يك دستگاه آپارتمان به مساحت 97/9 متر مربع

45700000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920002145317
شماره آگهی:
140168460000550831
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره صادره از شعبه 25 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0100098 له محمدصادق بنكدار عليه پيمان صلابيگي با موضوع دستورفروش ملک مشاع در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي شماره7058 فرعي از 3741 اصلي متعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

رياست محترم اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي شهيد بهشتي تهران

با سلام و دعاي خير

پيرو ابلاغيه كارشناسي شماره 1401168440001196656 مورخه1400/06/12 در خصوص پرونده شماره 0100096 در ارتباط با ارزيابي ملك پلاك ثبتي شماره7058 فرعي از 3741 اصلي در معيت مالكين ملك از محل ملك فوق واقع در ميدان فاطمي خيابان پروين اعتصامي ،خيابان دكتر سيد حسين فاطمي پلاك 65 طبقه سوم بازديد به عمل آمد كه گزارش و نظريه كارشتاسي تقديم حضور ميگردد.

وضعيت ثبتي ملك:

ملك فوق شش دانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان به مساحت 97/9 متر مربع داراي دو برگ سند مالكيت ميباشد كه يك برگ آن به شماره 272547 مورخه بيست و سوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهار صدميباشد به شماره هفت هزار و پنجاه و هشت فرعي از سه هزار و هفتصد و چهل و يك اصلي مفروز و مجزي شده از يك هزار وششصد و بيست و شش فرعي از اصلي مذكور قطعه 7 تفكيكي واقع در طبقه سوم سمت جنوب به انضمام پاركينگ قطعه نه تفكيكي به مساحت 11 مترمربع واقع در طبقه زيرزمين 1 مفروز از پلاك 140 فرعي،بانضمام انباري مسكوني واقع در طبقه زيرزمين 1به مساحت 3/4 متر مربع وميباشد كه در تاريخ 1400/03/03 سه دانگ اين ملك مطابق توضيحات فوق توسط دفتر خانه اسناد رسمي شماره 1223 شهر تهران به نام آقاي محمد صادق بنكدار فرزند حسن صادر و تسليم شده است.

وضعيت موجود ملك:

ملك مورد تعرفه به نشاني فوق واقع در طبقه سوم سمت جنوب ميباشد. داراي يك سالن و سرويس و آبدارخانه ميباشد كه سالن با پارتيشن به سه اطاق و جهت كار اداري استفاده ميشود و كف واحد در كليه قسمتها پاركت ،سيستم گرمايش اسپيلت و سرمايش پكيج ،درب ورودي ضد سرقت و پنجره ها يو پي وي سي، انشعابات برق مجزي و انشعاب آب و گازمشترك با واحد هاي ديگر ميباشد.لازم به ذكر است گه جهت پاركينگ ساختمان زمين ديگري در روبروي ضلع شمالي خريداري شده و چهار طبقه پاركينگ در آن احداث شده است.

ملك دو بر ميباشد در ضلع شمال و جنوب ، نماي ساختمان تركيبي از سنگ و شيشه ميباشد . ساختمان داراي پايانكار شماره64058042 مورخه 1383/09/25شهرداري منطقه 6 تهران ،مساحت زمين طبق سند 251/01 متر مربع و مساحت زمين بعد از اصلاحي 222/01 متر مربع.كاربري ملك طبق پايانكار مسكوني ميباشد.

نظريه كارشناسي:

باعنايت به مراتب مشروحه فوق و باتوجه به بازديد محلي ، موقعيت ملك و وتحقيقات ميداني انجام گرفته و ساير عوامل مؤثر در موضوع ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك مورد تعرفه به انضمام يك واحد پاركينگ با مشخصات موصوف بدون در نظر گرفتن ديون مربوط به اشخاص حقيقي و حقوقي و به صورت تخليه و بلا معارض بودن و قابل انتقال بودن سند در دفتر اسناد رسمي مبلغ چهل و و پنج ميليارد هفتصد ميليون ريال معادل چهار ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون تومان محاسبه و اعلام ميگرد.

بسمه تعالي

 

رياست محترم اجراي احكام شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي شهيد بهشتي تهران:

 

با سلا م و احترام

 

پيرو ابلاغيه كارشناسي شماره140168100057211333 مورخه 1401/09/26 در خصوص نظريه تكميلي كارشناسي پرونده شماره 0100098 اصلاحيه به شرح زير به استحظار ميرسد:

 

1-در پارگراف اول گزارش آدرس به شرح زير اصلاح ميشود:خيابان پروين اعتصامي ،خيابان دكتر سيد حسين فاطمي ،پلاك 165 طبقه سوم.

 

2-در قسمت وضعيت ثبتي ملك تاريخ سند مالكيت بيست و سوم خردادماه يك هزار و چهار صد صحيح ميباشد.

مقرر گرديد

ششدانگ ملك فوق الذکر با قیمت پایه کارشناسی چهل و و پنج ميليارد هفتصد ميليون ريال معادل چهار ميليارد و پانصد و هفتاد ميليون تومان در روز شنبه مورخه 1401/10/17 از ساعت 11 الي 11/30 از طريق مزايده حضوري در اتاق مزایده مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اجراي احكام مدني شعبه 25 مجتمع قضايي شهيد بهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/17