يك دستگاه آپارتمان به مساحت 94.13 متر

54000000

توضیحات

آگهی
شماره پرونده:
140068920001850431
شماره آگهی:
140168460000609476
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/11/02
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال غیرمنقول (نوبت اول)

با توجه صدور دادنامه شماره 140068390008991075 صادره از شعبه 77 دادگاه عمومی تهران خواهان ها : خانم فریبا طغرل فرزند امیراحمد و آقای اسفندیار طغرل فرزند امیراحمد با وکالت آقای مصطفی قربانی بطرفیت خوانده : فرنگیس طغرل فرزند امیراحمد با موضوع دستور فروش ملک مشاع

بلحاظ عدم قابلیت افراز و با احراز مالکیت طرفین و با توجه به قابل افراز نبودن ملک موصوف به موجب تصمیم شماره 140085601026005714 مورخ 1400/02/26 اداره ثبت اسناد و املام قلهک و بلحاظ عدم پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه و نظر به اینکه درخواست محکوم له منطبق با موازین قانونی بوده و محکوم علیه در قبال درخواست مطروحه ایراد مؤثر و موجهی بعمل نیاورده؛ ضمنا متذکر می گردد کلیه هزینه های تحویل و انتقال و خلافی و عوارض و … برعهده خریدار (برنده مزاییده) می باشد ؛ لذا با پذیرش تقاضا به استناد مقررات قانون اجرای حکام مدنی مصوب 1356 دستور فروش پلاک ثبتی 3176/40 بشرح ذیل از طریق مزایده و پرداخت بهای آن به محکوم له صادر شده است.

؛ لذا حسب درخواست محکوم له جهت انجام مزایده ملک مشاع موصوف، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و پس از ابلاغ نظر کارشناس و مضی مهلت اعتراض و مصون ماندن آن از هرگونه اعتراض، نظریه کارشناسی پس از بازدید واقع در: تهران، قلهك، خيابان شريعتي، كوچه كدويي، پلاك 12،آپارتمان قطعه سوم تفكيكي(آپارتمان غرب طبقه اول) بشرح ذیل می باشد:

مشخصات : 1-مشخصات ثبتي ملك:

شش دانگ يك دستگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه اول به مساحت 94.13 مترمربع كه مقدار 4.74 مترمربع آن بناي پيشرفته به فضاي خيابان 20 متري است و مقدار3.52 مترمربع آن بالكن است قطعه سوم تفكيكي به شماره 40 فرعي از 3176 اصلي مفروز ومجزي شده از پلاك 2 فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 11 تهران به انضمام ششدانگ يك واحد پاركينگ به مساحت 10.80 مترمربع قطعه 6 تفكيكي واقع در جنوب طبقه زيرزمين با قدرالسهم از عرصه و ساير مشاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن ذيل ثبت 412007 صفحه 364 دفتر 1707 به نام آقاي مسعود موسوي فريدوني ثبت و صادر گرديده است. سپس پلاك مذكور به خانم مليحه رضوي خسرو شاهي ذيل ثبت 115650 مورخ 84.9.27 دفتر 36 تهران انتقال قطعي گرديده است.

به موجب تصميم شماره 140085601026005714 مورخ 1400.02.26 اداره ثبت اسناد و املاك قلهك ملك مزبور غير قابل افراز تشخيص داده شده است و با توجه به دادنامه شماره 140068390008991075 مورخ 1400.06.29 دستور فروش ملك صادر گرديده است.

2-مشخصات كلي ملك:

ملك مورد كارشناسي ملك داراي پايان كار آپارتماني به شماره 32040051 مورخ 1384.09.26 به مساحت زمين طبق سند 318.27 مترمربع و صورت مجلس تفكيكي به شماره 2634 مورخ 1384.1.23 مي باشد.براساس قبض برق ابرازي تاريخ نصب اوليه كنتور برق سال 80 مي باشد.ساختمان داراي 9 واحد با نماي سنگ مي باشد.

آپارتمان با مشخصات ظاهري؛ كف واحد سراميك، ديوارها نقاشي، آشپزخانه اوپن با كابينت MDF، پنجره ها آهني، سيستم گرمايش شوفاژ (موتورخانه)، سيستم سرمايش كولر آبي، داراي 2 اتاق سمت جنوب با نورگيري از جنوب، حمام داراي فرنگي، داراي سرويس بهداشتي، درب وروردي چوبي مي باشد.

قیمت : با عنايت به بازديد از محل و بررسي هاي بعمل آمده و با فرض صحت مدارك و مستندات ابرازي و با توجه به موارد موصوف، موقعيت جغرافيائي، منطقه اي، مكاني و ساير عوامل موثر در ارزش گذاري به شرطي كه پلاك مذكور بلا معارض وانتقال آن از نظر قوانين جاريه منعي نداشته باشد، ارزش ششدانگ ملك به پلاك ثبتي 3176.40 به مبلغ 54.000.000.000 ريال معادل پنج ميليارد و چهارصد ميليون تومان تعيين و اعلام مي گردد.

نحوه برگزاری مزایده :

بعد از جری تشریفات، مقرر گرديد مزایده ملبک مشاع به پلاک ثبتی 3176/40 موصوف در مورخ 1401/11/25ساعت 12/30 صبح در اتاق مزایده اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر تهران به آدرس تهران خ شیخ بهائی خيابان دوازده متری اول طبقه اول مجتمع قضايي شهيد صدر از طریق مزایده مطابق مقررات زیر به فروش برسد:

“1-مال موصوف ازقیمت پایه کارشناسی شروع و هر کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید ، بعنوان برنده مزایده انتخاب خواهد شد مزایده در اتاق مزایده مجتمع قضایی شهید صدر واقع در خ شیخ بهایی شمالی دوازده متری اول واحد مزایده برگزار خواهد شد.

2- ده درصد از کل مبلغ پیشنهادی فی‌المجلس نقدا یا طی یک فقره چک بین بانکی معتبر (بانک ملی ایران) از برنده مزایده اخذ و الباقی آن ظرف مدت حداکثر یک ماه دریافت خواهد شد.

3- در صورت انصراف برنده از مزایده،یا عدم واریز الباقی،10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می‌گردد.

مدیر شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران – ابراهیمی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/25