يك دستگاه آپارتمان خيابان دماوند

22540900

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002810260
شماره آگهی:
140168460000552620
شعبه صادر کننده:
شعبه اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مدرس تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غير منقول

به موجب ادنامه شماره 140168390008987161 مورخ 1401/06/29 صادره از شعبه  91 دادگاه عمومي حقوقي تهران که طي پرونده اجرائي به کلاسه 0100891/ج دعوي آقاي ناصر آذربايجاني با وکالت اقای مصلح تهرانی بطرفيت آقايان عليرضا و محمدعلي و خانم ها پروين و مريم و شادي و نسرين و سيمين و زرين شهرت همگي آذربايجاني مبني بر دستور فروش ملك مشاع ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت 85/06 متر مربع قطعه اول تفكيكي پلاك ثبتي 203958 فرعي از 4476 اصلي مفروز و باقيمانده از پلاك 1040 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك شرق تهران ملك واقع در تهران خيابان دماوند بعد از چهار راه آيت خيابان مسعود سعد كوچه حسيني پلاك94 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 22.540.900.000 ريال معادل دو ميليارد و دويست و پنجاه و چهار ميليون و نود هزار تومان ارزیابی و تقسيم وجه حاصل از فروش بين طرفين به نسبت سهام آنان که توسط کارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف وارزيابي ميگردد

 

 مشخصات سندي

 ششدانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در طبقه همكف به مساحت 85/06 متر مربع قطعه اول تفكيكي پلاك ثبتي 203958 فرعي از 4476 اصلي مفروز و باقيمانده از پلاك 1040 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 7 حوزه ثبت ملك شرق تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات منجر به صدور سند مالكيت گرديده است.حقوق ارتفاقي:حق استفاده از حياط بمساحت 28/60 مترمربع

 مشخصات ساختمان

 آپارتمان مذكور در يك ساختمان 3 طبقه كلا شامل 3 واحد مسكوني با نماي آجر داراي با قدمت حدود 30سال و فاقد آسانسور مي باشد. آپارتمان داراي هال و پذيرايي دو اتاق خواب يك سرويس بهداشتي و آشپزخانه با كابينت MDF كفها همگي سراميك و ديوارها كاغذ ديواري شده است.

 

بررسي صحت و سقم و اصالت اسناد و مدارك ابرازي و استعلام ثبتي واگذاري كل يا قسمتي از ملك به غير از طريق قولنامه وكالتنامه و غيره و ياهرگونه بدهي بانكي ويا هرگونه تداخل و تعارض ثبتي و سندي با اينجانب نمي باشد و توسط مراجع مربوطه استعلامات مربوطه اخذ گردد.

 لذا با در نظرگرفتن جميع جهات موثره ارزش ششدانگ پلاك مذكور حسب مساحت مندرج در سند مالكيت از قرار هر مترمربع 265.000.000 ريال جمعا مبلغ كل 22.540.900.000 ريال معادل دو ميليارد و دويست و پنجاه و چهار ميليون و نود هزار تومان برآورد و به حضور اعلام مي گردد.

برآورد و بعنوان قيمت پايه مزايده برآورد و اعلام ميگردد.

که مقرر گرديده که در روز شنبه مورخ 1401/10/24 راس 9 صبح در دفتر اجراي احکام مدني مجتمع قضائي شهيد مدرس بنشاني حکيميه سازمان آب خ امام حسين عليه السلام مجتمع قضائي شهيد مدرس طبقه 4 واحد اجراي احکام مدني ملک فوق از طريق مزايده بفروش برسد.طالبين مي توانند 5 روز قبل از مزايده از ملك بازديد و در وقت مزايده شركت نمايند. مزايده از قيمت پايه کارشناسي شروع و به کساني که بالا ترين قيمت را پيشنهاد دهند فروخته ميشود و بلافاصله 10درصد آن از برنده مزايده که می باست قبلا به حساب سپرده مجتمع قضائی شهید مدرس به شماره 2171299039007 نزد بانک ملی شعبه تهران نو واریز کرد ه باشند اخذ خواهد شد و الباقي آنرا از تاريخ مزايده ظرف يکماه مي بايست پرداخت نمايد در غير اين صورت پس از کسر هزينه هاي اجرائي10درصد بنفع صندوق دولت ضبط خواهد شد و مزايده باطل مي گردد.لازم به ذکر است شرط حضور در مزایده در دست داشتن قبض 10 درصد پایه کارشناسی می باشد که متقاضیان می توانند روز از قبل از مزایده در دفتر اجرا حاضر و نسبت به واریز 10 درصد اقدام نمایند در غیر این صورت در روز و ساعت مزایده جهت واریز 10 درصد قیمت پایه مزایده در صورت قطع بودن سیستم قضائی این واحد اجرا هیچ مسولیتی در این مورد نخواهد داشت

 

تهران- حكيميه – تهرانپارس- خيابان سازمان آب – خيابان امام حسين (ع) – مجتمع قضايي شهيد مدرس

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/24