يك دستگاه آپارتمان مسكوني با موقعيت جنوبغربي بمساحت 55متر

9640000

توضیحات

شماره پرونده:
9909980226700805
شماره آگهی:
140191460000544470
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان شهريار /قديم
تاریخ صدور:
1401/10/15
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

باسمه تعالي – آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت دوم -بموجب نیابت واصله ازشعبه سوم اجرای احکام مدنی شهید بهشتی تهران امیر جوادي برازنده فرزند خسرو محکوم است به پرداخت مبلغ 2/972/242/245 ریال بابت اصل خواسته و ساير خسارات مندرج در دادنامه (خسارت ديرکرد تا آذرماه ماه 1401 محاسبه شده است) ومبلغ 25/000/000 ریال دستمزد کارشناسی در حق آقاي عليرضا طهماسبي گندم کاري با وکالت آقای محسن صالحي و پرداخت مبلغ 148/612/112 ريال نيم عشر دولتي که با توجه به معرفی پلاك 16391فرعی از 46 اصلی به عنوان مال وتقاضای فروش آن جهت استیفای محکوم به وارجاع امر به کارشناس جهت ارزیابی از پلاک مورد نظر واظهارنظر کارشناس منتخب شش دانگ از پلاک ثبتی مذکور به پايه مزايده بمبلغ 9.640.000.000 ريال معادل نهصدو شصت و چهار ميليون تومان مورد ارزیابی قرار گرفت که پس از ابلاغ نظر کارشناس ومصون ماندن از اعتراض مقرر گردید روزپنج شنبه مورخ 1401/11/13 ساعت 9 صبح از طریق شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار با حفظ حقوق مرتهن (بانک مسکن فاز 2 اندیشه) به فروش رسد ،لذا طالبین میتوانند پنج روز قبل از تاریخ مزایده از مال بازدید ودرصورت تمایل با داشتن مبلغ ده درصد از پایه کارشناسی بصورت چک تضمین شده بانک ملی در مزایده شرکت ومال از قیمت پایه کارشناسی به میزان مبلغ محکوم به، به فروش خواهد رسیدکه پس از مشخص شدن برنده مزایده وی میبایست مبلغ ده درصد از قیمت فروش را فی المجلس به حساب سپرده دادگستری شهریار واریز نماید وخریدار(برنده مزایده ) مالک به میزان مبلغ محکوم به ازششدانگ پلاک مذکور خواهد شد که پس از عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی وواریز کل مبلغ مورد مزایده وتایید دادگاه محترم مقدمات نقل وانتقال بنام برنده مزایده معمول خواهد شد. وضعيت ثبتي پلاك 16391فرعی از 46 اصل :ششدانگ يكدستگاه آپارتمان مسكوني (نوع ملك طلق) به شماره16391 فرعي از 46 اصلي قطعه دوازده تفكيكي مفروز و مجزي شده از 6774 فرعي از اصلي مذكور حوزه ثبت ملك شهريار استان تهران به مساحت (55.08) پنجاه و پنج مترو هشت دسيمترمربع واقع در سمت جنوبغربي طبقه سوم . محدوديت رهني شش دانگ شماره 1413 مورخ 27/07/1390توسط دفتر 55 شهريار بنفع بانك مسكن وجود دارد . ملك موصوف واقع در آدرس شهرک مریم خ ولایت کوچه فجر پلاک 27 عبارتست از يك دستگاه آپارتمان مسكوني با موقعيت جنوبغربي بمساحت (55/08) مترمربع طبق سند واقع در طبقه سوم جزئي از ساختمان مسكوني با موقعيت جنوبي با مساحت عرصه 279 مترمربع كه در چهار طبقه با قدمت ساخت حدود ده سال با اسكلت از نوع بتن آرمه وسقف از نوع تيرچه بلوك با نمايي از جنس سنگ مرغوب كرم رنگ احداث گرديده است طبقات شامل همكف بصورت پاركينگ با درب ريموت دار و آيفون تصويري با فرش كف از نوع موزائيك و ديوارها تا زير سقف با پوشش سراميك اجرا شده است همچنين نماي مشرف به حياط ازنوع سنگ تراورتن اجرا شده است طبقات اول ، دوم و سوم هركدام در چهار واحد در مجموع دوازده واحد مسكوني را شامل شده است در توصيف اندرون ملك مذكور بصورت يكخوابه با امتيازات و انشعابات بصورت آب مشاع و گاز و برق اختصاصي بوده است و فاقد پاركينگ اختصاصي ميباشد و ملك در تملك و مالكيت شخص آقاي امير جوادي برازنده قرار داشته است.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/13