يك دستگاه آپارتمان خیابان شهید بهشتی

41690000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980228000278
شماره آگهی:
140168460000545251
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 20 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/04
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 97/1440 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 980068 له شرکت ایران دارو عليه شرکت دارو گستر رازی كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 41/691/722/708 ریال ، كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي های 83111 فرعی از 6933 اصلی واقع در بخش 2 تهران متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

با سلام وتحيت

آدرس ملک مورد معرفي : تهران – خيابان شهيد بهشتي – خيابان وزراء كوچه سوم پلاك 21 شركت دارو گستر رازي

وضعيت ثبتي و مالكيت محل مورد معرفي توسط نماينده شركت

1-سند مالكيت ششدانگ يك واحد آپارتمان واقع در سمت شمال طبقه دو قطعه سوم تفكيكي به انضمام يك قطعه پاركينگ به مساحت 91/50 تحت پلاك 83111 فرعي از 6933 اصلي ذيل ثبت 396551 در صفحه 439 دفتر 2602 در اداره ثبت اسناد و املاك نارمك بخش 2 ثبتي تهران بنام شركت داروگستر رازي با شماره شناسه ملي 10101899318 ثبت گرديده است برابر سند هاي 2720 مورخ 1392/4/5 و 1802 مورخ 1390/12/14 در رهن بانك سرمايه شعبه فاطمي مي باشد .

مشاهدات عيني

قابل ذكر است به واسطه بسته بودن ملك وعدم حضور متصرفين ذكرمشخصات با بازديد از بيرون ملك كه با ديوار و نرده محصور گرديده است وقابل روئيت مي باشد نوشته شده است.محل به صورت ششدانگ يكباب ساختمان مسكوني با موقعيت اداري در5 طبقه مسكوني به صورت دوواحدي جمعا10 واحد كه طبقا ت همكف وزير زمين آن محل استقرار پاركينگ ها مي باشد سازه ساختمان بتن ،نما ساختمان ترموود وشيشه رفلكس وكامپوزيت كف حياط موزائيك، ديوار وكف مشاعات سنگ تراورتن مي باشدنما حياط ديوارونرده استيل و درب ورودي نرده استيل و كنترلي مي باشد امتيازات آب وبرق وگاز ساختمان اشتراكي مي باشد.

نظريه كارشناسي

با توجه به موقعيت ملك وقدمت آن بالاي 12 سال ومصالح به كار رفته وهمچنين موقعيت اداراي آن وپاركينگ هاي تامين شده وتحقيق از مشاورين محل ونرخ معاملات در سامانه املاك در تهران قيمت -پلاك 83111 فرعي از 6933 اصلي ششدانگ مبلغ پنج ميليارد و نهصد و بيست ميليون تومان مي باشد .

مقرر گرديد

4/225 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 83111 فرعی از 6933 اصلی در روز شنبه مورخه 1401/10/17 از ساعت 10/00 الي 10/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي 41/691/722/708 ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 20 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17