يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 51.14 متر

17000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980229200710
شماره آگهی:
140168460000630627
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدني تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی کلاسه0103966 آقای عنایت اله شفیعی مهر فرزند ذبیح اله محکوم است به پرداخت مبلغ 24/000/000/000 ریال بابت محکوم به در حق محکوم له آقای سیدصادق جوادی زاویه وخانم فاطمه اصغرنیا روشن و مبلغ 2/553/039/500ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت که درراستای وصول محکوم به حسب تقاضای محکوم له پلاکهای ثبتی شماره560 و 562 فرعي از 772 اصلي بخش 10تهران متعلق به محکوم علیه توقیف و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل هرکدام به مبلغ17/000/000/000ریال ارزیابی گردیده است.

1-نام ونام خانوادگی صاحب ملک: طرفین پرونده

2-محل وقوع ملک و توصیف اجمالی و کاربری آن: خيابان كمالي ، خيابان اناري تفت ، پلاك 2 ، طبقه اول و طبقه سوم

ساختمان در مجموعه سه واحدي واقع شده است . ساختمان شمالي ، نما سنگ ، فاقد آسانسور مي باشد . طبقه اول (قطعه يك) آپارتمان داراي هال و پذيرايي ، يك اتاق خواب كف ها سراميك ، ديوارها گچ و رنگ ، آشپزخانه كف سراميك ، ديوار كاشي ، كابينت فلزي ، سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي می باشد.

طبقه سوم (قطعه سه ) آپارتمان داراي هال و پذيرايي و يك اتاق خواب كف ها سراميك ، ديوارها گچ و رنگ ، آشپزخانه كف سراميك ، ديوار كاشي ، كابينت MDF ، سرويس و حمام كف سراميك ديوار كاشي ، سرمايش كولر آبي و گرمايش بخاري گازي است

3-وضعیت ثبتی:پلاك ثبتي 560 فرعي از 772 اصلي :

پاسخ استعلام ثبتي مورخ 1401.10.13 صادره از سوي اداره ثبت اسناد واملاك رودكي تهران ، يك دستگاه آپارتمان مسكوني نوع ملك طلق به پلاك ثبتي 560 فرعي از 772 اصلي ، مفروز و مجزا شده از 558 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه 1 واقع در طبقه يك بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 51.14 مترمربع بانضمام انباري قطعه 1 به مساحت 13.76 مترمربع .مشخصات مالكيت : مالكيت آقاي عنايت اله شفيعي مهر با جز سهم 6 از كل سهم 6 بعنوان مالك شش دانگ عرصه و اعيان با شماره مستند مالكيت 26645 مورخ 1391.07.08 دفترخانه اسناد رسمي شماره 638 شهر تهران استان تهران موضوع سند مالكيت اصلي به شماره چاپي 737763 سري الف سال 90 كه در صفحه 2 دفتر املاك جلد 3074 ذيل شماره 571661 ثبت گرديده است و داراي بازداشتي مي باشد .

2- پلاك ثبتي 562 فرعي از 772 اصلي :

پاسخ استعلام ثبتي به شماره 140185601045036052مورخ 1401.10.12 صادره از سوي اداره ثبت اسناد واملاك رودكي تهران ، يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي 562 فرعي از 772 اصلي ، مفروز و مجزا شده از 558 فرعي از اصلي مذكور ، قطعه 3 واقع در طبقه 3 بخش 10 حوزه ثبت ملك رودكي تهران استان تهران به مساحت 51.37 مترمربع بانضمام انباري قطعه 3 به مساحت 13.9 مترمربع و پاركينگ قطعه 1 به مساحت 10.8 مترمربع واقع در طبقه همكف .

4-مورد مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 560فرعی از772اصلی مفروز از558فرعی از اصلی مذکور قطعه یک واقع در طبقه یک و سدانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 562فرعی از772اصلی مفروز از558فرعی از اصلی مذکور می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ارزش ششدانگ هرکدام از انها را به مبلغ پایه مزایده 17/000/000/000 ریال تعین نموده است .

مقرر گردید ملک مذکور در تاریخ1401/11/26 از ساعت13/30 الی14درنشانی- تهران اول خیابان کریمخان مجتمع قضایی شهید مدنی طبقه اول اجرای احکام شعبه32 از طریق مزایده به فروش برسد.مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود.ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدارباید ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 2171299079005 به نام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه کریمخان واریزنموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید.درغیر اینصورت 10 درصد پرداختی به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تائید مزایده خودروی مذکور به خریدار تحویل خواهد شد.ضمنا کلیه هزینه های نقل و انتقال به عهده خریدار می باشد.

دادورزشعبه32اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید مدنی-علی صفری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26