- مشخصات ملك:ملك مورد نظر يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه 4 يك ساختمان 5 طبقه 4 واحدي شامل يك طبقه همكف به صورت پاركينگ و انباري و 4 طبقه روي همكف به صورت چهار طبقه مسكوني هر كدام يك واحد مسكوني با نماي سنگ واقع شده است. ساختمان داري اسكلت بتني با قدمت حدود 13 ساله داراي آسانسور است و بر روي زمين جنوبي و مجاور به گذر 6 متري بن بست برهان احداث شده و داراي درب فلزي ماشين رو و نفررو با درب بازكن تصويري در نماي شمالي و طبقه همكف جهت ورود به ساختمان و پاركينگ است و كف و ديوار پاركينگ سنگ بوده وكف و نصف ارتفاع راه پله سنگ و مابقي ديوار آن سفيد كاري شده و راه پله داراي نرده حفاظ فلزي است. آپارتمان مورد ارزيابي داراي پنجره هاي يو پي وي سي با شيشه دو جداره بوده و داراي 2 عدد اتاق خواب با كمد ديواري و هال و پذيرايي و آشپزخانه اپن با كابينت ام دي اف و كف و ديوار سراميك است. كف آپارتمان سراميك و ديوار اتاق ها و هال رنگ آميزي شده و حمام و سرويس بهداشتي با توالت ايراني با كف و ديوار سراميك است. سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري و آبگرمكن ديواري است. آپارتمان داراي انشعاب برق و گاز اختصاصي و آب مشترك است. در زمان بازديد آپارتمان مورد نظر مورد بهره برداري مسكوني خانم فاطمه خانمرادي بود.

هـ – نظريه كارشناسي

ارزش كل شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني وضعيت خاص طلق به پلاك ثبتي 4409/1162 مفروز و مجزي شده از 206 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 بخش 7 حوزه ثبت ملك خاوران تهران به مساحت 71.19 متر مربع هفتاد و يك متر و نوزده دسيمتر مربع واقع در طبقه چهار با قدرالسهم قانوني از عرصه ساير مشاعات و مشتركات و لواحق موصوفه و متصوره منجمله انباري و آدرس صدرالاشاره با در نظر گرفتن مفروضات مندرج و تصوير اسناد و با توجه به موقعّيت و منطقۀ وقوع و قدمت و كيفيت بنا و صرف نظر از احراز مالكيت و اصالت اسناد ابرازي و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي مانند مصادره اي بودن و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در نهايت با فرض اينكه خريدار در زمان تحويل اين پلاك ثبتي در وضع موجود نياز به پرداخت ديگري به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث نداشته باشد جمعاٌ به نرخ روز برابر با 17.800.000.000 ريال معادل يك ميليارد و هفتصد و هشتاد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‎گردد.

بنابر این مقرر گرديد در راستای اجرای ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی به میزان 6 دانگ از ششدانگ ملك در قبال محکوم به مبلغ 17.800.000.000 ريال ملک فوق الذکر در روز دوشنبه مورخه 1401/11/17 از ساعت 9 الي 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني طبقه 5 واحد مزايده ازطريق مزايده حضوري به فروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 17.800.000.000 ريال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه …. مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/17