يك دستگاه آپارتمان به مساحت97 /58 متر

7800000000

توضیحات

شماره پرونده:
9409982164101066
شماره آگهی:
140168460000609454
شعبه صادر کننده:
شعبه چهارم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول – نوبت اول

موردمزايده :به ميزان56/20سهم مشاع (معادل پنجاه شش سهم وبيست صدم سهم مشاع )از100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان (دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع )اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (10340 /2) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات(بابت مطالبات محكوم له به مبلغ 4/384/043/930ريال

در خصوص پرونده اجرائي به كلاسه 0101181/4ج / با موضوع محكوميت محكوم عليه آقاي بيژن محمدي به پرداخت مبلغ 580/000/000ريال بابت اصل خواسته و مبلغ3/777/213/930 ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ومبلغ830/000ريال بابت هزينه دادرسي و پرداخت مبلغ26/000/000 ريال بابت دستمزد كارشناس مجموعا”مبلغ4/384/043/930ريال در حق محكوم له آقاي حسن حاجي اسفندياري و پرداخت مبلغ 219/202/196ريال بابت هزينه نيم عشر اجرايي در حق دولت؛ در راستاي استيفاء محكوم به يك دستگاه آپارتمان (دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (10340 /2) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات )متعلق به محكوم عليه توقيف؛ ملك موصوف پس از كارشناسي و ابلاغ آن به طرفين پرونده و عدم اعتراض به نظريه كارشناسي از سوي متداعيين در فرجه قانوني و با رعايت ماده 114 قانون اجراي احكام مدني كه به شرح آتي توسط كارشناس مربوطه كارشناسي و برآورد قيمت شده است و بفروش گذاشته ميشود. موضوع : پرونده كلاسه به شماره بايگاني 972385

در اجراي مفاد قرار كارشناسي پرونده اجرايي به شماره بايگاني 972385 موضوع دعوي مطروحه در خصوص ارزيابي ملك به پلاك ثبتي 10340 فرعي از 2 اصلي بخش 10 تهران براي پايه مزايده، پس از مطالعه پرونده در دفتر دادگاه محترم و بررسي مدارك ارائه شده و مراجعه براي بازديد از ملك مورد ترافع در معيت محكوم له واقع در تهران، تهرانسر، خيابان 14 ، پلاك 15، طبقه اول سمت شمال شرقي، واحد 4، گزارش كارشناسي بشرح زير باستحضار عالي ميرساند.

الف- شرح كار:با عنايت به قرار صادره به آدرس ياد شده مراجعه شد كه پس از دق الباب و اطلاع ساكنين ، با توجه به عدم همكاري ايشان امكان مشاهده مستحدثات و بررسي ميداني از فضاي داخلي ملك ميسر نگرديد، كه مراتب طي لايحه تقديمي به شماره رهگيري 14012207859355628 به رياست محترم شعبه و دستور ايشان مبني بر اينكه ” با هماهنگي مدير ساختمان يا متصرف ملك صحبت و هماهنگي نسبت به بازديد داخلي ملك و ارزيابي ملك اقدام نمايد در ضمن كارشناس در خصوص نحوه تصرف متصرف و مدت و مبلغ قرارداد اجاره و اينكه مستاجر چه شخصي است نيز تحقيق شود و كپي قرارداد اجاره نيز از مستاجر اخذ …. شود و در صورت عدم همكاري متصرف جهت بازديد از داخل ملك از روي ظواهر و موقعيت مشابه و بيروني نما ارزيابي صورت گيرد.”

ب -مشخصات ثبتي : (براساس مدارك تسليمي)

-طبق تصوير سند ابرازي يك دستگاه آپارتمان به شماره ده هزار و سيصد و چهل (10340) فرعي از دو (2) اصلي قطعه چهار تفكيكي مفروز و مجزي شده از 2051 فرعي از اصلي مذكور بخش كن تهران به مساحت پنجاه و هشت و نود و هفت (97 /58) دسيمترمربع واقع در شمال شرق طبقه اول كه مقدار 20 /3 دسيمترمربع آن بالكن است،، بانضمام پاركينگ قطعه سه تفكيكي به مساحت دوازده و پنجاه (50 /12) دسيمترمربع واقع در همكف ، بانضمام انباري قطعه يازده تفكيكي به مساحت سه متر و سه (03/ 3) دسيمترمربع واقع در زيرزمين ، با قدر السهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان ها و آئين نامه اجرايي آن .

-طبق تصوير جوابيه استعلام مأخوذه از اداره ثبت اسناد و املاك رودكي تهران به شماره 140085601045026298 مورخ 09 /08 /1400 مراتب بازداشت پلاك ثبتي ده هزار و سيصد و چهل (10340) فرعي از دو (2) اصلي بخش 10 واقع در طبقه يك به مساحت پنجاه و هشت و نود و هفت (97 /58) دسيمترمربع با شماره دفتر بازداشتي الكترونيك 14005801045002603 مورد ثبت شماره 41 در صفحه 64 دفتر F21 دفاتر غرب حوزه ثبت ملك رودكي تهران مالك آقاي بيژن محمد شماره ملي 3781580393 نام پدر شريف مالك دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعيان داراي سند مالكيت اصلي با شماره چاپي 56249 ، در دفتر بازداشتي و پرونده ثبتي و سند مالكيت قيد گرديده است .

محدوديت مالكين: به موجب دستور شماره 930301220040050 مورخ 12 /12 /1393 صادره از دادورز اجراي احكام مدني شعبه 210 مجتمع قضايي شهيد مفتح براي مالكيت بيژن محمد بازداشت دائم مي باشد.

به موجب دستور شماره 9403012200000034 مورخ 17 /05 /1394 صادره از رئيس اجراي احكام شعبه 206 دادگاه عمومي شهيد مفتح به نفع – براي مالكيت بيژن محمد بازداشت دائم مي باشد.

به موجب دستور شماره 140068990016652265 مورخ 29 /03 /1400 صادره از شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران به نفع بازداشت موقت مي باشد .

-با توجه به اينكه اصل اسناد به رويت اينجانب نرسيده است ارزيابي صرفنظر از احراز مالكيت و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي صورت گرفته است لذا قبل از هرگونه نقل و انتقال و يا اقدام ديگر ميبايست موقعيت ملك با اسناد تطبيق داده شده و استعلام هاي لازم از مراجع ذيصلاح اخذ گردد.

ج -مشخصات آپارتمان : (براساس بازديد بعمل آمده)

حسب اظهار آپارتمان داراي سالن پذيرايي، آشپزخانه و يك اطاق خواب ، با يك دستگاه سرويس بهداشتي و دستشويي، فرش كف آشپزخانه سراميك و بدنه ديوار كاشي ، فرش كف سراميك و بدنه ديوارها رنگ و نقاشي ، فرش كف سرويس ها سراميك و بدنه ديوار كاشي ، پنجره ها پروفيل فلزي ميباشد.

د- اعياني و مشخصات ساختمان:با عنايت به بازديد بعمل آمده از اعياني احداث شده در عرصه در مجموع 5 طبقه شامل يك طبقه زيرزمين با بهره برداري انباري و تاسيسات ، طبقه همكف با بهره برداري پاركينگ و سه طبقه بر روي همكف و در هر پاگرد دو واحد آپارتمان مي باشد.

موقعيت عرصه نسبت به گذر شمالي، نماي ساختمان آجر سه سانتي ، پله ها و فرش پاگرد راه پله سنگ ، فرش كف زيرزمين موزائيك و بدنه ديوار پلاستر سيماني ، ساختمان فاقد آسانسور ، داراي كنتور آب ، گاز شهري مشترك و برق با كنتور جداگانه اختصاصي ميباشد. عمر بنا حدوداً بيش از 24 سال به نظر مي رسد

د ) حدود رسيدگي:1-گزارش حاضر بر اساس مستندات و مدارك ابرازي موجود در پرونده ، معاينه محل ابرازي متقاضي، موارد مشابه، دادخواست و مرّ قرار كارشناسي ميباشد، تشخيص اصالت اسناد در صلاحيت اينجانب نيست ، بديهي است چنانچه بعد از ارائه اين نظريه، اسناد و اطلاعات قابل اتكاي ديگري و مغاير با زمان كارشناسي ارائه شود به نحوي كه در نتيجه گيري حاصله موثر واقع گردد، مسئوليتي متوجه اين كارشناسي و اقدامات انجام شده نبوده و رسيدگي به آنها خارج از اين حدود ميباشد و در صورت ابلاغ آن مقام محترم قضايي نظريه تكميلي و يا اصلاحي قابل ارائه خواهد بود.

2- اين گزارش با توجه به قرار صادره در شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران صادر شده و قابل استناد در جاي ديگر نمي باشد.
نظريه كارشناسي :به نظر اينجانب با عنايت به مراتب فوق و وضع و موقعيت مكاني و مقطع زماني و مقدار مساحت عرصه و اعيان و نوع بنا با كاربري مسكوني، ارزش دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (10340 /2) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات و مشتركات با كليه امكانات و امتيازات موجود و صرفنظر از تعهدات ، بدهي به اشخاص حقيقي يا حقوقي ، ديون احتمالي ، عدم منع قانوني و شرعي براي انتقال سند و تحويل ملك و فارغ از احراز مالكيت و انتساب آن به هر شخص حقيقي يا حقوقي و مشروط بر صحت و اعتبار مدارك ابرازي و بلامانع و بلامعارض بودن و در شرايط روز برابر مبلغ 7/800/000/000 ريال معادل هفتصد و هشتاد ميليون تومان برآورد و تعيين ميگردد.

موردمزايده :به ميزان56/20سهم مشاع (معادل پنجاه شش سهم وبيست صدم سهم مشاع )از100سهم مشاع ازيك دستگاه آپارتمان (دو مميز چهار دهم دانگ مشاع از ششدانگ مشاع )اعم از عرصه و اعيان آپارتمان مسكوني پلاك ثبتي فوق (10340 /2) با قدرالسهم از عرصه و مشاعات(بابت مطالبات محكوم له به مبلغ 4/384/043/930ريال

با توجه به مراتب فوق وقت مزايده مورخ1401/11/11 ساعت 10/00الي10/15 صبح تعيين و محل برگزاري مزايده اتاق مزايده واقع در طبقه دوم مجتمع قضائي شهيد مفتح واقع در تهران –شهرزیبا –میدان الغدیر –خ مخابرات –جنب کانون اصلاح و تربیت –مجتمع قضائی شهید مفتح ميباشد؛ كسانيكه كه قصد شركت در جلسه مزايده دارند مي بايست ده درصد قيمت پيشنهادي را في المجلس طي يك فقره چك تضمين شده بانك ملي در وجه شركت كننده واريز و به واحد مزايده تحويل دهند؛ (ضمنا از ارائه ده درصد مذكور در قالب پول نقد و يا كارت عابر و … اجتناب نماييد)؛ برنده مزايده موظف است باقميانده ثمن مورد مزايده را ظرف حداكثر يكماه در راستاي ماده 129 قانون اجراي احكام مدني پرداخت نمايد در غير اين صورت، از محل ده درصد توديع شده بدواً هزينه هاي انجام شده اخذ و الباقي بنفع دولت ضبط ميگردد؛ متقاضيان شركت كننده در مزايده ميتوانند 5 روز قبل از موعد مزايده به واحد مزايده اجراي احكام مجتمع قضائي شهيد مفتح (طبقه دوم) مراجعه تا موجبات بازديد از مال مورد مزايده در ساعات اداري فراهم گردد. ضمنا كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند و … بر عهده خريدار مي باشد.(لازم به ذكر است كه استرداد قبض سپرده مذكور به شركت كننده پس از ده روز انجام مي شود)

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/11