يك دستگاه آپارتمان طبقه سوم به مساحت50 متر

21500000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002132199
شماره آگهی:
140168460000602424
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

مزایده اموال غیر منقول

بموچب دادنامه شماره 140168390005746734 مورخ 1401/04/29 صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی و حقوقی تهران

خواهان :خانم فيروزه اسلامي به وكالت خانم زماني نصر آباد خوانده : خانم پروين قويمي

آدرس ملك : تهران – ميدان هفتم تير – خيابان مازندراني –پلاك 6شهرداري (كد ملك 14801017)- طبقه سوم جنوبشرقي – واحد شماره 11 – پلاك آب 54000 / 34468

قراركارشناسي : ارزيابي ششدانگ آپارتمان سوم جنوبشرقي به پلاك ثبتي 67635 فرعي از 6933 اصلي بخش 2 تهران

اسناد و مدارك ابرازي :

عطف به تصوير نامه اداره ثبت نارمك تهران به شماره 140185601025012952مورخ 1 / 5 / 1401 در رابطه با يك دستگاه آپارتمان به پلاك ثبتي 67635 فرعي از 6933 اصلي نهايتاً به مالكيت خانم فيروزه اسلامي به ميزان 5 / 3 دانگ مشاع از ششدانگ و خانم پروين قويمي به ميزان 5 / 2 دانگ مشاع از ششدانگ و … عطف به تصوير نامه اداره ثبت نارمك تهران مورخ 22 / 12 / 1400 مبني بر عدم قابليت افراز آپارتمان به پلاك ثبتي 67635 فرعي از 6933 اصلي و… عطف به تصوير سند ابرازي ، ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در جنوبشرقي طبقه سوم به مساحت 05 / 50 مترمربع قطعه 11 تفكيكي به پلاك ثبتي 67635 فرعي از 6933 اصلي مفروز و مجزي شده از 2218 فرعي از اصلي مذكور بخش 2 تهران به انضمام انباري قطعه 11 به مساحت 14 / 4 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات و (بررسي اصالت استعلام ثبتي و سند و ميزان مالكيت اشخاص در ملك در صلاحيت مقام محترم قضايي ميباشد )

مشخصات موجود ملك :

آپارتمان مورد تعرفه درطبقه سوم جنوبشرقي (واحد 11 –آپارتمان روبه حياط ) يك ساختمان 6طبقه به انضمام همكف و زيرزمين واقع بوده ، قدمت ساختمان حدوداً 23 سال ساخت و داراي نماي تركيبي سنگ و آجر قرمز ، داراي آسانسور ، طبقه زيرزمين با كاربري انباري و موتورخانه ،طبقه همكف با كاربري پاركينگ ، واحدهاي سمت شمال و روبه خيابان در 5 طبقه و در هر طبقه 1 واحد و واحدهاي سمت جنوب و روبه حياط در 6 طبقه و در هر طبقه 2 واحد و جمعاً ساختمان شامل 17 واحد ميباشد .(عرصه ملك بصورت جنوبي است )

آپارتمان مذكور در طبقه سوم جنوبشرقي ( واحد 11 – آپارتمان روبه حياط ) با كاربري مسكوني و موقعيت بهره برداري بصورت دفتر ي وبه مساحت 05 / 50 مترمربع قطعه 11 تفكيكي به انضمام انباري قطعه 11 به مساحت 14 / 4 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين ، فاقد پاركينگ سندي ، آپارتمان مشتمل بر يك اتاق باكفسازي سراميك و بدنه گچكاري و نقاشي ،آشپزخانه كوچك معمولي با كابينت ام دي اف و كفسازي سراميك و بدنه كاشي ، هال و پذيرايي با كفسازي سراميك و بدنه گچكاري و نقاشي و ابزار سقف ، حمام و سرويس بهداشتي ايراني سرهم ، پنجره ها آلومينيوم با شيشه تك جداره ، آيفون تصويري ،درب ورودي چوبي با حفاظ فلزي ، سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش شوفاژ ، داراي انشعابات آب و گاز مشاع و برق مجزا ميباشد .

لازم به ذكر است بازديد اينجانب به تاريخ 9 / 9 / 1401 در معيت وكيل محترم خواهان خانم زماني نصر آباد و وكيل محترم خوانده آقاي كريمي انجام پذيرفت و آپارتمان فاقد بهره برداري مشاهده گرديد .

حدود و شمول كارشناسي :

نظر كارشناسي در محدوده قرار كارشناسي و بر اساس مدارك موجود در پرونده و مستندات ابرازي انجام شده است و چنانچه پس از ارائه نظريه كارشناسي مدارك و مستندات و اطلاعات ديگري ارائه گردد كه در نتيجه گيري كارشناسي موثر واقع گردد مسئوليتي متوجه كارشناس نبوده و بازنگري عنداللزوم به دستور آن مقام محترم قضايي انجام خواهد شد و ضمناً بديهي است كه مسئوليت صحت و سقم و اعتبار مدارك و مستندات ابراز شده از سوي طرفين دعوي بر عهده و متوجه ابراز كننده آن ميباشد .

-نظريه كارشناسي :

با توجه به عوامل موثر در قضيه و مراتب فوق الذكر و با توجه به وضعيت معاملاتي روز و نوسانات قيمت (تاريخ بررسي 9 / 9 / 1401) و موقعيت ملك و جانمايي طبقه و كاربري و موقعيت بهره برداري و مساحت آپارتمان و مشخصات مصالح مصرفي و با عنايت به قد مت حدوداً 23 سال ساختمان ونداشتن پاركينگ و داشتن انباري و داشتن آسانسور وبه شرط بلا معارض بودن و نداشتن موانع قانوني انتقال سند و بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهي و ديون و تعهدات و بازداشتي و فارغ از مالكيت و تصرفي اشخاص به نظر اينجانب ارزش ششدانگ آپارتمان طبقه سوم جنوبشرقي موصوف به پلاك ثبتي 67635 فرعي از 6933 اصلي جهت اجراي احكام جمعاً به مبلغ بيست و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال معادل دو ميليارد و يكصد و پنجاه ميليون تومان (2/150/000/000 تومان ) پ

يشنهاد و اعلام مي گردد .

(در صورت ارائه هرگونه اسناد مثبته از سوي طرفين دعوي و با دستور مقام محترم قضايي گزارش قابل بازنگري خواهد بود .)

بنابراین مقرر گردید شش دانگ ملک فوق الذکر در مورخ 1401/11/26 از ساعت 09/00 از 09/30 طریق مزایده حضوری در محل اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در تهران خیابان سپهبد قرنی به فروش برسد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. ۱۰ درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از خریدار اخذ و مابقی ثمن را خریدار مکلف است حداکثر ظرف مهلت یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز و قبض آن را به این اجرا تحویل نماید در غیر اینصورت ۱۰ درصد دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد گردید. ضمنا این اجرا هیچ گونه تعهدی در تحویل ملک به برنده مزایده را ندارد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/26