يك دستگاه آپارتمان به مساحت 78.81 متر

33000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140168920001498058
شماره آگهی:
140168460000566423
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/13
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال غيرمنقول

بموجب دادنامه شماره 140168390008515292 صادره از شعبه10 دادگاه عمومي تهران و در پرونده اجرايي كلاسه 0101953 خانم احترام کاکاوند عليه خانم محترم کاکاوند و دیگران مبنی برتقسیم ترکه كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له پلاك ثبتي 11081فرعی از 3740 اصلی توسط اين اجراء بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

با احترام بازگشت به قرار كارشناسي شماره 140168440001855287 مورخ 1401/09/05 آن شعبه محترم در خصوص كارشناسي و ارزيابي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي به مساحت 78.81 متر مربع به شماره 4606 و 1103 فرعي از 3740 اصلي مفروز و باقيمانده فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران به آدرس تهران خيابان كارگر شمالي كوچه 11 خجسته پلاك 44 واحد 4 كد پستي 1439714435 پس از اخذ تصوير اسناد و مدارك مربوطه اينجانب در مورخ 1401/09/06 اقدام به بازديد از محل ملك به پلاك ثبتي مذكور نموده كه پس از بررسي‌ها و تحقيقات ميداني گزارش ارزيابي به شرح ذيل تقديم مي‌گردد:

 

​پيوست 1- تصوير كروكي و مختصات جغرافيايي محل وقوع ملك

 

الف- قرار كارشناسي:

 

كارشناسي و ارزيابي شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي به مساحت 78.81 متر مربع هفتاد و هشت متر و هشتاد و يك دسيمتر مربع به شماره 4606 و 1103 فرعي از 3740 اصلي مفروز و باقيمانده فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران

 

ب- مشخصات ثبتي ملك و اسناد ارائه شده:

 

ب-1 مشخصات تصوير سند مالكيت

 

شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي واقع در طبقه سوم به مساحت 78.81 متر مربع هفتاد و هشت متر و هشتاد و يك دسيمتر مربع كه مقدار 3.75 متر مربع آن بالكن مسقف است بانضمام شش دانگ يك واحد پاركينگ قطعه هشتم واقع در زيرزمين به مساحت 12.5 متر مربع به شماره 2 به شماره 4606 فرعي به پلاك 1103 فرعي از 3740 اصلي مفروز و باقيمانده فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران با قدر السهم از عرصه و ساير قسمت هاي اشتراكي طبق قانون و آيين نامه مربوط به تملك آپارتمان ها سهيم است. سند دفترچه اي به شماره چاپي 934246 سال 1372 حوزه ثبت شمالغرب تهران به شماره ثبت 38846 دفتر 287 صفحه 211 به نام شاهرخ نيري فرزند حسين در تاريخ 1373/12/06 صادر شده است و سپس به مستند مالكيت انتقال قطعي شماره 39882 دفترخانه 282 تهران شش دانگ مورد ثبت به نام خانم پري كاكاوند انتقال يافته است.

 

حدود و مشخصات آپارتمان: شمالا اول در دو قسمت ديوار و درب است به راه پله مشاعي دوم ديوار و پنجره است به فضاي رامپ مشاعي شرقا ديوار به ديوار پلاك 1104 فرعي از 3740 اصلي جنوبا در 5 قسمت ديوار و پنجره است لبه بالكن به فضاي تراس غير مسقف كه ماوراء آن فضاي حياط مشاعي است غربا اول ديوار به ديوار پلاك 300 فرعي از 3740 اصلي دوم در سه قسمت ديوار و پنجره است به نورگير مشاعي سوم ديوار به ديوار پلاك 300 فرعي از 3740 اصلي كف با سقف طبقه تحتاني مشترك و سقف پشت بام مشاعي است و حدود پاركينگ شمالا و شرقا و جنوبا به خط مستقيم مفروض به محوطه مشاعي غربا به خط مستقيم مفروض به پاركينگ مجاور قطعه هفتم.

 

ب-2 مشخصات طرح تفصيلي از سايت شهرداري تهران

 

ملك با شماره شناسايي 15043030 در زير پهنه R122 قرار دارد و عرصه از حد شمالي مجاور گذر 12 متري است. همچنين مساحت تحت پوشش پهنه عرصه برابر 131.01 متر مربع مي باشد.

 

ج- مشخصات ملك:

 

ملك مورد نظر يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه سوم يك ساختمان 5 طبقه 4 واحدي شامل يك طبقه زيرزمين و همكف و 3 طبقه روي همكف با نماي شمالي سيمان سفيد واقع شده است. زيرزمين به صورت پاركينگ و انباري و طبقات همكف تا سوم به صورت مسكوني هر كدام يك واحد مسكوني مورد بهره برداري است. ساختمان داري اسكلت فلزي و سقف طاق ضربي با قدمت حدود 29 ساله بدون آسانسور است. ساختمان بر روي زمين جنوبي و مجاور به گذر 12 متري يازدهم خجسته احداث شده و داراي يك رمپ ورودي پاركينگ واقع در زيرزمين و داراي يك حياط مشاعي در قسمت جنوبي عرصه با دسترسي از طبقه زيرزمين و همكف بوده و كف پاركينگ سنگ و ديوار آن سيمان سفيد است همچنين دسترسي به زيرزمين از راه پله ممكن مي باشد. ساختمان داراي يك درب فلزي ماشين رو ورود به رمپ پاركينگ و يك درب فلزي نفررو ورود به راه پله با سيستم درب بازكن تصويري در نماي شمالي ساختمان است.كف راه پله و نصف ارتفاع ديوار آن سنگ و مابقي سيمان سفيد و راه پله داراي نرده حفاظ فلزي است. درب ورودي آپارتمان مورد نظر به صورت چوبي قديمي و حفاظ آكاردئوني و پنجره ها فلزي با شيشه تك جداره است. آپارتمان مورد نظر داراي 2 عدد اتاق خواب و هر دو داراي دسترسي به بالكن در نماي جنوبي با كمد ديواري و هال و پذيرايي با شومينه و آشپزخانه است. كف آپارتمان سراميك و ديوار اتاق ها و هال رنگ آميزي شده و آشپزخانه اپن با كف سراميك و ديوار كاشي با كابينت طرح چوب قديمي و سرويس بهداشتي با توالت ايراني با كف سراميك و ديوار كاشي و حمام داراي توالت فرنگي باكف سراميك و ديوار كاشي مي باشد. سيستم سرمايش كولر آبي و گرمايش موتورخانه مركزي با رادياتور است. آپارتمان داراي انشعاب برق اختصاصي و آب و گاز مشترك است. در زمان بازديد آپارتمان مورد نظر به حالت تخليه و بدون سكونت بود.

 

پيوست 2- تصاوير ملك

 

د-توضيحات :

 

د-1 لازم به ذكر است با افزايش غير متعارف و نوسانات شديد قيمت ها از جمله مسكن و مستغلات و عدم ثبات قيمت ها ارزيابي انجام شده بر اساس نرخ رايج در منطقه و بررسي هاي كارشناسانه در مقطع زماني حال انجام گرفته است. آثار مالي ناشي از مسائل قضايي و حقوقي و مالي از جمله ترهين توثيق و يا توقيف در اين گزارش ملحوظ نگرديده است.

 

د-2 ارزيابي فوق با فرض عدم وجود موانع قضايي و حقوقي و قانوني جهت انتقال اسناد مالكيت به نام شخص ثالث حقيقي و حقوقي انجام پذيرفته است. اين ارزيابي با فرض عدم وجود بدهي مالك و يا مالكين به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث تهيه گرديده است.

 

د-3 قبل از انجام هر گونه عمليات حقوقي و مالي و قانوني اخذ استعلام از ارگان ها و سازمان هاي ذيربط از جمله شهرداري و ثبت الزاميست. در صورت تغيير شرايط يا مشخصات و مساحت هاي مندرج در اين گزارش نياز به تجديد ارزيابي مي باشد.

 

هـ – نظريه كارشناسي

 

ارزش كل شش دانگ يك دستگاه آپارتمان قطعه چهارم تفكيكي به مساحت 78.81 متر مربع *هفتاد و هشت متر و هشتاد و يك دسيمتر مربع* به شماره 4606 و 1103 فرعي از 3740 اصلي مفروز و باقيمانده فرعي از اصلي مذكور واقع در بخش 3 تهران با قدرالسهم قانوني از عرصه ساير مشاعات و مشتركات و لواحق موصوفه و متصوره منجمله پاركينگ و آدرس صدرالاشاره با در نظر گرفتن مفروضات مندرج و تصوير اسناد و با توجه به موقعّيت و منطقۀ وقوع و قدمت و كيفيت بنا و صرف نظر از احراز مالكيت و اصالت اسناد ابرازي و انتساب آن به اشخاص حقيقي و حقوقي به صورت تخليه و بدون در نظر گرفتن سوابق ثبتي مانند مصادره اي بودن و تعهدات و ديوني كه ممكن است وجود داشته باشد و در نهايت با فرض اينكه خريدار در زمان تحويل اين پلاك ثبتي در وضع موجود نياز به پرداخت ديگري به اشخاص حقيقي و حقوقي ثالث نداشته باشد جمعاٌ به نرخ روز برابر با 33.000.000.000 ريال معادل سه ميليارد و سيصد ميليون تومان برآورد و اعلام مي‎گرددمقرر گرديد

ششدانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ملك فوق الذکر به مبلغ 33/000/000/000 ریال در روز چهارشنبه مورخه 1401/05/11 از ساعت 9 الي 9/30 از طريق مزايده حضوري در محل اجراي احكام مدني مجتمع قضائي شهيد بهشتي واقع در تهران خيابان سپهبد قرني بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي (33/000/000/000 ریال)شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/05/11