يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت تقريب 50/47 متر

26000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920006121208
شماره آگهی:
140191460000597243
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده مال غیرمنقول

در خصوص پرونده اجرایی به شماره 0100377 این اجرا و در اجرای دادنامه صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی ری با شماره 140091390017337503 مورخ 1400/12/25 و اجرائیه صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهرستان ری با شماره 140191420000223098 مورخ 1401/03/21 در خصوص درخواست محکوم له پرورنده آقای مسیب داسار با وکالت خانم فاطمه صمدی به طرفیت محکوم علیهم – داود – ابوالفضل -محمد اسماعیل -محمد مهدی -امه لیلا – که همگی آنها داسار می باشند و ملوک زکاره با موضوع فروش 6 دانگ پلاک ثبتی 2297 فرعی از 200 اصلی بخش 12 ناحیه 02 بنام مرحوم شادروان باقر داسار که به لحاظ غير قابل افراز بودن ، ملک مذکور مطابق نظریه هیات کارشناسی سه نفره به شرح ذیل ارزیابی و قیمت گذاری گردیده و پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین پرونده و بنا به درخواست محکوم له پرونده و نظر به دستور قاضی اجرای احکام جلسه مزایده آن برای روزدوشنبه مورخ 1401/11/24راس ساعت11 صبح تعیین شده است که مزایده در محل شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری ری راس ساعت مقرر و از قیمت کارشناسی (پایه) بمبلغ 26/000/000/000 ریال معادل (دو میلیارد و ششصد میلیون تومان ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش میرسد خریدار مکلف به پرداخت ده درصد از قیمت فی المجلس و الباقی حداکثر ظرف یک ماه میباشد در صورت عدم پرداخت الباقی بهای ملک ظرف مهلت مقرر ، مزایده تجدید و ده درصد پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شدهزینه انتقال سند بر عهده خریدار و دیگر هزینه های احتمالی از قبیل عوارض شهرداری و مالیات بر عهده مالکین میباشد ./

توجه شرایط و ضوابط شرکت در مزایده:

((برای شرکت کنندگان در مزایده همراه داشتن کارت شناسایی معتبر بجهت شرکت در مزایده الزامی است و بجهت شرکت در مزایده می بایست 1 ساعت قبل از شروع مزایده به شعبه سوم اجرای احکام حقوقی دادگستری ری مراجعه نموده و با گرفتن شناسه واریز نسبت به پرداخت ده درصد از قیمت کارشناسی به حساب سپرده دادگستری بجهت شرکت در مزایده اقدام نموده و اصل فیش واریزی را به همراه اصل کارت ملی به این اجرا در فورجه مقرر بجهت شرکت در مزایده تحویل دهد (لازم به ذکر است که مبلغ واریزی بجهت واریز در سپرده دادگستری با مراجعه به این اجرا فقط در یک کارت بانکی موجود باشد ضمنًا برنده مزایده مکلف است فی المجلس مابه التفاوت 10 درصد قیمت پایه و 10 درصد قیمت فروش را فی المجلس با دریافت کد و شناسه پرداخت تا پایان وقت اداری همان روز مزایده پرداخت نموده و تحویل اجرای احکام نماید والا مزایده تجدید و ده درصد پرداختی بجهت شرکت در مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد ) و همچنین هزینه های مربوط به انتقال سند بر عهده خریدار و دیگر هزینه های احتمالی از قبیل عوارض شهرداری و مالیات بر عهده مالکین میباشد.

نشانی ملک مورد مزایده :

ملك به آدرس شهرري –میدان شهید غیبی -خیابان خرمدره -خیابان کهریزک -کوچه شهید شاملو پلاک 14

مشخصات ملک مورد مزایده

مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در زمان بازدید :-ملك به پلاك ثبتي 200/2297:يك دستگاه ساختمان به پلاك ثبتي دو هزار و دويست و نود و هفت فرعي از دويست اصلي مشتمل بر سه طبقه بانضمام يك اتاق در بام مي­باشد و مشخصات اعيان احداثي در آن به شرح ذيل مي­باشد كه مساحت كل عرصه 84 مترمربع بود.

طبقه همكف:

مشتمل بر يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت تقريبي حدود 62/5 مترمربع شامل يك اتاق به علاوه سالن پذيرايي و يك آشپزخانه اپن پوشش كف سراميك و پوشش بدنه اندود گچ و رنگ­آميزي شده و سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش گازه شهري و بخاري مي­باشد در زمان بازديد واحد فوق تخليه بوده و كليد آن روي درب واحد قرار داشت.

طبقه اول:

طبقه اول مشتمل بر يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت تقريبي حدود 50/47 مترمربع شامل يك اتاق سالن پذيرايي و آشپزخانه اپن سرويس در پاگرد پوشش كف موزاييك و پوشش بدنه اندود گچ و رنگ و سيستم سرمايش كولر ابي و سيستم گرمايش گاز شهري و بخاري بوده كه در زمان بازديد واحد مذبور تخليه بود و كليد آن روي درب واحد بود.

طبقه دوم:

طبقه دوم مشتمل بر يك دستگاه آپارتمان مسكوني به مساحت تقريب 50/47 مترمربع شامل سالن پذيرايي و آشپزخانه بدون اطاق خواب كه سرويس آن در پاگرد بود پوشش كف موزائيك و پوشش بدنه اندود گچ و رنگ­آميزي شده و كاغذ ديواري و سيستم سرمايش كولر آبي و سيستم گرمايش گاز شهري و بخاري كه در زمان بازديد واحد مذبور در اختيار آقاي مسيب داسار بوده است. اتاق واقع در طبقه سوم: اتاق واقع در طبقه سوم با مساحت حدود 9/20 مترمربع كه در زمان بازديد در اختيار اقاي مسيب داسار قرار داشت.

که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری: آقاي مسيب داسار متصرف ملك در طبقه دوم و سوم هيچگونه سند موجر و مستاجري نداشته و اظهار داشتند صرفاً به خاطر مال پدري استفاده مي­نمايند و هيچگونه حق و حقوقي نسبت به ملك ندارند.

ارزش ملک مورد مزایده :

مطابق نظریه کارشناسی ارزش ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 200/2297 واقع در بخش دوازده ناحيه غار با بناي احداثي در سه طبقه (همكف-اول-دوم) و يك اطاق در طبقه سوم جمعاً به مبلغ 26،000،000،000 ريال معادل دو ميليارد و ششصد ميليون تومان اعلام ميگردد.

محمد رضا هاشمی

دادورز شعبه سوم اجرای احکام مدنی دادگستری شهرری

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/24