يك دستگاه آپارتمان به مساحت81 متر

39000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002579878
شماره آگهی:
140168460000591027
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

مزایده فروش ملک مشاعی ( اموال غیر منقول )

نظر به اینکه طی دادنامه صادره به شماره 140068390014277923و اجراییه شماره 140168420000587466مورخ 1401/05/08صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران له آقای فرامرز برادران کریم زاده علیه خانم ها فرانک و فرحناز و فرشته و فائزه و اقای فریدون همگی برادران کریم زاده لیلا پیرحیاتی مبنی تقسیم ترکه مطابق قواعد آمره ارث قانون مدنی وقانون امور حسبی وفق دادنامه اصداری و نیز پرداخت نیم عشر در حق دولت صادر شده و از جمله اموال ماترک سه دانگ مشاع ملک به پلاک ثبتی شماره شصت هزار فرعي از صد و بيست و چهار اصلي قطعه شش تفكيكي مفروز و مجزا شده از سيزده هزار و چهارصد و بيست وهفت فرعي از اصلي مذكور بخش يازده حوزه ثبت كن به آدرس تعرفه شده بزرگراه حكيم از شرق به غرب – ستاري جنوب – خيابان بيستم – خيابان پروانه جنوبي – كوچه 32 – پلاك 6 – واحد 3 شرقي و به شرح کارشناسی ذیل می باشد:

مشخصات ثبتي ملك:

ملك مورد تعرفه به موجب سند مالكيت تك برگي ارائه شده مجموعا شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان (وضعيت خاص طلق) به شماره شصت هزار فرعي از صد و بيست و چهار اصلي قطعه شش تفكيكي مفروز و مجزا شده از سيزده هزار و چهارصد و بيست وهفت فرعي از اصلي مذكور بخش يازده حوزه ثبت كن به مساحت (81.59) هشتاد و يك متر و پنجاه و نه دسي متر مربع واقع در سمت شرقي طبقه دو كه مقدار (2.10) متر مربع آن بالكن است به انضمام انباري قطعه سه تفكيكي به مساحت (1.70) يك متر و هفتاد دسي متر مربع واقع در سمت شمالي طبقه زيرزمين به انضمام پاركينگ قطعه چهار تفكيكي به مساحت (12.00) دوازده مترمربع واقع در سمت جنوب غرب زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين‌نامه اجرايي آن با ذكر متن شرط “حق استفاده منافع و حق فسخ براي مصالح…” بوده كه طي شماره چاپي 220354 ج/98 سه دانگ مشاع از شش دانگ آن به نام خانم نگار برادران كريم زاده ثبت گرديده است.

مشخصات ظاهري ملك:

حسب بازديد به عمل آمده، آپارتمان مورد تعرفه در شرق طبقه دوم ساختماني جنوبي با نماي سنگ و اسكلت بتني، پنج طبقه شامل زيرزمين به عنوان پاركينگ و انباري و موتورخانه و چهار طبقه فوقاني همكف، اول، دوم و سوم هر طبقه دو واحد، فاقد آسانسور و قدمت حدود بيست و دو سال، واقع و به صورت بازسازي شده مشتمل بر هال و پذيرايي با كفپوش سراميك و ديوار پوشش كاغذ ديواري، دو اتاق خواب با كفپوش موكت و ديوار پوشش كاغذ ديواري، آشپزخانه اپن با كف و ديوار سراميك و كابينت ام دي اف، سرويس ايراني و فرنگي با كف سراميك و ديوار كاشي، حمام داخل يكي از اتاق هاي خواب با كف و ديوار سراميك و بالكن، داراي انشعابات آب و برق و گاز بوده و گرمايش و سرمايش آن با شوفاژ و كولر آبي تامين مي گردد.

نظريه كارشناسي:

با عنايت به موارد مشروحه فوق و مساحت و موقعيت و در نظر گرفتن كليه عوامل موثر در قضيه و فارغ از موارد ثبتي و حقوقي مترتب بر ملك و مدارك ارائه شده آن، ارزش ششدانگ آپارتمان پلاك ثبتي 124/60000 با ضمائم آن، بدون احتساب هرگونه بدهي و تعهدات به شهرداري، بانك‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در صورت بلامعارض بودن و عدم انتقال منافع آن به غير و قابليت نقل و انتقال رسمي به مبلغ 39.000.000.000 ريال (سي و نه ميليارد ريال) معادل سه ميليارد و نهصد ميليون تومان جهت فروش از طريق اجراي احكام برآورد و اعلام نظر مي گردد. لذا با عنایت به مراتب فوق شش دانگ پلاک ثبتی شماره شصت هزار فرعي از صد و بيست و چهار اصلي قطعه شش تفكيكي مفروز و مجزا شده از سيزده هزار و چهارصد و بيست وهفت فرعي از اصلي مذكور بخش يازده حوزه ثبت كن وفق نظر کارشناسی از طریق مزایده به فروش میرسد مقرر شد پلاک فوق از طریق مزایده روز یکشنبه راس ساعت 11/30 صبح مورخ 1401/11/16 در اتاق مزایده واقع در تهران خ شیخ بهائی شمالی 12 متری اول اتاق مزایده مجتمع قضائی صدر طبقه اول به فروش میرسد ملک در رهن یا توقیف نمی باشد مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید بعنوان برنده مزایده تلقی میگردد و ده درصد بهاء(اخرین مبلغ پیشنهادی )فی المجلس از برنده مزایده اخذ و مشارالیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ برگزاری مزایده الباقی ثمن رادر صندوق دادگستري توديع و فیش انرا ضم پرونده نماید و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد ، در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي اجرایی به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد ، ضمناً طالبين در صورت تمايل مي توانند پنج روز قبل از حلول مزايده با ارائه كارت شناسائي معتبر به اين اجراء مراجعه تا ترتيب بازديد آنان از ملك مورد مزايده داده شود. و ضمنا این اجرا هیچ گونه مسئولیتی در خصوص تخلیه ملک ندارد/ت

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر تهران — توسلی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/16