يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 144/60 متر

65000000000

توضیحات

شماره پرونده:
9309982164300856
شماره آگهی:
140168460000628725
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/09
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده:10/11سهم مشاع(معادل ده سهم ويازده صدم سهم مشاع)از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي شماره 11652 فرعي از 3 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 5132 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10حوزه ثبتي ملك زيبا دشت تهران به مساحت 144/60 مترمربع واقع در طبقه اول بابت محكوم به مبلغ6/557/685/530ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0001017/ ج 4 با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي محمد سعيدي به پرداخت مبلغ 3/927/685/510ريال بابت اصل خواسته وخسارت تاخيرتاديه روزانه 500/000ريال مجموعا”2577روز (به مبلغ1/288/500/000ريال )وهمچنين خسارت تاخيرروزانه مبلغ1/000/000ريال (مجوعا”روزانه2577روز) به (مبلغ2/577/000/000ريال ) مبلغ13/861/510 ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ 324/000ريال بابت تعرفه دفترخدمات الكترونيك قضائي ومبلغ48/000/000ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ 3/927/685/510ريال و پرداخت مبلغ 196/384/275ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت ودرپرونده كلاسه960231/30 اجراي احكام مدني شعبه30دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضائي شهيدمدني مبلغ2/650/000/000ريال بابت اصل خواسته تهران(مجموع هردوپرونده مبلغ6/577/685/510ريال در حق محكوم له آقاي ذبيح اله سلطاني چرني ومبلغ328/884/276ريال بابت نيم عشردولتي درحق دولت ؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي شماره 11652 فرعي از 3 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 5132 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10حوزه ثبتي ملك زيبا دشت تهران به مساحت 144/60 مترمربع واقع در طبقه اول متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. در خصوص پرونده كلاسه 4/ 0001017موضوع ارزيابي آپارتمان به پلاك ثبتي 11652 فرعي از 3 اصلي بخش 10 تهران ، به محل مورد نظر مراجعه پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه هيات كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

آدرس ملك : آزاد شهر ، شهرك سرو آزاد ، كوچه يازدهم غربي ، پلاك 72، واحد2

سند مالكيت :طبق پاسخ استعلام ثبتي به شماره 140185601147006199 مورخ 23/03/1401 صادره از سوي اداره ثبت اسناد واملاك زيبا دشت تهران ، عرصه واعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق ) به پلاك ثبتي شماره 11652 فرعي از 3 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 5132 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10حوزه ثبتي ملك زيبا دشت تهران به مساحت 144/60 مترمربع واقع در طبقه اول ، كه 6/84 مترمربع آن بالكن در دو قسمت است ، بانضمام پاركينگ مسكوني شماره 4 تفكيكي به مساحت10/75مترمربع واقع در زيرزمين وانباري مسكوني شماره 4 به مساحت 5/53 مترمربع به شماره دفتر الكترونيكي 13962030101147018476 به شماره چاپي 776077 ، ثبت و سند مالكيت صادر گرديده است وداراي بازداشتي مي باشد.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و… و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانبان نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

مشخصات ملك :يك دستگاه آپارتمان در يك ساختمان سه واحدي واقع است.ساختمان جنوبي و داراي آسانسور مي باشد.واحد مذكور شامل 3 اتاق خواب ،هال و پذيرائي يك سرويس بهداشتي و حمام و آشپزخانه با كابينت MDF است،كف آشپزخانه و سرويس ها از جنس سراميك و ديوار از جنس كاشي مي باشندپلاستر ديوار و سقف اتاقها و هال از گچ با رويه رنگ آميزي شده مي باشد و داراي سيستم گرمايشي پكيج و سيستم سرمايشي كولر آبي مي باشد. نماي ساختمان از سنگ و آجر مي باشد.(عكس نماي ساختمان پيوست گزارش مي باشد.)

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ آپارتمان مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانبان به مبلغ 65/000/000/000 ريال (شش ميلياردو پانصد ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

مورد مزايده:10/11سهم مشاع(معادل ده سهم ويازده صدم سهم مشاع)از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي شماره 11652 فرعي از 3 اصلي قطعه دو تفكيكي مفروز و مجزي شده از پلاك 5132 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 10حوزه ثبتي ملك زيبا دشت تهران به مساحت 144/60 مترمربع واقع در طبقه اول بابت محكوم به مبلغ6/557/685/530ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/11/24ساعت10/00 الي10/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24