يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت 141.82 متر

92000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000972975
شماره آگهی:
140168460000643441
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/16
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

**آگهي دستور فروش اموال غيرمنقول**

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101377/ج4 مبني بر فروش (يك دستگاه آپارتمان )ملك مشاعي به شماره به پلاك ثبتي 124.61686 بخش 11 تهران ، به محل مورد نظر واقع در بلوار فردوس غرب ، خيابان ورزي جنوبي ، كوچه 15 غربي ، پلاك 12 واحد 1 و تقسيم وجه حاصله از فروش پس از كسر هزينه هاي متعلقه و اجرايي مابين مالكين (خانم مهرانگيز يونس اقدم – ميرسليمان ميرغفاري – رباب ميانجي ) و پرداخت هزينه كارشناسي بر عهده اصحاب پرونده است؛ پلاك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

در خصوص پرونده كلاسه 0102792 موضوع ارزيابي يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 124.61686 بخش 11 تهران ، به محل مورد نظر واقع در بلوار فردوس غرب ، خيابان ورزي جنوبي ، كوچه 15 غربي ، پلاك 12 واحد 1 مراجعه ، پس از بازديد و انجام بررسيهاي لازم اينك گزارش و نظريه كارشناسي را به شرح ذيل به استحضار مي رساند.

مشخصات سند مالكيت :عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان مسكوني (وضعيت خاص طلق) به شماره 61686 فرعي از 124 اصلي قطعه 2 تفكيكي مفروز و مجزا شده از 1423 فرعي از اصلي مذكور بخش 11 حوزه ثبت ملك كن تهران استان تهران به مساحت 141.82 مترمربع واقع در سمت شرقي طبقه يك كه 4.13 مترمربع آن بالكن ، 5.57 مترمربع آن پيشرفتگي است ، بانضمام پاركينگ مسكوني قطعه 14 تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در سمت جنوبي زيرزمين يك ، بانضمام انباري مسكوني قطعه 2 تفكيكي به مساحت 2.48 مترمربع واقع در سمت شمالي زيرزمين يك ، با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آئين نامه اجرايي آن، كه دو برگ سند تك برگ 34245 سهم مشاع از 141820 سهم به شماره هاي چاپي 996144 سري ب/99 و 996142 سري ب/99 و شماره هاي يكتاي 140020301023002513 و 140020301023002511 ثبت صادر شده است .

طبق گواهي پايان كار ساختمان به شماره 52197795 مورخ 1399.10.07 صادره از سوي شهرداري منطقه 5 تهران ، مساحت زمين طبق سند 435 مترمربع ، نوع اسكلت ساختمان بتني و مجموعه 10 واحدي اعلام شده است.

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي، استعلام ثبتي ، واگذاري ملك يا قسمتي از آن به غير از طريق قولنامه ، وكالتنامه و … و در رهن يا بازداشت بودن ملك يا هرگونه تداخل يا تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامهاي لازم اخذ گردد.

مشخصات ملك : ساختمان جنوبي ، نما آجر 5 سانتي قرمز رنگ ، مجموعه 10 واحدي ، داراي آسانسور ، آپارتمان داراي هال و پذيرايي كف سنگ و سه اتاق خواب كف لمينيت و ديوارها كاغذ ديواري است ، آشپزخانه كف سنگ ، سرويس ها و حمام كف سراميك ديوار كاشي و كابينت MDF ، گرمايش پكيج و سرمايش كولر آبي و به هنگام بازديد تخليه بود .

نظريه كارشناسي :با توجه به موقعيت و وضعيت ملك و با در نظر گرفتن ساير عوامل موثر ارزش ششدانگ ملك مذكور بدون در نظرگرفتن هرگونه بدهي احتمالي به هريك از سازمانها ، ارگانها ، بانك ، شهرداري و … و بدون در نظر گرفتن هرگونه منع معاملاتي و خلافي و …. به نظر اينجانب به مبلغ 92/000/000/000ريال (نه ميليارد و دويست ميليون تومان) برآورد و اعلام نظر مي گردد.

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ 1401/12/08ساعت 9/15الي 9/30صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/08