يك دستگاه آپارتمان طبقه سوم داراي مساحت 162/57 متر

94000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920000390429
شماره آگهی:
140168460000609443
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

مورد مزايده:20/78سهم مشاع (معادل بيست سهم وهفتادوهشت صدم سهم مشاع)از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان يك طبقه پاركينگ و پنج طبقه مسكوني . نماي ساختمان سنگ گرانيت تركيبي عرصه ملك جنوبي آپارتمان مورد نظر داراي پلاك ثبتي 54632 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از 10550 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي تهران حوزه ثبت كن -بابت مطالبات محكوم مبلغ19/542/000/000ريال

واحد مسكوني مورد نظر واقع در طبقه سوم، داراي مساحت 162.57 مترمربع است. داراي پارگينگ شماره 4 به مساحت 11 متر مربع واقع در زيرزمين مي باشد.

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0100573/ ج 1 و0101415/2ج و0101845/2ج با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي محمدرضا حيدرزاده شريفي به پرداخت مبلغ19/500/000/000 ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ2/100/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ40/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ19/542/000/000ريال در حق محكوم له آقاي محمدمهدي مرادي – و پرداخت مبلغ977/105/000 ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه آپارتمان يك طبقه پاركينگ و پنج طبقه مسكوني . نماي ساختمان سنگ گرانيت تركيبي عرصه ملك جنوبي آپارتمان مورد نظر داراي پلاك ثبتي 54632 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از 10550 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي تهران حوزه ثبت كن متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود.

به شماره بايگاني 0100573 ج محكوم له اقاي محمد مهدي مرادي محكوم عليه اقاي حيدرزاده شريفي با استحضار مي رساند در اولين مراجعه به محل موفق به بازديد نشدم و در ادامه با مامور كلانتري و محكوم له نيز به محل مراجعه نموديم ولي بازهم موفق به بازديد از داخل واحد نشدم وتماسهاي اينجانب نيز افاقه نكرد. نهايتاً حسب دستور مقام محترم قضايي در تاريخ 1401/7/12 كارشناسي با معاينه محل و اسناد و مدارك انجام شود اينجانب مجدداً از محل وقوع ملك بازديد كردم و با توجه به ظواهر ساختمان و تحقيقات محلي گزارش كارشناسي به شرح ذيل تقديم مي گردد:

عرصه ملك جنوبي است. يك طبقه پاركينگ و پنج طبقه مسكوني است. نماي ساختمان سنگ گرانيت تركيبي است. آپارتمان مورد نظر داراي پلاك ثبتي 54632 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از 10550 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي تهران حوزه ثبت كن است.

واحد مسكوني مورد نظر واقع در طبقه سوم داراي مساحت 162/57 مترمربع است. داراي پارگينگ شماره 4 به مساحت 11 متر مربع واقع در زيرزمين مي باشد.

براساس نامه اداره ثبت حوزه كن به شماره 140185601023020404 مورخ 1401/7/10 مالك ششدانگ عرصه و اعيان آپارتمان اقاي محمدرضا حيدرزاده شريفي فرزند اصغر به شماره شناسنامه 5786 متولد 1352/1/1 صادره از تهران به شماره ملي 0055813577 مي باشد

محدويت دفتر املاك: رهني شماره 12925 مورخ 1398/7/2 دفترخانه اسنادرسمي شماره 1440 شهر تهران به نفع بانك ملي و نامه بازداشتي شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد مفتح به شماره 140168990018477454 مورخ 1401/4/2 و نيز نامه بازداشتي شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد مفتح به شماره 14016899002243529 مورخ 1401/5/18

حدود رسيدگي:رسيدگي هاي بعمل آمده و اعلام نظر كارشناسي مبتني بر بررسي تصاوير ومدارك و اطلاعات مضبوط در پرونده مي باشد . بديهي است چنانچه بعد از ارايه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات متكي به اسناد قابل قبول ديگري ارايه گردد كه در نتيجه گيري حاصله و نظريه كارشناسي موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه اين بررسي و نظريه كارشناسي صادره نبوده و رسيدگي آن خارج از حدود شمول اقدامات انجام شده مي باشد همچنين مسئوليت ناشي از هر گونه ادعاي جعل و مخدوش بودن يا نابرابري مدارك ابرازي نسخ اصلي و رونوشت ها و انكار و ترديد به دلايل اسناد ارايه شده متوجه ابزار كننده مدارك اطلاعات و دلايل مي باشد اين گزارش صرفاً جهت اجراي احكام شعبه اول مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران و براي پرونده فوق الذكر تهيه شده است و قابل استناد و استفاده در ساير مراجع قضائي و يا ساير مراجع ديگر نمي‌باشد.

نظريه كارشناسي:با توجه با موقعيت ملك و موقعيت واحد و كاربري ان و قدمت بنا و عرض معبر و مقدار عرصه و جنوبي بودن ملك و داشتن پاركينگ و جميع عوامل موثر و مراتب مشروح فوق و در صورت نداشتن منع قانوني جهت انتقال و عدم بدهي به اشخاص حقيقي و حقوقي فارغ از اصالت اسناد ابرازي و فارغ از كليه نقل و انتقالات قولنامه‌اي يا وكالتي و فارغ از كليه ديون و تعهداتي كه مالك يا مالكين ملك به ارگانها يا بانك‌ها يا نهادها داشته باشند ارزش ششدانگ عرصه و اعيان واحد اپارتمان با پلاك ثبتي 54632 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از 10550 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي واقع در طبقه سوم با مساحت 162/57 مترمربع با كليه ملحقات برابر مبلغ 94/000/000/000 ريال معادل نه ميليارد و چهارصد ميليون تومان ارزيابي و اعلام مي‌گردد.

مورد مزايده:20/78سهم مشاع (معادل بيست سهم وهفتادوهشت صدم سهم مشاع)از100سهم مشاع از يك دستگاه آپارتمان يك طبقه پاركينگ و پنج طبقه مسكوني . نماي ساختمان سنگ گرانيت تركيبي عرصه ملك جنوبي آپارتمان مورد نظر داراي پلاك ثبتي 54632 فرعي از 124 اصلي مفروز و مجزي شده از 10550 فرعي از اصلي مذكور قطعه 4 تفكيكي بخش 11 ثبتي تهران حوزه ثبت كن -بابت مطالبات محكوم مبلغ19/542/000/000ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/18 ساعت9/30 الي 9/45صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده يا قبض سپرده در وجه سپرده دادگستري به شماره حساب 2171299006009 واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/18