يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 154 متر

98000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980231700276
شماره آگهی:
140168460000572633
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 9902425 صادره از شعبه 152 دادگاه عمومی تهران فی مابین خواهان آقای عباس کوشکباغی به طرفیت خوانده اقای سید محمد حسینی ایجی موضوع دادنامه به شماره 96-1046 به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 15/000/000/000 ریا و هزینه دادرسی و نیم عشر دولتی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1393/10/11 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له که در راستای ایفای طلب ،محکوم له ملکی پلاک ثبتی2086 /28 به ادرس خیابان اقدسیه خیابان گلزار بن بست گلستان مجتمع مسکونی مهتاب بلوک 4 واحد 423 معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است آپارتمان مورد كارشناسي شامل سالن پذيرايي، 3 اتاق خواب، آشپزخانه open، حمام و سرويس بهداشتي است. سالن پذيرايي با سنگ فرش شده و ديوارها با كاغذ ديواري پوشانده شده اند. سالن پذيرايي داراي شومينه است. اتاق خواب ها با لمينت فرش شده اند و ديوارها با كاغذ ديواري پوشانده شده اند. آشپزخانه با سنگ فرش شده و ديوارها با كاشي پوشانده شده اند. كابينت هاي رديف بالا و پايين داراي جنس MDF مي باشد. سينك ظرفشويي دو لگنه و گاز روميزي دارد. سرويس بهداشتي با سراميك فرش شده و ديوارها با كاشي پوشانده شده است و داراي توالت ايراني و روشويي است. حمام با سراميك فرش شده و ديوارها با كاشي پوشانده شده است و داراي وان، توالت فرنگي، روشويي و دوش است. شير آلات از نوع اهرمي است. پنجره ها از جنس آلومينيومي و چهارچوب فلزي است. درب ها چوبي هستند. سيستم گرمايش شوفاژ و شومينه و سرمايش كولر آبي است. آپارتمان داراي انشعابات آب و گاز و برق شهري است. آپارتمان در يد مستاجر است و مبلغ وديعه اجاره طبق اظهار ششصد ميليون تومان مي باشد.قدمت ساختمان حدودا 20 سال تخمين زده مي شود.

با توجه به نكات فوق الذكر، بنظر اينجانبان ششدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي شماره 2086 فرعي از 28 اصلي بخش 11 ناحيه 00 به مساحت (154) مترمربع كه 7.64 مترمربع آن بالكن است واقع در شمال شرق طبقه دوم به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 10.8 مترمربع و يك باب انباري به مساحت 17.36 مترمربع، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن، صرف نظر از احراز مالكيت و انتساب آن به شخص حقيقي يا حقوقي و صحت مدارك ابرازي و با عنايت به وضع و موقعيت محل مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا و كاربري مسكوني و اوضاع و احوال روز در اين رابطه طبق مندرجات اين گزارش، ارزش ششدانگ مورد كارشناسي اعم از مالكيت عرصه و اعيان و ساير امتيازات در صورتي كه منعي براي انجام معامله و بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي نداشته باشد بصورت تخليه و بدون معارض برابر مبلغ 98،000،000،000 ريال، (نود و هشت ميليارد ريال) معادل نه ميليارد و هشتصد ميليون تومان تقويم و اعلام مي گردد.

فلذا مبلغ پایه 98/000/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده یک شنبه مورخ 1401/11/2 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/2